Пенсионери

През 2014 година

Нови правила за пенсии и обезщетения

76691 | 9 ян. 2014 | 11:19

Кой, кога и как излиза в заслужен отдих


 

Новата 2014 г. е белязана от законодателни новости, за които „Преса“ ще информира читателите си, за да защитават и не пропускат своите права. Едни от най-съществените промени са свързани с правото на пенсия и пенсиониране, както и с отпуските и обезщетенията за отглеждане на малки деца. 

 

Промени в отпуска при осиновяване

От 1 януари 2014 г. родителите могат да ползват 365 дни отпуск, когато осиновят дете между 2- и 5-годишна възраст. Този отпуск е създаден с промени в Кодекса на труда (ДВ бр. 104 от 2013 г.) с приемането на новите разпоредби на чл. 164б от КТ. Досега законът не предвижда ползването на майчинство за осиновено дете след 2-годишната му възраст.
България е подписала Европейската харта за защита правата на детето, като е поела ангажимент да синхронизира българското законодателство с европейското. Въвеждането на новия отпуск е добро решение и предвид предстоящото закриване на детски социални домове до края на 2013.

Мотивите

Важно е в първата година след осиновяването да се изгради усещане за сигурност - че мама е наблизо и няма да напусне детето.
Децата, дадени за осиновяване, често виждат само лелките в дома и белия таван. Те нямат представа за външния свят - цветове и звуци, движения и пр. Не са виждали плодове и зеленчуци, нито животни. Повечето от тях не са виждали мъже. Те изостават в развитието си. Осиновителите трябва да компенсират това с постоянни грижи.

Родителите ще трябва да преодолеят всички бариери между тях и детето. Те следва да създадат режим на детето, което изисква да са 24 часа с него. Затова законът поставя условие - отпускът се предоставя само и единствено когато детето не посещава детско заведение - ясла или детска градина.

Изискванията

Работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
Със съгласието на осиновителката отпускът може да се ползва от осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване.
Двамата осиновители не могат да ползват едновременно отпуска. За времето, през което таткото го ползва, отпускът на майката се прекъсва.
Право на платения отпуск е предвидено и за самотните осиновители.
Той не се полага при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

Признава се
за трудов стаж

Времето, през което се ползва този отпуск, се признава за трудов стаж.
През време на отпуска на осиновителката или осиновителя (в зависимост от това кой от двамата ползва отпуска) се заплаща обезщетение. То се полага за срок от 365 дни при условията, определени за обезщетението при бременност и раждане в Кодекса за социално осигуряване. Изчислява се в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за 18 календарни месеца, предхождащи месеца на осиновяване. За самоосигуряващите се лица осигурителните вноски трябва да са внесени.

Обезщетението не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение. 

 

Кой, кога и как излиза в заслужен отдих

Покачването на възрастта и стажа, които се изискват по закон за пенсия, се замразява за една година. Това означава, че и през 2014 г. хората ще се пенсионират при същите условия като миналата година.

Според §6б от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2014 г. тази година право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.

Ако не ви достига стаж за пенсия по описаните правила, можете да вземате макар и по-малка пенсия, но трябва да имате навършени 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. Размерът на пенсията в тези случаи не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Според чл. 9 от ЗБДОО за 2014 г. от 1 януари до 30 юни този минимум е 150 лв. Това означава, че минималната пенсия на лицата с недостигащ стаж, навършили 65-годишна възраст до 30 юни, ще бъде 127 лв. и 50 ст. на месец.

До края на 2014 г. лицата, работили 10 г. при условията на 1-ва категория труд, могат да се пенсионират при навършване на възраст 47 г. и 8 м. за жените и 52 г. и 8 м. за мъжете. А работилите 15 г. при условията на 2-ра категория труд придобиват право на пенсия при навършване на 52 г. и 8 м. за жените и 57 г. и 8 м. за мъжете. И при двете категории се иска сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.

От 1 юли до 31 декември на 2014 г. минималната пенсия за стаж и възраст става 154,50 лв., а тази на лицата, които се пенсионират на 65-годишна възраст при недостигащ стаж, съответно ще бъде 131 лв. и 33 ст. (85% от 154, 50).

Осъвременяване

От 1 януари се възобнови ежегодното осъвременяване на пенсиите. Според чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на надзорния съвет на НОИ. Те ще се изменят с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Нови правила и за учителските пенсии са въведени с промени в §5 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО. До 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст три години по-рано от общата възраст за трета категория труд и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.

