Кой и как ще усвоява предвидените от ЕК 1 трилион евро за Европейския зелен пакт

Ще се акцентира върху държавите членки с по-ниски доходи. Преходът трябва да е успешен за всички или изобщо няма да е успешен.

Кой и как ще усвоява предвидените от ЕК 1 трилион евро за Европейския зелен пакт

3913 | 15 ян. 2020 | 17:29

Чрез този план ще бъдат мобилизирани най-малко 100 млрд. евро инвестиции за периода 2021—2027 г. в подкрепа на работниците и гражданите в най-силно засегнатите от прехода региони.


Най-малко 1 трилион евро през следващото десетилетие предвижда планът на ЕК за инвестиции към Европейския зелен пакт, наричан още План за инвестиции за устойчива Европа (ПИУЕ). Това фактически е инвестиционният стълб на Зеления пакт.

 

В края на 2019 година председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви: "Европейският зелен пакт е нашата нова стратегия за растеж — за растеж, който дава повече от това, което отнема. Той показва как да променим нашия начин на живот и работа, на производство и потребление, така че да живеем по-здравословно, а предприятията ни да станат новаторски. Ние всички можем да участваме в прехода и да се възползваме от възможностите. Ще помогнем на нашата икономика да бъде световен лидер, като действаме първи и бързо. Решени сме да успеем в името на тази планета и живота на нея — в името на европейското културно наследство, на биологичното разнообразие, на нашите гори и морета. Като покажем на останалата част от света, че е възможно да бъдеш устойчив и конкурентоспособен, можем да убедим други страни да последват примера ни".

 

Европейският зелен пакт обхваща всички сектори на икономиката, по-специално транспорта, енергетиката, селското стопанство, строителството, и промишлени отрасли като стоманодобива, производството на цимент, ИКТ, текстилната индустрия и химикалите.

През март 2020 г. Комисията ще даде начало на Пакт за климата, за да се предостави на гражданите право на глас и роля в изготвянето на нови действия, обмена на информация, започването на нови дейности на местно равнище и представянето на решения, които могат да бъдат използвани и от други.

 

Кой и как ще усвоява предвидените 1 трилион евро за Европейския зелен пакт разкрива документ, разпространен от ЕК. 


Ето основните аспекти на Зелената програмата и нейното изпълнение

Какво представлява Планът за инвестиции към Европейския зелен пакт?

Част от плана, а именно Механизмът за справедлив преход, ще бъде насочен към осъществяването на справедлив и равнопоставен екологичен преход.
Чрез него ще бъдат мобилизирани най-малко 100 млрд. евро инвестиции за периода 2021—2027 г. в подкрепа на работниците и гражданите в най-силно засегнатите от прехода региони.

Планът за инвестиции към Европейския зелен пакт има три основни цели:
- Първо, благодарение на него ще се увеличи финансирането за прехода и ще се мобилизират най-малко 1 трилион евро в подкрепа на устойчивите инвестиции през следващото десетилетие посредством бюджета на ЕС и свързаните с него инструменти, по-специално InvestEU.
- Второ, чрез Плана ще се създаде благоприятна рамка за частните инвеститори и публичния сектор с цел улесняване на устойчивите инвестиции.
- Трето, чрез него ще предостави подкрепа на публичните администрации и организаторите на проекти при определянето, структурирането и изпълнението на устойчиви проекти.

Как ще се мобилизират 1 млрд евро?

Превръщането на ЕС до 2050 г. в първия в света неутрален по отношение на климата блок е голямо предизвикателство, но също така и чудесна възможност.
Бюджетът на ЕС, държавите членки и частните участници ще играят важна роля за финансирането на Европейския зелен пакт.
Само бюджетът на ЕС няма да е достатъчен за справяне с изменението на климата или за посрещане на огромните нужди от инвестиции в световен мащаб.

Държавите членки и частните участници ще трябва да осигурят необходимия мащаб.

Следващият дългосрочен бюджет на ЕС ще се изпълнява в продължение на седем години от 2021 г. до 2027 г., като значителна част от средствата ще бъде инвестирана в цели, свързани склимата и околната среда.

