Може ли да липсва съответствие между хартиения и електронния регистър на СГС? Може, у нас!

На вниманието на ВСС. Вижте как човек в правова държава стана жертва на привидно правосъдие!

Може ли да липсва съответствие между хартиения и електронния регистър на СГС? Може, у нас!

8096 | 9 окт. 2017 | 12:57

Един от съдружниците в една обикновена българска фирма - "ЖОСИ" ООД се сблъсква не със „случайно разпределение“ на делата, а с привидно правораздаване.


Публичният регистър на СГС като лабиринт! 

Съгласно признанията на вече бивш председател на СГС в него разпределението на делата си е имало своя ценова тарифа. Тази тарифа отдалечава българското правосъдие от задължението за справедлив процес, който трябва да бъде осигурен. Може ли да липсва съответствие между данните в хартиения и електронния регистър на СГС, ще се запита всеки, който затъне в лабиринта на електронния регистър на СГС. Оказва се, че у нас може!

Днес един от съдружниците в една обикновена българска фирма - "ЖОСИ" ООД се сблъсква не със „случайно разпределение“ на делата, а с привидно правораздаване.  Почти не е за вярване, че човек в правова държава може да стане жертва на привидно правосъдие. И именно заради това на един обикновен български гражданин - Георги Георгиев днес му се налага да сигнализира ВСС за привидно правосъдие и да търси своите права в европейските съдилища.

В какво се състои проблемът?

 

Правната реалност, изразена в публичния електронен регистър на СГС по отношение на две дела, свързани с "ЖОСИ" ООД, е различна от реалността в документите от хартия. Казано по-простичко - в публичния електронен регистър на СГС липсва информация за две търговски дела, които обаче на книга са образувани, водени и приключени. Това разминаване на информация в публичния електронен регистър и в документите на хартиен носител е причина Георги Георгиев да претърпи значителни по размер вреди като собственик на "ЖОСИ" ООД.

Нормативната уредба за работата на съдилищата в България ги задължава да имат публичен регистър на съдебните решения, както и да ги публикуват незабавно след постановяването им на интернет страницата на съда, т.е. в електронния регистър.

На вниманието на читателите и на членовете на ВСС предлагаме две дела по описа на СГС и съответните им решения. Те касаят решения на ОС на "ЖОСИ" ООД, свързани с изключване на единия съдружник и вписване на тези обстоятелства в ТР.  И двете дела са приключили с влезли в сила съдебни актове. На 16.05.2017г. със свое Определение №288, ВКС не допуска касационно обжалване на решение №1771 на Софийски Апелативен Съд,ТК, 9-и с-в, от 19.08.2016г, постановено по (в)т.д.№2170/2016г.

С това решение е потвърдено решение на съдия Гладилова №1640/13.10.2015г по т.д.№5502/2014г по описа на СГС, VI-14 състав.
При проверката в публичния електронен регистър на СГС обаче се оказва, че такова дело и решение по него не съществуват. На същата дата съдия Гладилова е постановила решение по друго дело.

В архива на Софийски Градски съд откриваме папката с оформен корици на т.д. № 5502/14г. Съдържанието в папката обаче касае гражданско дело 5502/2014г. Делото е образувано по искова молба на един от съдружниците в "ЖОСИ" ООД, с която той иска от СГС да обяви за нищожни решения на ОС на "ЖОСИ" ООД.

Справката в електронния регистър на СГС показва, че съществува гр.д.5502/2014, но то е възивно и е образувано на 22.04.2014г по жалба на Топлофикация София ЕАД. Делото е прекратено с разпореждане на СГС от 1.09.2014г.  Справката в електронния регистър показва, че решение 1640/2015г на СГС също съществува, но е по гр.д.№469/2014г на същия съд. Образувано е по искова молба на ПРОКРЕДИТ БАНК АД. Информацията от публичния електронен регистър на СГС е доказателство, че т.д.5502/2014г и решение по него №1640/13.10.2015г не съществуват. В същото време папка, с оформени корици като търговско дело № 5502/2014г. има.

Очевидният проблем е коя информация за производството е достоверна?

 

Публичната или тази затворена в кориците на делото? Според публичната информация излиза, че съдебните инстанции са се произнесли по несъществуващ спор.

Сега ще разгледаме и второто дело, свързано с "ЖОСИ" ООД. Със свое определение от 08.04.2015г постановено по ч.гр.д. №586/2015 САС е отменил определение №8643 от 29.08. 2014г на СГС. Въпросното определение на СГС е постановено по т.д.5703/2014г.

При проверка в електронния публичен регистър на СГС се оказва, че за т.д.№5703/2014г няма никакви данни. Към тази констатация може да се добави и определението на Апелативен съд София от 08.04.2015г. Съгласно мотивите на Апелативния съд „...пред настоящата инстанция не са установени предмета на т.д.№5502/2014г на СГС и неговата висящност“.
С други думи, САС е казал, че т.д.№5502/2014г не съществува.И тук се връщаме на изходната точка. След като в публичния електронен регистър на СГС не съществуват данни за т.д.№5502/2014г на СГС и факта, че САС също установява този проблем, как така се образува и води до последна инстанция това дело?