В бъдеще срочната пенсия за ранно пенсиониране на учителите, която се изплаща от Учителския пенсионен фонд, ще се намалява с 0,1 на сто вместо с 0,2 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето, до навършване на възрастта за пенсия по общия ред. А на учителите, които са придобили право на ранна срочна пенсия, но се пенсионират след навършване на стаж и възраст по общия ред, добавката към пенсията за осигурителен стаж и възраст от Учителския пенсионен фонд ще бъде 0,33 на сто (вместо 0,2 на сто, както беше досега) от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване правото на ранна пенсия.

От 1 януари 2014 г. военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

   

 

Правосъдието става по-достъпно за инвалидите

 


© Георги Цветков

   

От 6 януари т.г. са в сила промените в Административно­процесуалния кодекс, които предвидиха нови правила за съдебни спорове с държавната администрация - гражданите вместо да се разхождат до София, ще завеждат искове по постоянния си адрес. Това улеснение важи и за бизнеса. Промяната най-сериозно засяга хората, които оспорват решения за инвалидност. От нея ще се възползват и недоволните от решения на данъчните и органите по строителния надзор.

С промени в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) се удължи с една година срокът за отписване на публични задължения, погасени по давност. Така всеки, който има дългове с изтекла погасителна давност (отпреди 1.01.2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП до края на 2014 г., а не както беше досега до края на тази година. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес за физическите лица или по регистрация на юридическите лица. Отпадна и данък общ доход от 10% за хората с трудов доход до 340 лв. на месец, като облекчението реално ще се полза през 2015 г.

Променен бе и редът за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски. Новият ред предвижда да се погасяват първо главниците за данъци и осигурителни вноски с изтекъл срок за плащане и чак след това лихвите по тях. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения. Досега дълговете се погасяваха по реда на възникването им.

Пенсионерите ще плащат само 1 лв. от досегашната потребителска такса от 2,90 лв. за посещение при личния лекар или специалист.


 

Майките получават нови придобивки.

© Дафинка Стоилова


Майките със 100 лева повече за гледане на деца 

По 340 лв. на месец ще вземат майките през тази година по време на платения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по реда на чл. 11 от Закона за бюджета на ДОО за 2014 г. (ЗБДОО). Обезщетението е увеличено в сравнение с изминалата година: то беше 240 лв. от 1 януари до 30 юни 2013 г., а от 1 юли до 31 декември - 310 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход през 2014 г. става 2400 лв. според чл. 8, ал. 1, т. 4 от ЗБДОО. Това е с 200 лв. повече от миналата година, когато прагът за социално осигуряване беше 2200 лв. на месец. Това означава, че таванът на пенсиите се качва от 770 лв. на 840 лв. на месец. Според актуалното правило на §6 от Кодекса за социално осигуряване до 31 декември 2018 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати без добавките към тях, се определя, считано от 1 юли на всяка календарна година, в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход за същата календарна година.

Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се определят съобразно облагаемия им доход за 2012 г. и не сe променят. Те остават както следва: при доход до 5400 лв. прагът е 420 лв.; ако доходът е бил от 5400,01 до 6500 лв. осигуряването става върху поне 450 лв.; при доход от 6500,01 лв. до 7500 лв. самоосигуряващият се смята вноските върху 500 лв.; а ако облагаемият му доход е бил над 7500 лв., прагът на осигуряване се качва на 550 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2012 г., както и за започналите дейност през 2013 и 2014 г., е 420 лв. - същият както през 2013 г.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители също не се променя и е 240 лв. А минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии е разписан изчерпателно в приложение №1 от ЗБДОО.
Според чл. 10 от ЗБДОО дневният минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. остава без промяна - 7,20 лв.

(в. Преса, печатно издание, брой 8 (714 от 9 януари 2014)


 


От категорията

Валентин Вацев: Борисов е наказание за нашите грехове

-1484498737.jpg

Премиерът може да употреби част от трудовите си спестявания за къща в Рубльовка ...

6 авг. 2020 | 17:56

Първан Симеонов: Борисов губи играта на нерви при един почти спечелен мач

Първан Симеонов-1543427061.jpg

Ако довчера протестът вървеше към маргинализация, по-скоро след вчера върви към ...

6 авг. 2020 | 13:16

„Взгляд“: Конкурентите хвърлиха организираната престъпност срещу Тръмп

-1591002908.jpg

В исторически план Демократическата партия на САЩ през целия XX век - особено в ...

9 авг. 2020 | 17:00

Разкриват тайните на "Света София" в Истанбул

Снимка: Анадолска агенция-1596973126.jpg

Триизмерно сканиране на подземните вентилационни тунели на храма разкрива как ...

9 авг. 2020 | 14:37