Сагата "Златен век" - правото на закона или на административния тормоз

АССГ и ВАС са категорични - стролството на небостъргача е законно и трябва да продължи

Сагата "Златен век" - правото на закона или на административния тормоз

3685 | 29 юни 2021 | 15:23

Сагата "Златен век", в която държавата с процедурни трикове се опитва да попречи на една българска строиттелна компания да завърши своя проек, се превърна в емблема на практиките за неглижиране на решенията на българския съд от страна на държавн


"Апелираме компетентните органи при взимане на отговорни решения да съблюдават принципите на правовата държава, да създават предпоставки за установяване на добър бизнес климат, разкриване на нови работни места и стимулиране на модерното развитие на градовете при спазване на европейското и национално законодателство".

Това пише днес Камарата на строителите в България до премиера Стефан Янев, изразявайки подкрепата си към „Артекс Инженеринг“ АД за продължаване на строителството на небостъргача „Златен век“.

Сагата "Златен век", в която държавата с процедурни трикове се опитва да попречи на една българска строителна компания да завърши своя проект, се превърна в емблема на практиките за неглижиране на решенията на българския съд от страна на държавни и общински институции.

Стигна се до безумната ситуация, в която български строители сутрин да не отиват на обекта си, а да застават под прозорците на изпълнителната власт, за да настояват да бъдат изпълнени решенията на съда. И срещу тях се изправят гласовити активисти, уж гонители на мутрите, които в отрицанието намират своята бъдеща политическа реализация. Странно е, че досега нито един роден политик не е протестирал например срещу чуждестранна компания, която не плаща по закон на работниците си у нас, или в която условията на труд не са според Кодеска на труда. Протестира се срещу АРТЕКС, която добросъвестно и законосъобразно извършва своята инвестиционна и строителна дейност и която има самочувствието да не играе по свирката на властимащи.

Заслужава си да проследим сагата "Златен век", за да покажем как върховенството на правото всъщност не налага право.

РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА СТРОЕЖ - В ДЕБРИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Твърдението, че Разрешението за строеж (ябълката на раздора) на сградата „Златен век“ е изтекло и затова строежът се явява незаконен, е категорично невярно. Изтъкваните от ИК „Лозенец“ и ДНСК аргументи в тази насока разкриват или смущаваща некомпетентност по специфичната материя на Закона за устройство на територията („ЗУТ“), или откровена злонамереност. И фактите го доказват.

Историята на "Златен век" започва още в далечната 1996 година, когато със заповед на Главния архитект на София е одобрен проект за частичен застроителен и регулационен план на това място в "Лозенец" - кв. 272А, м. „Лозенец I част”. Развива се през 2004 г., когато Главният архитект на София издава Виза за проучване и проектиране на административна сграда на 34 етажа и сграда с нежилищна функция на 2 и 6 етажа с подземни гаражи. Продължава през 2007 година, когато отново от Главния архитект е издадено Разрешение за строеж на база одобрени проекти на “АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА (34 ЕТАЖА) С ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ”.

Дотук всичко върви без проблеми, жителите в квартала знаят, че срещу Японския хотел ще се издигне 34-етажен небостъргач и никой не изразява несъгласие с проекта.

През 2007-а обаче се получава първата пукнатина в иначе безпроблемния строеж.

На 26.01.2007 г. е издадено Разрешението за строеж на "Златен век",

Два дни по-късно, на 28.01.2007 г. влиза в сила Законът за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО). Към тази дата обаче подробният устройствен план (ПУП), по приложението на който е издадено разрешение за строеж на "Златен век", не подлежи на привеждане в съответствие с правилата и нормативите към ЗУЗСО и Общия устройствен план (ОУП).

Или казано по просто - ПУП за имота на сградата „Златен век“ не подлежи на привеждане в съответствие с ОУП. В този смисъл постоянно лансираната от ИК „Лозенец“ теза за незаконосъобразност на строежа поради противоречие с предвижданията на ОУП е правно необоснована.

