Плащаме нови 204 400 лева заради бавно правосъдие

Вижте решенията на правителството от днес

1433 | 24 окт. 2017 | 14:23

Правителството раздаде нови 5,5 млн. лв. от бюджетния излишък на министерства и общини


Отпада административната услуга БИМ да издава сертификат за съответствие с нормативните изисквания за възпроизвеждане

на националното знаме

 

С промени в ПМС 234/1998 г., което определя реда за изобразяване и възпроизвеждане на националното знаме, отпада вменената на Българския институт по метрология административна услуга за извършване на сертификационна дейност за съответствието с нормативните изисквания за възпроизвеждане на националното знаме.

Постановлението в досегашния си вид предвижда за възпроизвеждане на националното знаме БИМ да издава на производителя сертификат за съответствие с изискванията на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България. Съгласно новата редакция тази административна услуга отпада, като се запазва разпоредбата възпроизвеждането и разпространението на националното знаме с търговска цел да се осъществява при спазването на изискванията на приложение №2 към чл. 15, ал. 4 от Закона за държавния печат и националното знаме.

 

Правителството ще предложи личности от сферата на науката и образованието за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои проф. Владко Панайотов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за неговите изключителни заслуги в областта на науката и образованието и утвърждаване престижа на страната ни по света. Номинацията е направена от инициативен комитет, съставен от видни учени и дейци на културата начело с акад. Антон Дончев.

 

Проф. Панайотов има над 180 публикации у нас и в чужбина, 15 книги, монографии и учебници и над 35 патента. Член е на различни организации като Съюза на учените в България, Съюза на химиците в България, Висшата атестационна комисия, Световния конгрес по обогатяване, Балканската минна академия и др. През 2010 г. е избран за член на научния борд на Световния конгрес по преработка на полезните изкопаеми, което се случва за пръв път в историята на българската минна наука. В същия период проф. Панайотов е избран за член на Международната академия по околна среда към ООН и изиграва огромна роля за приемането на България в Европейската водородна асоциация като редовен член. Носител е на званието „Изобретател на годината“ за патенти в областта на опазването на околната среда, както и на орден „Стара планина“ – първа степен. През 2013 г. е удостоен с наградата „Евродепутат на годината в областта на околната среда“.

 

За награждаване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, ще бъде предложен доц. Тодор Тодоров за неговия голям принос за утвърждаване и развитие на българската образователна система и по случай 90-ата му годишнина. Предложението е инициирано от Съюза на българските учители.

 

Приносът на доц. Тодоров за развитието на образователната система е значителен в различни области, като прилагане на достиженията на педагогическите науки в образованието, внедряване в българската образователна система на добри образователни практики по света, разработване на обективни критерии за качество на образованието, създаване на методика и система за разработване на държавни образователни изисквания и др. Под негово ръководство у нас са изградени езиковите, математическите и професионалните училища. Доц. Тодоров е дългогодишен служител в МОН, като е бил и заместник-министър, и университетски преподавател. Има над 120 публикации у нас и в чужбина, свързани със съдържанието и системите за обучение и управление на образованието. Присъдено му е званието „Заслужил учител“ и е награден с орден „Народна република България“ – ІІ степен. И до днес активно работи и подпомага реализирането на различни образователни проекти.

 

За удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, ще бъде предложена и проф. Анна Недялкова, за нейния значим принос в развитието на българското образование и наука и по повод 70-ата й годишнина. Предложението е инициирано от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, сред чиито учредители е проф. Недялкова. Под нейното непосредствено ръководство е сертифицирана системата за управление на качеството на ВСУ по международните стандарти ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, успешно е въведена Европейската система за трансфер на кредити и университетът е удостоен от Европейската комисия HR Excellence in Research Logo – лого, удостоверяващо прилагането на принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи. Тя става първият български ректор, избран за член на Клуба на ректорите на Европа в Оксфорд през 2006 г.

 

Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения

заради бавно правосъдие

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието в размер на 204 400 лв. Средствата са предвидени в централния бюджет. Те са за изплащане на обезщетения по сключени през третото тримесечие на т. г. споразумения за нарушени права на разглеждане и решаване в разумен срок на дела по приключили граждански, административни и наказателни производства.

Тази мярка е регламентирана в Закона за съдебната власт като начин за компенсиране на гражданите и юридическите лица, пострадали от забавено правосъдие. Техните заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които е нарушено правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, се подават в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок, а обезщетенията се изплащат чрез бюджета на Министерството на правосъдието въз основа на сключено споразумение.

