Според основния закон държавният глава не може да бъде задържан

Гешев пита КС какво е "държавна измяна" и може ли да разследва президента

34814 | 27 ян. 2020 | 10:25

Гешев пита кога прокуратурата може да образува досъдебно производство срещу президента (в случая Румен Радев) въпреки имунитета му, какво следва да прави после с това разследване и кога има основание на импийчмънт


Главният прокурор Иван Гешев иска задължително тълкуване на разпоредбата от Конституцията, свързана с имунитета на президента и вицепрезидента.

Това е първото питане на Иван Гешев в качеството му на главен прокурор до Конституционния съд.

 

Накратко Обвинител № 1 пита конституцинните магистрати - кога прокуратурата може да образува досъдебно производство срещу президента (в случая Румен Радев) въпреки имунитета му, какво следва да прави после с това разследване и що е то държавна измяна, която пък е основание за импийчмънт на държавния глава.

 

Без да става ясно каква е причината за въпросите към КС, новият главен прокурор иска точна дефиниция на понятието "държавна измяна" и за начина, по който разследващите трябва да процедират, ако установят, че държавният глава може да е извършил подобно престъпление.

 

Според член 103 на Конституцията - президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.

Според основния закон те също така не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване.

 

В искането си Гешев припомня, че разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от Конституцията очертава характера и обхвата на отговорността на президента. "Неотговорността на президента по своя характер е функционална, т.е. само за действия, извършени при изпълнение на служебни функции. Извън обхвата на този функционален имунитет остават само случаите на държавна измяна и нарушение на Конституцията. Смисловото съдържание на чл. 103, ал. 1 КРБ се разбира нееднозначно, като са изразени противоречащи една на друга тези", смята главният прокурор.

 

И отправя три питания:

- Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна“ с престъпленията визирани в НК?

- Каква е разликата между понятията „държавна измяна“ и „нарушение на конституцията“?

- Включва ли в съдържанието си някое от понятията „държавна измяна“ и „нарушение на конституцията“ и кое от тях извършването на престъпление, различно от предвидените в НК. Ако включва, налице ли са изисквания относно вида на престъплението или за нормативно предвижданото за конкретното престъпление наказание.

Във втората част на питането си Гешев обръща внимание какво става, когато президентът (и евентуално вицепрезидентът) подлежат на определени действия – по-точно образуване на наказателно производство от „държавните органи, оправомощени по силата на закона да образуват и водят такова... “ за деяния в личния им живот – т.е. без имунитетът да ги пази. Защото там „не е установен режим на отговорност, различен от на всеки български гражданин“.

 

По думите на Гешев, тълкуване на посочената разпоредба е необходимо именно поради нейната нееднозначност и за да се избегне противоречиво прилагане на тази конституционна разпоредба и да се предотврати настъпването на неблагоприятни за националната правна система последици. 

 

Главният прокурор припомня и, че президентът и съответно вицепрезидентът имат имунитет, който прави невъзможно реализирането на наказателна отговорност спрямо тях, като техният имунитет не може да бъде свален за разлика от този на депутатите.

 

"При това положение въпрос, чиято изключителна важност обосновава ангажирането на тълкувателната дейност на КС, е как при сега действащата абсолютна неприкосновеност на президента в процесуален аспект се постига баланс между обществения интерес и интереса на евентуалните пострадали лица, от една страна, и интереса от запазване на равновесието в институционалната система на властта, от друга", пита Гешев. 

 

Главният прокурор напомня, че имунитетът на държавния глава е функционален, т.е. - касае само негови действия или бездействия в изпълнение на неговите функции. Следователно не трябва да се разпростира върху личния му живот. 

 


По-нататък Иван Гешев изтъква, че в частната сфера на проявление на дейността и живота на президента не е установен режим за възникване на отговорност (гражданска, административна, наказателна), различен от този на всеки друг български гражданин, стига в действията, респ. бездействията на президента да се съдържат изискуемите белези на съответния юридически факт (съответно деликт, административно нарушение, престъпление).