Комисията предложи 25 % от общия бюджет да бъдат насочени към
действия за климата и околната среда в рамките на множество програми (напр. Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Хоризонт Европа и средства по програма LIFE).

В своята цялост и екстраполиран за период от 7 до 10 години, а също
и ако се приеме, че целта за климата след 2027 г. ще бъде поне запазена, бюджетът на ЕС ще предостави 503 млрд. евро за Плана за инвестиции към Европейския зелен пакт.
Това ще доведе до допълнително национално съфинансиране в размер на около 114 млрд. евро за този период от време за проекти в областта на климата и околната среда.

В рамките на InvestEU ще бъдат мобилизирани около 279 млрд. евро под формата на частни и публични инвестиции в областта на климата и околната среда през периода 2021—2030 г.

Фондът ще предостави гаранция от бюджета на ЕС и ще позволи на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на другите партньори по изпълнението да инвестират в повече и по-високорискови проекти, като привлече частни инвеститори.

За да се гарантира, че никой не е забравен, през периода 2021—2 027 г. чрез Механизма за справедлив преход ще бъдат мобилизирани най-малко 100 млрд. евро инвестиции със средства от бюджета на ЕС, съфинансиране от държавите членки, както и принос от InvestEU и ЕИБ.

Екстраполирани за период от десет години, средствата, мобилизирани чрез Механизма за справедлив преход, ще бъдат около 143 млрд. евро.
И накрая Фондът за иновации и Модернизационният фонд, които не са част от бюджета на ЕС, но се финансират с част от приходите от ключов политически инструмент — търговете за квоти за емисии на парникови газове в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии, ще осигурят около 25 млрд. евро за прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата, със специален акцент върху държавите членки с по-ниски доходи що се отнася до Модернизационния фонд.

Разработване на портфейл от инвестиционни проекти, които отговарят на стратегическите цели на ЕС.

Едно от основните предизвикателства пред практическото осъществяване на Плана за инвестиции към Европейския зелен пакт ще бъде разработването на портфейл от инвестиционни проекти, които отговарят на стратегическите цели на ЕС. Наличието на такива инвестиционни проекти все още не отговаря на търсенето.

 

Предоставянето на техническа помощ и консултантска подкрепа на всички равнища на публичната администрация ще допринесе за идентифицирането и подготовката на устойчиви проекти и за изграждането на капацитет сред организаторите на проекти.

Като част от тези усилия, чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи ще се предостави техническа помощ на държавите от ЕС за планиране и осъществяване на стимулиращи растежа реформи.

 

Що се отнася до организаторите на проекти, чрез консултантския център
InvestEU и консултантските инициативи, разработени в рамките на програма InvestEU, ще се подпомага идентифицирането, подготовката, разработването, структурирането и изпълнението на инвестиционни проекти.
Комисията също така ще се погрижи подкрепата за публичната
администрация и подкрепата за всеки проект да се предоставят по координиран начин. Това може да включва помощ за съчетаване на различни възможности за финансиране в цялостни
регионални планове.

Специално внимание на регионите,секторите и работниците, които ще се сблъскат с най-големите предизвикателства

Тъй като ЕС ще премине към неутралност по отношение на климата, не всички държави членки или региони започват от една и съща позиция. Някои от тях трябва да изминат по-дълъг път от други, за да постигнат целите в областта на климата.

Освен това някои региони ще бъдат засегнати в по-голяма степен от прехода, отколкото други, особено регионите, в които работните места зависят от изкопаеми горива, включително въглища, лигнит, торф и битуминозни шисти, или въглеродно интензивни промишлени процеси, при които се отделят емисии на парникови газове.

Трансформирането на тези региони ще бъде от съществено значение за постигане на въглеродна неутралност. При зеления преход трябва на първо място да бъдат поставени хората и да се обърне внимание на регионите, секторите и работниците, които ще се сблъскат с най-големите предизвикателства. Преходът трябва да е успешен за всички или изобщо няма да е успешен.