 

Ловеч ще изгради централен градски парк в имот, предоставен от правителството

 

Правителството отне от Министерството на отбраната имот, обяви го за частна държавна собственост и го предостави безвъзмездно на община Ловеч. Теренът на ул. „България“ №53 в града е с площ от 4,3 дка и е застроен с 13 сгради. Той ще бъде използван от местната власт за изграждане на централен общоградски парк.

 

С друго решение беше учреден безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии в полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Имотите се намират в землището на с. Бряговец, община Крумовград, и са с обща площ 15,062 дка. Сервитутът се учредява с цел експлоатация и ремонт на въздушен електропровод. За учредяването „ЕСО“ ЕАД ще заплати нормативно определените режийни разноски и цени.

 

България ще се присъедини към инициативата за създаване на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС

 

Правителството прие решение за присъединяването на България към общата нотификация до Съвета на Европейския съюз и Върховния представител за външна политика и политика за сигурност на ЕС, с която ще бъде поставено началото на процедура за създаване на Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на отбраната на Съюза.

 

Основната цел на ПСС е повишаване на отбранителния капацитет на ЕС в изпълнение на приоритетите и нивото на амбиция, произтичащи от Глобалната стратегия на Съюза за външна политика и сигурност. В рамките на ПСС ще бъдат създадени възможности за съвместно изграждане на високотехнологични и скъпоструващи отбранителни способности, в т. ч. чрез съфинансиране от Европейския фонд за отбрана. Това ще доведе до по-бърз напредък във военно отношение за държавите от ПСС. Техните отбранителни индустрии и развойни организации ще участват активно в процеса на разработване и производство на нови способности, които държавите ще придобият. По този начин средствата, вложени в проекти, ще останат в отбранителната индустрия на ЕС и ще спомогнат за укрепването й, за повишаване на нейната конкурентоспособност и създаването на необходимите за дейността й работни места.

 

Участието в ПСС, освен представянето на нотификация, предполага и готовност от всяка държава да се включи в поне един мащабен проект по инициативата.

 

България и Непал ще си сътрудничат в областта на младежкото развитие

 

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствен меморандум на България и Непал за сътрудничество за младежко развитие.

 

Сферите на сътрудничество, залегнали в документа, обхващат програми за развитие на умения, лидерство и личностно развитие на младите хора; програми за посещения на млади предприемачи, млади доброволци, младежки делегации, длъжностни лица и експерти от двете държави; обмен на информация и становища; размяна на покани за участие в международни младежки събития; сътрудничество в сферата на партньорското обучение и обмена на добри практики в сферата на младежките политики; сътрудничество за засилване на партньорството ЕС - Азия и партньорство в сферата на младежкото развитие.

 

Одобрена е програма за сътрудничество с Йордания в сферата на образованието, науката и културата

 

Министерският съвет одобри проекта на програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителствата на България и на Йордания за периода 2017-2019 г.

 

Новата тригодишна рамка включва възможности за реализиране на конкретни инициативи, провеждане на културни събития, по-тясно сътрудничество в областта на висшето образование, предоставяне на стипендии за изучаване на български и арабски език, стипендии за следдипломна квалификация и докторантура, както и установяване на пряко сътрудничество между академиите на науките на двете страни.

 

Правителството удължи срока за разработване на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК по Споразумението за предоставяне на консултантски услуги

 

Правителството удължи до 12.11.2017 г. срока на разработване на стратегията за финансиране на отрасъл ВиК по Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано през февруари 2016 г. С решението също така се отменя изготвянето на доклад за изпълнение на дейностите по преоценка на публичните ВиК активи.

 

Удължаването срока за разработване на Стратегия за финансиране на отрасъл ВиК цели определяне на размер, източници и начини за финансиране на отрасъл ВиК чрез обсъждане сред голям брой заинтересовани страни. Разработването на доклада се отменя поради невъзможност да бъде изготвен в периода на действие на Споразумението. Това ще доведе и до намаляване на стойността на споразумението.

 

Дейностите по Споразумението се изпълняват в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

 

България и Унгария ще си сътрудничат в областта на културата

 

Правителството одобри проект на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2018-2020 г.