 

Следователно в частната сфера на проявление на дейността и живота на президента не е установен режим за възникване на отговорност (гражданска, административна, наказателна), различен от този на всеки друг български гражданин, стига в действията, респективно бездействията на президента да съдържат изискуемите белези на съответния юридически факт (съответно деликт, административно нарушение,п рестъпление)“, пишат от прокуратурата.

 

В този смисъл главният прокурор отправя и още три въпроса до КС, а именно:

- Законосъобразно ли е извършването на проверки от държавните органи, оправомощени по силата на закона да извършват такива, в случай, че в хода на дейността си и след встъпване в длъжност на президента, респ. вицепрезидента, посочените държавни органи бъдат известени или непосредствено разкрият, че са налице признаци за извършено от президента, респ. вицепрезидента, престъпление"

 

- Законосъобразно ли е образуването на наказателно производство от държавните органи, оправомощени по силата на закона да образуват и водят такова, в случай, че в хода на дейността си и след встъпване в длъжност на президента, респ. вицепрезидента, посочените държавни органи бъдат известени или непосредствено разкрият, че са налице признаци за извършено от президента, респ. вицепрезидента, престъпление".

 

- Само по себе си установяването - в рамките на образувано досъдебно производство - на наличие на данни за съпричастност на президента, респ. вицепрезидента, към извършването на престъплението, което е обект на разследване или на друго престъпление, свързано с престъплението, което е обект на разследване, съставлява ли основание за прекратяване на наказателното производство или за спиране на наказателното производство?".

 

Фактически Гешев пита кога прокуратура може да образува наказателно производство на държавния глава.

Становището на самия Гешев по зададените въпроси

Към искането за задължително тълкуване на Конституцията главният прокурор е приложил и собственото си становище по поставените от него въпроси.

По отношение на първата серия питания, Гешев застъпва тезата, че понятието "държавна измяна" визира осъществен престъпен състав на престъпленията, визирани в Раздел I "Измяна", Глава първа "Престъпления против републиката" от Особената част на Наказателния кодекс.

 

"По отношение на понятието "нарушение на Конституцията" считам, че в същото следва да се включват преките нарушения на конституционни разпоредби, които президентът, респективно вицепрезидентът, би могъл да извърши при упражняване на правомощията си, а така също и извършването на престъпления", смята Гешев.

По отношение на въпроса допустимо ли е извършването на проверка за установяване данни за извършено от президента, респ. вицепрезидента, престъпление, главният прокурор смята, че отговорът е положителен.

 

"Конституционният съд е имал повод да изясни какъв смисъл е вложен в конструкцията "възбуждане на наказателно преследване" по повод тълкуване на разпоредбата на чл.70 КРБ9.

Застъпено е схващането, че "[и]зразът "наказателно преследване" е употребен в наказателното и наказателнопроцесуалното право в случаите, когато се предприемат и извършват процесуални действия от надлежните органи за привличане на дадено лице към наказателна отговорност за конкретно деяние, както и в случаите на изключване на тази отговорност, Наказателното преследване срещу определено лице за конкретно извършено деяние започва с образуване на предварително производство, което представлява началния стадий на наказателното производство", пише още той.

"Определени престъпления поради принципните си специфика или поради особеностите на конкретния случай изискват при разследването и доказването на извършването и авторството им предприемане на действия в спешен порядък, които действия не биха могли ефективно да се реализират след изтичане на няколкогодишен период.

 

Закрепването на необходимите доказателства в рамките на образувано наказателно производство е единствената възможност това производство да обезпечи ефективността си.

Застъпването на това становище осигурява в най-пълна стенен установяване на обективната истина чрез своевременно събиране на всички възможни доказателства, които в последващ момент биха могли да се окажат недостъпни. Противното уврежда обществения интерес и в частност интереса на евентуалните пострадали лица, а идеята на конституционния законодател не е била създаване на наказателноправна недосегаеми лица.