Три години по-късно, на 11.01.2010 г. строителната площадка на "Златен век" е открита, строителството е започнало в законовия тригодишен срок от издаването на Разрешителното за строеж на сградата.

На 19.11.2012 г. Разрешителното е презаверено за още пет години - до 19.11.2017 г.

На 14.12.2016 г. е подадено ново заявление за презаверка на Разрешителното, която към онзи момент е била допустима, тъй като законът в тогавашната му редакция не е ограничавал броя на презаверките. Платена е и таксата по чл. 153, ал. 4 от ЗУТ.

ПОПРАВКАТА В ЗУТ НА ПАРЛАМЕНТА ДАВА 10 ГОДИНИ ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА СТРОЕЖА

Междувременно обаче, по време на действието на срока на валидност на разрешението за строеж, Народното събрание приема промяна в чл. 153 от ЗУТ, по силата на която валидността на разрешенията за обекти от първа и втора категория, какъвто е "Златен век", се увеличава от 5 на 10 години.

Затова на 03.02.2017 г. АРТЕКС подава заявление за прекратяване на презаверката, воден от убеждението, че междувременно приетите промени в ЗУТ по отношение срока на валидност на разрешението правят такава презаверка излишна.

На 06.02.2017 г. главният архитект прекратява презаверката, явно приемайки мотивите за оттеглянето - а именно приетите законови разпоредби, според които е налице вече влязло в сила 10-годишно разрешение за строеж, което АРТЕКС тепърва има да изпълнява.

Затова и напълно несъстоятелни са аргументите на ИК „Лозенец“, че именно този параграф има отношение към определянето валидността на разрешението за строеж.

Юристите са категорични, че новият 10-годишен срок следва да се отброява от момента на валидната презаверка на разрешението за строеж - 19.11.2012 г. Което означава, че 10-годишният срок за завършване на строителството би следвало да изтече най-рано на 19.11.2022 г.

АССГ И ВАС СА КАТЕГОРИЧНИ - СТРОИТЕЛСТВОТО НА "ЗЛАТЕН ВЕК" Е ЗАКОННО И ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ

Именно този извод беше изрично потвърден от два независими състава на Административен съд – София град. Първоинстанционният съд е категоричен относно валидността на Разрешението за строеж - мотивите му са съобразени с практиката на съдилищата по принципния въпрос, свързан с приложението на новия закон по отношение на заварени случаи. Този факт обаче представителите на ИК „Лозенец“ удобно пропускат или изобщо го омаловажават.

В окончателното си решение Върховният административен съд (ВАС) не разглежда този въпрос по същество, тъй като валидността на Разрешението за строеж никога не е бил основен предмет на делото.
В същото време ВАС не отрича, нито оспорва по изводите, до които е достигнал първоинстанционният съд. Фактът, че ВАС е преценил да не се произнася по въпроса за валидността на Разрешението за строеж като неотносим към предмета на спора, по никакъв начин не може да се тълкува като несъгласие по същество с правните изводи на АССГ.

Отделно от това юристите подчертават, че е логично срокът на валидност на Разрешението да бъде удължен с времето (повече от 2 години), през което строежът беше незаконосъобразно спрян със заповед на Началника на ДНСК, отменена окончателно с решението на ВАС от 14.05.2021 г.

Важно е да се подчертае, че фундаментите на сградата „Златен век“ са заверени с Протокол № 3 от 2017 г. Това означава, че планът от 1996 г. вече е приложен както по отношение на регулацията, така и по отношение на застрояването и ако това се отрича от ИК „Лозенец“, то не променя законния факт.

ДНСК - РАВНИС ПО ПРАВОТО ИЛИ ПО НЕУСПЕЛИ ПОЛИТИЦИ

В рамките на своята компетентност ДНСК може и е длъжна да извършва проверки на всички строежи, включително на „Златен век“ – колкото и когато прецени. Вторачването в "Златен век" обаче и желанието на всяка цена да се пречи на строежа на тази сграда посредством заиграване с дати и писма, създава усещането, че държавните институции се поддават на политически натиск на шепа хора, водени от личностни амбиции.