 

Споразумението предвижда поддържане на съществуващите форми на културен обмен и създаване на благоприятни условия за изграждане на нови контакти между области, градове и общини, институции и организации, сдружения на граждани и фондации. Целта е да се популяризират на възможно най-широка основа значимите за двете страни творби и достижения на изкуството и културата в другата държава.

 

Проектът регламентира възможностите за сътрудничество в областта на театъра, литературата, издателската и преводаческата дейност, библиотечното и музейното дело, изобразителното изкуство, културното наследство, киното, музиката и танца, аудиовизията и защитата на авторските права. Уточняват се ангажиментите на двете страни по опазването на историческото и културното наследство, като се осигуряват необходимите условия за проучване и документиране на културните ценности, разположени на територията на двете държави.

 

Правителството одобри резултатите от заседание на Съвета на ЕС

 

Правителството се запозна с резултатите от българското участие в Неформалната среща на министрите на транспорта на Европейския съюз, която се проведе на 20 и 21 септември в Талин. На него беше разгледана темата „Последни развития, свързани с Енергийния съюз и Единното европейско транспортно пространство“.

 

По темата за въздушната свързаност българската позиция бе в подкрепа на развитието й предвид създаването на благоприятни условия за бизнеса и пътниците. При обсъждането на бъдещата политика за инвестиции за сектор Транспорт след 2020 г., делегацията ни посочи, че проектите по TEN-T мрежата следва да останат сред основните приоритети на държавите-членки на ЕС за развитието на инфраструктурата и акцентира върху по-нататъшното запазване на кохезионните фондове за продължаване на инвестициите от предишни програмни периоди.

 

България и Сърбия ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на туризма

 

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между българското министерството на туризма и сръбското министерство на търговията, туризма и телекомуникациите за сътрудничество в областта на туризма. Ресорните министерства ще насърчават укрепването на взаимодействието в областта на туризма като сектор с висок потенциал за принос към цялостното икономическо развитие на двете държави.

 

Ще се насърчава създаването и разработването на съвместни туристически продукти, които да бъдат конкурентоспособни на трети туристически пазари и които да бъдат рекламирани и пласирани съвместно. Страните ще стимулират сътрудничеството в рамките на Световната организация по туризъм към ООН, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, в рамките на осъществяването на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, както и с други международни организации по туризъм, в които членуват.

 

Меморандумът предвижда ресорните министерства да си съдействат за подобряването на туристическия поток между двете държави чрез насърчаване на сътрудничеството между съответните субекти и организации, опериращи в областта на туризма.

 

Правителството прие актуализиран План за действие по одитния доклад на ЕК за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Министерският съвет прие актуализиран план за действие по повод констатациите в предварителния одитен доклад на Европейската комисия за Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, предложен от Министерството на образованието и науката. Необходимостта от актуализацията произтича от регистрирания напредък в изпълнение на Плана за действие и от отделянето на Управляващия орган в самостоятелна изпълнителна агенция, което ще доведе до пълно съответствие на системите за управление и контрол.

 

В края на април т. г. е приет План за действие по предварителен одитен доклад на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Докладът е изготвен в резултат на одитна мисия на генералните дирекции на ЕК „Регионална и урбанистична политика” и „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване”.

 

Към момента са изпълнени над 90% от заложените в Плана за действие мерки, които са от компетентността на МОН. Предприети са сериозни действия във връзка с най-критичната констатация на одитния доклад, а именно – гарантиране разделянето на функциите между Управляващия орган на ОП НОИР и МОН като конкретен бенефициент по проектите, финансирани от програмата. Най-ключовото от тях е отделянето на Управляващия орган в самостоятелно звено, Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, което в най-висока степен ще гарантира неговата функционална независимост.

 

Облекчава се редът за вписване на читалищата в публичен регистър

 

С промени в Закона за народните читалища правителството предлага облекчаване на процедурата за вписването им в публичния регистър, поддържан от Министерството на културата.

 

Предлага се заявлението да може да се изпраща и по електронен път, а министърът да се произнася в 14-дневен срок от датата на подаването му. Цялата процедура ще бъде описана в наредба на министъра на културата, като изискванията към читалищата и читалищните сдружения ще бъдат максимално облекчени с оглед възможностите за служебно събиране на информация от публичните регистри.

 

Аналогични законови промени по отношение на обществените библиотеки правителството предложи в началото на месеца. Целта е да се създаде по-голяма яснота в процедурите и да се намали административната тежест за гражданите.