 

Уврежда се и интереса на потенциалните обвиняеми след приключване на мандата, тъй като отдалечеността от инкриминираното събитие заличава, както обвинителните, така и оправдателните доказателства", пише още главният прокурор и дава пример с престъпленията против транспорта.

"При този тип деяния досъдебното производство обикновено се образува по реда на чл.212, ал.2 от НПК, а следствените действия имат неотложен характер, т.к. по-късното им събиране или е невъзможно или възпрепятства разкриването на обективната истина. В този ред на мисли, при извършено престъпление по чл.343, ал.1, б."в" вр. чл,342, ал.1 от НК с евентуален извършител - президент или вицепрезидент, нереализираното на наказателно производство, заради личността на извършителя, би поставило разследващите органи на по- късен етап в невъзможност да осигурят законосъобразно и успешно разследване", мотивира се главният прокурор.

 

На сайта на Конституционния съд е публикувано кратко съобщение:

Днес, 27.01.2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 1/2020 г. по искане на Главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 103 от Конституцията на Република България.


Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.

 

Искането на Иван Гешев идва ден преди президентът Румен Радев да отчете свършеното през третата година от своя мандат. От президентството уточниха, че ще имат коментар по темата по-късно днес.

 

Припомняме, че Румен Радев не подписа от първия път указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор. През ноември държавният глава реши да върне процедурата отново във ВСС точно две седмици след като Гешев бе избран с 20 гласа "за" и 4 "против".

При подписването на указа Радев обяви, че ще инициира дебати за  "цялостния модел на българската прокуратура в нейното устройство и функции, в мястото в съдебната система и връзката с други институции." От ефективността на реформите в съдебната система зависи дали ще постигнем справедливост и пречупване на корупцията, изтъкна президентът Румен Радев.

Ден  след подписването на указа от втория път Гешев и Радев разговаряха в президентството. На срещата двамата обсъдиха работата на прокуратурата, ролята на главния прокурор и т.н.

---

Чл. 103.

(1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на Конституцията.

(2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това.

(3) Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията, пълномощията им се прекратяват.

(4) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване.

----

 

Пълния текст на искането на главния прокурор до Конституционния съд четете ТУК

 


От категорията

Премиерът Бойко Борисов пристигна в Александруполис за среща с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис

Снимки: Правителствена информационна служба-1582706992.jpg

По-късно ще се проведе Четвъртото заседание на Съвета за сътрудничество на ...

26 февр. 2020 | 10:15

Томислав Дончев за статията на „Ел Периодико”: Това е стара манджа, претоплена на испански котлон

Снимка Нова телевизия-1582699403.jpg

Не може всеки, който е кихнал, да има коронавирус, подчертава той

26 февр. 2020 | 08:39

Патриарх Неофит: Кипър е в сърцето на нашия народ (ВИДЕО)

Патриарх Неофит се срещна с президента на Кипър Никос Анастасиадис-1582714764.jpg

Гостът предаде поздравления от името на архиепископ Хризостом II и ...

26 февр. 2020 | 12:58

Всяко горене на отпадъци задължително с ОВОС, решиха депутатите

-1581421901.jpg

Досега законът предвиждаше задължителна оценка на въздействието върху околната ...

26 февр. 2020 | 12:54

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


ДАНЪКОПЛАТЕЦ


28 ян. 2020 | 10:01Такааа. Докладчик по делото пред КС___ Мариана Карагьозова Финкова___Назначена за съдия в Конституционния съд от ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА 2015г., тоест от ОНОВА НЕЩО, което МУТРАТА си избра!!!!____Ха сега очаквайте смислено тълкуване на простотиите на МАШАТА ГЕШЕВ. Требе да има "благодарност" за синекурната длъжност, която е осигурена на госпожата. Дамата ще се върти около оста си, само и само да ОБСЛУЖИ МУТРАТА И МАШАТА МУ!!!____Това ще е "решението" на КС!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Владо


28 ян. 2020 | 09:38А само преди няколко дни, "Гешев и юридическият съветник на САЩ у нас надграждаха партньорството" !