Защо т.д.№5502/2014г не е отразено в публичния електронен регистър?
Всяка информация, подадена и регистрирана в електронния регистър, има автоматична регистрация на момента на регистриране – дата, час, минути, секунди. При информацията на хартиен носител тази особеност липсва. И още нещо от голяма важност: Електронната система за информация не може да приеме и регистрира две дела с един номер, както и две решения с един номер. Това обаче не се отнася за информацията на хартиен носител.

Защо се е наложило СГС да прави тази съдебна гимнастика и кому е била тя необходима?

Едно предположение за отговор на поставения въпрос.  На 11.08.2014г. Общото събрание на съдружниците в „ЖОСИ“ ООД приема решение за неговото изключване. Това решение може да се атакува с иск по чл. 74 от Търговския закон. Срокът е 14 дневен и изтича в случая на 25.08.2014г. Изключеният съдружник пропуска да предяви исковата си претенция по чл. 74 от ТЗ в предвидения от закона срок. Това е причината за съдебната гимнастика.


Ще се запитаме „Как е възможно това?“.
Отговорът е намерен в стара, но очевидно все още актуална латинска максима: „ХАРТИЯТА ТЪРПИ ВСИЧКО!“.

Изправени сме пред привидност, отразена в хартията, и пред различна от нея правна реалност в публичния регистър.  Дали това е инцидентен случай или услуга, която има своя ценоразпис е въпрос, чийто отговор трябва да даде ВСС.

Римските юристи са казали, че гражданинът може да наруши закона, но съдът може да го разруши.  Ако съдът е разрушил закона в полза на някого, как тогава потърпевшият да потърси справедливост в същия този съд? Този въпрос потърпевшият съдружник в "ЖОСИ" ООД ще постави пред ВСС.

 

И не само това. Потърпевшият съдружник ще потърси своите права е пред Международния съд. Вероятно там съдебните гимнастики не се толерират, както и привидността не побеждава правната реалност.

Минчо Спасов: Липсата на съответствие между данните в хартиения и електронния регистър на СГС буди подозрения за манипулиране

Липсата на съответствие между данните в хартиения и електронния регистър на СГС буди подозрения за манипулиране на дати и документи. Това може да стане само със съдействието на съдебни служители и санкция от ръководител на съдебната администрация в СГС.

От електронния регистър на СГС излиза, че:
-  гр.д. 5502/2014 е със страни и предмет (Топлофикация ЕОД срещу гражданин), съвършено различни от спора по регистрацията на промени в „Жоси“ ООД;
- Топлофикационното гр.д.5502/2014 СГС) е прекратено и така се е „освободило“ място за вмъкване в регистъра на просрочена или нередовна искова молба по която обаче е образувано търговско дело под същия номер;

От определението по частно търговско дело 586/2015 г. на Софийски апелативен съд в рамките на упражнен инстанционен контрол по т.д. 5703/2014 г. между съдружниците в „Жоси“ ООД също излиза, че висящност на т.д. 5502/2014 г. СГС не е доказана от ищеца Присадишки.

Ако проверката от инспектората на ВСС потвърди разминаването между регистрите и наличието на използване на свободен номер от прекратено дело, инспекторатът служебно, а и всяко заинтересовано лице трябва да сезира прокуратурата за разследване на документна измама, извършена от длъжностно лице от съдебната администрация.

Гражданинът може да наруши закона, но съдът може да го разруши. Нали така са казали римските юристи? 

Б.Р. Минчо Спасов е адвокат, бивш народен представител от НДСВ


Може ли да липсва съответствие между хартиения и електронния регистър на СГС? Може, у нас!

Един от съдружниците в една обикновена българска фирма - "ЖОСИ" ООД се сблъсква не със „случайно разпределение“ на делата, а с привидно правораздаване.

Може ли да липсва съответствие между хартиения и електронния регистър на СГС? Може, у нас!

Един от съдружниците в една обикновена българска фирма - "ЖОСИ" ООД се сблъсква не със „случайно разпределение“ на делата, а с привидно правораздаване.

Може ли да липсва съответствие между хартиения и електронния регистър на СГС? Може, у нас!

Един от съдружниците в една обикновена българска фирма - "ЖОСИ" ООД се сблъсква не със „случайно разпределение“ на делата, а с привидно правораздаване.

От категорията

Иван Гешев е на официално посещение в РС Македония по покана на колегата си Любомир Йовески

Снимка: ПРБ-1635339338.jpg

В хода на проведените двустранни разговори бяха обсъдени борбата с ...

27 окт. 2021 | 15:54

Откраднаха четвърт милион лева от жилище в Благоевград

-1617395423.jpg

Сигналът за извършената кражба е подаден във Второ районно управление в града

27 окт. 2021 | 13:19

Решението е на ВКС

4 години затвор за шофьорката, причинила катастрофа на АМ "Тракия" с 6 жертви

Снимка БГНЕС-1635342050.png

При инцидента 17 пътници в автобуса получиха средни телесни повреди

27 окт. 2021 | 16:37

Масирана акция на полицията срещу купуването на гласове в Сливен и региона
(Видео)

Снимка bTV-1635321700.png

„Икономическа полиция“ и БАБХ проверяват и документите и условията в ...

27 окт. 2021 | 10:52