 

Предложени са промени в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

 

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Основна цел на промените е да бъде регламентирана хипотезата на установяване в страната ни на постоянна структура на НАТО, каквито са Щабният елемент за интегриране на силите на НАТО и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Статутът на тези структури е уреден с ратифицирани от България международни договори, но за прилагането им в тяхната пълнота е необходима промяна и в някои от законите.

 

Понастоящем Законът за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили урежда случаите на пребиваване и преминаване през България при провеждане на отделни мероприятия, учения, тренировки и други подобни дейности и поради това наличната правна регламентация е недостатъчна да осигури международните задължения с продължителен характер, поети от България като страна-домакин. Предложено е създаването на нова глава в закона, която формулира специфични разпоредби относно влизането, пребиваването, идентификацията на лицата-членове на тези структури, както и други въпроси, произтичащи от изпълнението на служебните им функции.

 

Новите текстове се отнасят до видовете документи, които се представят при преминаване на държавната граница, издаването на национален документ, който да удостоверява пребиваването и статуса на тези лица, признаването на свидетелства за правоуправление и регистрационни номера на МПС и др.

 

Приета е Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие

 

Правителството прие Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, с което нормативната уредба по Договора за неразпространение на ядреното оръжие се привежда в съответствие с новите изискванията по отношение на задълженията на България по Споразумението за прилагане на гаранциите между страните от ЕВРАТОМ, МААЕ и Република България и Допълнителния протокол към Споразумението Евратом.

 

Целта на Наредбата е да се обхване събирането и предоставяне на информация, водене на регистри за дейностите по Споразумението, събирането и предоставянето на информация за дейностите, предмет на Допълнителния протокол.

 

 

Намалява се административната тежест в сферата на метрологичния контрол и при прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите

 

Правителството одобри нормативни промени, с които намалява административната тежест в сферата на метрологичния контрол и при прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите.

 

Приети са изменения в Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. С тях се отменя изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние за лицата, регистрирани по Търговския закон, или копие от нормативния акт за лицата, създадени от Министерския съвет или от друг държавен орган, при кандидатстване за оправомощаване за проверка на средства за измерване. По този начин се намалява броят на изискваните документи, опростява се процедурата по предоставяне на услугата и се намалява финансовата тежест чрез отпадане на необходимостта от предоставяне на документи на хартиен носител.

 

С промени в нормативни актове по прилагането на Закона техническите изисквания към продуктите се дава възможност при заявяване на административна услуга заявителят да посочи единен идентификационен код и да не представя информация за обнародването в „Държавен вестник“ или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон или с акт на Министерския съвет. Отпада също задължението за представяне на копия от трудови договори на персонала, с които разполага заявителят. Премахва се изискването за предоставяне на удостоверения от съответните компетентни органи за парични задължения към държавата или към община. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще извършва служебно справки за наличието или липсата на законовите изисквания, от чието доказване заявителите се освобождават. С измененията срокът за определяне на уникалните кодове на производители на плавателни съдове се намалява от един месец на четиринадесет дни.

 

Наредбата за безопасност на запалките се заменя от официален европейски стандарт

 

Правителството отмени Наредбата за безопасност на запалките. Отмяната се налага поради приемането на официален европейски стандарт за безопасност на запалките, който е въведен като хармонизиран европейски стандарт – БДС EN 13869:2016 - „Запалки. Изисквания за безопасност на запалки спрямо деца. Изисквания за безопасност и методи на изпитване“. Целта е недопускане на двоен режим в съществуващите нормативни изисквания, прилагани при доказване безопасността на пусканите и предлагани на пазара запалки и намаляване на административната тежест за икономическите оператори.

 

Одобрени са допълнителни разходи и трансфери за близо 5,5 млн. лв.

 

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в общ размер на 5 496 хил. лв. За дължими плащания към бенефициенти по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции от програмен период 2007-2013 г. в размер на 5 316 хил. лв., се предвиждат промени по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройство – 3 908 хил. лв., на Министерството на икономиката – 179 хил. лв., на Министерството на околната среда и водите – 607 хил. лв., на Министерството на труда и социалната политика – 296 хил. лв. и на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – 326 хил. лв.

 

Одобряват се допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г. в размер на 30 хил. лв. за подготовка на състезателите от националния отбор по самбо във връзка с участието им в предстоящото Световно първенство по самбо от 9 до 13 ноември в Сочи, Русия.