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Борко Димитров


28 ян. 2020 | 08:22Господинът доказа пред целия народ, че е правно абсолютно некадърен. Всички, които го избраха, надявам се яко да започнете да се срамувате. Главният прокурор не разбира конституцията. А ние очакваме да ни защити. От кого? От себе си?


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Господин Никой


28 ян. 2020 | 07:50АЗ пък вчера отправих питане на сайтът на конституционният съд ,трябва ли да бъде свален имунитетът на главният прокурор за държавна измяна и шпионаж във полза на чужда държава ,във случая САЩ .Нищо лично само искам да зная в кой случай този престъпник трябва да си получи народното възмездие .


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Орда Капичева


28 ян. 2020 | 06:24След питането може и нищо да не се получи, но ЛОШИТЕ ЧУВСТВА ЩЕ СИ ОСТАНАТ!!!! ТА ПО ТОЯ ПОВОД . Евреин бил на гости у друг евреин. Два дни след като си тръгнал гостът получава телеграма: "Моше, искаме да ти кажем, че у нас се зароди лошо чувство към теб. Не искаме да ни идваш вече на гости. След като си тръгна установихме, че ни липсва една сребърна лъжичка . Моше веднага отговаря: Съжалявам, но не съм взимал никаква лъжичка . Скоро получава нова телеграма: И ние съжаляваме намерихме лъжичката, но лошото чувство си остана . Ееее целта е постигната, има съмнения!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Димитър Степанов


27 ян. 2020 | 23:29Кого плаши Гешев? За да се атакува президента чрез Конституционния съд е небходимо мнозинство в Парламента повече от две трети от депутатите. Това означава минимум 161 депутати. Дори всички без БСП да се съберат са 160, защото БСП има 80 депутати. В момента те са 79, поради смъртта на Стефан Данаилов. Но според избирателния закон, ако на някой дерутат е прекратен мандата и поради смърт, то влиза следващия от листата. Това скоро ще стане, защото вероятно БСП изчаква по морални съображения да мине малко време. Това означава, че само БСП е достатъчна, за да блокира бъдеща атака срещу президента и Гешев плаши гаргите.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Орда Капичева


27 ян. 2020 | 21:24Тоя ПЕЗЕВЕНК и ШАЙКАТА усилено работят за вторият мандат на ГЕНЕРАЛ РАДЕВ!!!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Величкова


27 ян. 2020 | 20:01Някой да не би да си мисли, че Гешев може сам да съчини това питане до КС, къде толкова гънки.....


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Катя


27 ян. 2020 | 19:19Любознателен човек е Гешев. "Нека пита, нека знай"!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Орда Капичева


27 ян. 2020 | 19:12Въпроса е да се прехвърли въпроса от болната на здравата глава т.е. изпреварва се належащото питане на КС относно възможностите за ИЗПИЧВАНЕТО на главпрокурора, което бе поставено от Президента на обществено обсъждане!!!!! А иначе дори и да има разследване на Президента то главпрокурора въобще няма досег до тези действия т.е. ще бъде страничен наблюдател (КИБИК)!!!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Лулчев


27 ян. 2020 | 19:11Гешев се сетил да пита кога прокуратурата може да образува досъдебно производство срещу президента!!! Има право да се интересува, направил питане и КС образувал дело.Не знам кога Гешев е бил инструктиран за подобно питане и от кого, но преди няколко дни той направи среща с вашингтонския Цербер, която е изпратена тук да раздава правосъдие...След това гръмна скандалът с руските шпиони.., т.е. всичко върви по план.В контекста на размислите какво е това държавна измяна, нека да се провери , дали не е държавна измяна ако една банкянска филия, намазана със свинска мас се опитва да се превърне в "Катино мезе" пред целия свят и заради това моля г н държавния обвинител да направи питане до КС.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


наблюдател


27 ян. 2020 | 19:11Това питане си е само за сплашване, типично по мутренски! Само че ми се струва, че президентът не може да бъде сплашен току така?