За първи път арх. Весела Мирянова призна на притестите миналата седмица, че "Златен век" е бил спрян преди две години по нареждане на премиера Борисов. Това се случи след негова среща с членовете на ИК "Лозенец", които се ръководят от Мая Манолова и неуспелия кандидат за политик Никола Вапцаров. Тогава Борисов заиграваше с протестърите с цел да си осигури политическо дълголетие.

 

Днес същите тези кандидат-политици, вече под крилото на президента Радев, използват политическото си влияние, за да рекетират една голяма българска компания, която отказва да участва в обществени поръчки и не приема политическо покровителство. И която иска от държавата, на която плаща данъци, нещо задължително за пазарното общество - институционален стабилитет, предсказуем бизнес климат и зачитане върховенството на закона.

И ако си мислите, че ИК "Лозенец" е някакво всемогъщо НПО или многобройно гражданско сдружение, водено от благородна кауза, се заблуждавате.
ИК „Лозенец“ не е сдружение на граждани, обединени за постигане на нестопанска цел, нито зад него в действителност стоят гражданите от квартал „Лозенец“. Т. нар. Инициативен комитет са няколко политически обвързани лица, трима-четирима конкретни граждани, които се опитват да добият известност и да спечелят политически дивиденти, използвайки фасадата на гражданско сдружение.
И е недопустимо заради тях отговорните институции да погазят закона и решенията на българския съд.

"И тук идва огромният жизненоважен въпрос – за юридическата грамотност на тези, които определят живота ни и развитието на обществото. Ако законът е религия, то българинът е атеист (по Димитър Томов). За съжаление това важи в голяма степен за тези, които ни управляват. Няма по-страшно за една държава от това да дадеш власт на некомпетентността", казва проф. Огнян Герджиков.

ВМЕСТО ФИНАЛ

Сградата "Златен век" ще бъде построена. Проблемът е, че заради упорството да се погазва законът АРТЕКС ще потърси правото си за защита, гарантирано от българската Конституция, и ще бъде принудена да се изправи срещу държавата. При евентуален иск, който те неминуемо ще спечелят, финансовата тежест няма да се понесе от „гражданите“ от ИК „Лозенец“, а от всички български данъкоплатци.

„Да, ние сме изправени пред избора да съдим държавата - нямаме друг избор, тласнати сме към тези решения. Не искахме да се стига дотук. Не искаме държавата да плаща за грешките на администрацията, но просто нямаме избор“, казва с огорчение арх. Мирянов.

Отношението към АРТЕКС едва ли е добър атестат за стабилен инвестиционен климат у нас, когато десетни чужди инвеститори вече бяха отказани да работят в България.
"И на българските ли е ред да си тръгнат?“, питат от АРТЕКС.
Дано в този случай отговорът да не е положителен.


От категорията

Александър Урумов: Макс и Мориц от Харвард и стадо патки на финала

-1548142627.jpg

Предстои да видим колко години ще отнеме на Румен Радев да направи същото ...

26 септ. 2021 | 19:14

Кеворк Кеворкян: ПочЕтени и с много топки

-1568320806.jpg

Прословутото Харвардско Дуо/Петков и Василев изхвърля лекомислено въодушевление ...

26 септ. 2021 | 19:22

Световният недостиг на енергия заплашва да се превърне в цялостна глобална криза

-1632764162.jpg

Въпреки всички приказки за преход към т.нар. "зелена енергия", ...

27 септ. 2021 | 20:35

„Северен поток 2“ вече дава на Москва допълнително влияние - дори преди началото на доставките

-1600434274.jpg

В случай на студена зима Европа ще трябва да влезе в ценова война с Азия за ...

27 септ. 2021 | 20:21