Създаване на механизъм за справедлив преход с цел предоставяне на целева подкрепа

За да се гарантира, че преходът ще се осъществи по справедлив начин, като се вземат предвид опасенията на най-силно засегнатите държави, региони, предприятия и работници, Комисията предлага да се създаде механизъм за справедлив преход с цел предоставяне на целева подкрепа.

Кои държави ще могат да се възползват от подкрепата от Фонда за справедлив преход и как ще бъдат разпределени средствата за тях?

Фондът за справедлив преход ще предоставя подкрепа на всички държави — членки на ЕС.

Разпределението на финансовите средства на Фонда за справедлив преход ще е съобразено със способността на държавите членки да финансират необходимите инвестиции, за да се справят с прехода към неутралност по отношение на климата.

В метода на разпределение се отчита следното:
- мащабът на предизвикателството, поставено от прехода пред регионите с най-големи въглеродни емисии, които отделят парникови газове;
- социалните предизвикателства с оглед на потенциалната загуба на работни места в промишлеността, извличането на битуминозни шисти, добива на въглища и на лигнитни въглища, производството на торф, както и необходимостта от последваща преквалификация
на работниците;
- равнището на икономическо развитие на държавите членки и съответния инвестиционен капацитет.

Държавите членки ще допълват разпределените им от Фонда за справедлив преход средства със своите ресурси по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд+ чрез механизъм за прехвърляне. Те ще отпускат също национални ресурси, които да допълнят средствата от Съюза под формата на съфинансиране в съответствие с правилата на политиката на сближаване.

Равнището на съфинансиране от Съюза ще бъде определено в зависимост от категорията региони, в които се намират идентифицираните територии. По този начин общите средства за Фонда за справедлив преход ще достигнат между 30 и 50 млрд. евро.

Как ще функционира механизмът за отпускане на заеми в публичния сектор в рамкитена групата на ЕИБ? Кои ще са бенефициерите?

Механизмът за отпускане на заеми ще бъде насочен конкретно към регионите, които ще бъдат най-силно засегнати от прехода.

Точният географски обхват ще бъде същият като този на схемата за справедлив преход по линия на InvestEU (стълб 2 от ФСП), т.е. проекти в регионите с одобрени планове за справедлив преход, както и проекти от пряка полза за тези региони.

Ще се подпомагат инвестиции в различни сектори, като енергийна и транспортна инфраструктура,топлоснабдителни мрежи, мерки за енергийна ефективност, включително саниране на сгради, както и социална инфраструктура, а също и други отрасли.

Подпомагането по линия на механизма за отпускане на заеми в публичния сектор е от полза за проекти, които не генерират приходи и в противен случай не биха били финансирали. По тази причина това финансиране ще допълва продуктите, предлагани от специалната схема за справедлив преход в рамките на InvestEU.

Комисията ще представи законодателно предложение за създаването на този нов механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор през март 2020 г.

 

 


От категорията

Пазарите се сриват заради кризата с коронавируса

-1582930199.jpg

В рамките на отминаващата най-трагична за Уолстрийт седмица от глобалната ...

29 февр. 2020 | 00:47

Бизнес и синдикати с остро отворено писмо до Борисов заради решение на парламента

Бизнес и синдикати с общо отворено писмо до Бойко Борисов заради решение на парламента -1582901196.jpg

Писмото е относно отхвърляне на законопроект за компенсиране на индиректни ...

28 февр. 2020 | 16:46

Министър Ангелкова: Вярвам, че ситуацията с коронавируса ще се нормализира

-1560837445.png

На този етап няма реална опасност от фалити на туроператори, надявам се бързо ...

28 февр. 2020 | 11:04

ТЕЦ „Бобов дол“, „ТЕЦ-Перник“ и мините започват работа по план за преминаване към „зелената сделка"

-1578584745.jpg

Зелената сделка ще се случи с или без нас. България не сме никак малка страна ...

28 февр. 2020 | 18:05

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Томахавката


15 ян. 2020 | 22:53Голямо лапане ще падне както винаги а за нас трохички


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


FuckEU


15 ян. 2020 | 22:58То лапането ще има за някой, но ще е за наша сметка.


Българина


15 ян. 2020 | 18:22Който ги печата, ецб


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.