 

По бюджета на община Казанлък за дейности, свързани с благоустрояване, паркоустрояване и зацветяване на централната градска част на гр. Шипка, се предвиждат средства в размер на 150 хил. лв. Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2017 г.

 

Пътен участък ще бъде включен в списъка на общинските пътища на община Георги Дамяново

 

Пътен участък, който е продължение на общински път III-102 Белимел – Монтана – Видлица – Чемиш – Каменна Рикса, ще бъде включен в списъка на общинските пътища на община Георги Дамяново.

 

Включването на пътното трасе с дължина 6,125 км към съществуващия общински път ще доведе до по-добра свързаност на пътната мрежа на територията на общината и ще даде възможност на местната администрация да изгради безопасна пътна инфраструктура. С промяната общата дължина на пътищата в общината се увеличава на 31,425 км.

 

До 5 декември министрите трябва да предприемат мерки за подобряване качеството на административното обслужване

 

Министерският съвет задължи министрите в срок до 5 декември да представят отчет за предприетите действия за отстраняване на нарушенията в прилагането на Наредбата за административното обслужване, както и да осигурят повишаване на професионалната квалификация на служителите за предоставяне на административни услуги.

 

Кабинетът разгледа и одобри доклад на заместник министър-председателя Томислав Дончев за изпълнението на Решението от 23 август, с което инспекторатите към органите на изпълнителната власт бяха задължени до 20 септември да извършат пълен преглед за спазване на изискванията на Наредбата за административното обслужване при предоставяне на услуги в първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет.

 

Проверката обхваща преглед на работата в 377 администрации и констатациите са свързани основно с недобрата организация на обслужването и недостатъчното познаване на Наредбата, в това число обслужването на потребителите на принципа „едно гише“, продължителност на работното време с граждани, адаптиране на служебните помещения и достъпа до тях за хора с увреждания, възможност за картови плащания и др.

 

За ратификация е предложено присъединяването на България към Организацията за европейско публично право

 

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да ратифицира подписаното през декември м. г. Споразумение за учредяване и Устава на Организацията за европейско публично право.

 

Организацията е учредена в Атина през 2007 г. и в нея членуват редица европейски държави, включително членки на Европейския съюз. Целите й са да разпространява познания в областта на публичното право и управлението. С присъединяването си към нея България очаква да получи експертиза в сферата на правосъдието, както и експертна помощ във връзка с предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Членството в организацията ще създаде основа за бъдещо сътрудничество в приоритетни области като реформата в съдебната система, електронното правосъдие и юридическото образование.

 

Валентина Чикова става член на Управителния съвет на Сребърния фонд

 

Правителството направи промяна в състава на управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (Сребърен фонд). Тя се налага от назначаването на заместник-министъра на труда и социалната политика Ивайло Иванов и досегашен член на УС на ДФГУПС за управител на Националния осигурителен институт. На мястото му в УС на Сребърния фонд е назначена Валентина Чикова – началник на политическия кабинет на министъра на труда и социалната политика.

 

Съгласно Закона за ДФГУПС, ръководството на Сребърния фонд се осъществява от управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика участват по право в УС и са съответно председател и заместник-председател.


От категорията

Президентът запали основната свещ на Ханука в Централната софийската синагога (Снимки)

Нека светлините на Ханука ни напомнят, че в нас е волята да помагаме на светлината да си проправя път през мрака, каза Радев. Снимки Нова телевизия-1544373117.jpg

На церемонията присъстват и съпруга Десислава Радева, кметът на София Йорданка ...

9 дек. 2018 | 17:42

Цвета Караянчева: Каня президента Радев на кафе в парламента, но без Иво Христов

Цвета Караянчева: Каня президента Радев на кафе в парламента, но без Иво Христов-1544370547.jpg

Обидно е някак си как президента излиза, хвърля в пространството някакви ...

9 дек. 2018 | 17:48

Майката на Десислава Иванчева: Дъщеря ми знаеше, че ще я „сготвят”

Харчили сме моята пенсия и нейната заплата. Деси не е свикнала да носи пари и да харчи. Снимка bTV-1544375723.jpg

Харчили сме моята пенсия и нейната заплата. Деси не е свикнала да носи пари и ...

9 дек. 2018 | 19:14

Нинова: Властта се крепи с репресии - полицията е употребила сила срещу жени в Кресна

-1541794515.png

Борисов, авторитарната власт и полицейщината не могат да спрат гнева и ...

9 дек. 2018 | 19:00

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.