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


BiGman1


27 ян. 2020 | 18:09Явно фатмака е нагазил лука и Гешев пита дали сега да му повдигне обвинение или след една година като сдаде поста...бедний ми хвърчилков сега ще разберем защо с такова настървение искаше Грипените и как те мотивириха за това...


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


сара


28 ян. 2020 | 00:09Ти гащите май отдавна свали, свга кожата ли смъкваш?


BiGman1


27 ян. 2020 | 21:27Незабравке, Любима моя...ако те опъна ще спреш ли да сипеш огън и жупел по главата ми...ако си пресъхнала има лубриканти...


Незабравка


27 ян. 2020 | 20:40бигИдиото се изходи слузно по въпроса...мноого е лизал, мноого е лапал!


BiGman1


27 ян. 2020 | 19:15Желязко, всеки преди да стане офицер е минал през фатмак...само, че както е в случая при пРезидента той си е останал там...


Орда Капичева


27 ян. 2020 | 19:14Тоя ПЕЗЕВЕНК бигПИДАЛ не е и ФАТМАК а ТУПАК!!!!


Желязко Стоменов


27 ян. 2020 | 18:37Ти си фатмак, защото разсъждаваш като такъв.


Болгар ТК82


27 ян. 2020 | 17:46Действително има нужда от тълкователно решение на чл.103.Питането на Иван Гешев до КС е по принцип, и не е насочено срещу никого.А от долу като чета изказващите се всички срещу него и Борисов.Стегнете се малко бе хора,преди тези двамата имаше много за затвора,Станишев,ХИДроинженера Доан,Царските некадърници,смешника Орешарски,г жа Лъжа,Милиончева и много други.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Господин Никой


28 ян. 2020 | 07:48АЗ пък вчера отправих питане на сайтът на конституционният съд ,трябва ли да бъде свален имунитетът на главният прокурор за държавна измяна и шпионаж във полза на чужда държава ,във случая САЩ .Нищо лично само искам да зная в кой случай този престъпник трябва да си получи народното възмездие .


Господин Никой


28 ян. 2020 | 07:48АЗ пък вчера отправих питане на сайтът на конституционният съд ,трябва ли да бъде свален имунитетът на главният прокурор за държавна измяна и шпионаж във полза на чужда държава ,във случая САЩ .Нищо лично само искам да зная в кой случай този престъпник трябва да си получи народното възмездие .


Kihano


27 ян. 2020 | 18:50Ха ха, не било насочено към никого? Ти за поговорката "бий самара за да се сеща магарето" не си ли чувал? Радев постоянно "пили" на Бойко и е леко нелоялен към САЩ. Това е достатъчно за да опитват да го сплашват. Такива са методите на ГЕРБ, САЩ и мафията.


Владо


27 ян. 2020 | 18:48Впрочем ,аз вярвам само на писаното от американския посланик : ?? ??Борисов плаща в брой за позитивно отразяване и заплашва тези, които пишат негативни репортажи ?? Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с "Лукойл" и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов ??.. Classified By: Ambassador John Beyrle


Владо


27 ян. 2020 | 18:46Царските некадърници ли! Май забрави нещо?!Строежът на "Цанков камък" започва през 2004 година, след подписано година по рано споразумение , а точно по това време Бойко Борисов е бил виден деятел в НДСВ (водач на няколко листи), член на полит. кабинет на Кобурга, гл. секретар на МВР и пръв приятел на Доган.


Желязко Стоменов


27 ян. 2020 | 18:35Какво има да се пита!? Нормата е категорична Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбудено наказателно преследване.


наблюдател


27 ян. 2020 | 17:42Ако наистина мераците на Гешев (и Борисов) идват от назначаването на Десислава Радева и купуването на апартамент, когато Радев дори не е бил президент, запитването до КС изглежда позорно и смехотворно


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.