2012 – пик на безработицата сред младите

9476 | 13 юни 2012 | 18:05

„Обръщане“ на тази тенденция ще има най-рано през 2016 г.

Автор:През 2012 г. безработицата сред младите хора в глобален мащаб ще продължава да достига най-високите си нива от началото на кризата, като се очаква това да се промени най-рано през 2016 г. За страните с развита икономика данните са още по-тревожни - при тях безработните младежи надвишават първоначално прогнозираните 18%, като това се дължи на огромния спад в броя на наетите служители. 

Според проучвания на Международната организация на труда (МОТ) през 2012 г. броят на безработните млади хора на възраст между 15 и 24 г. ще достигне 75 млн. души, което представлява увеличение с почти 4 млн. от 2007 г. насам.

Безработицата сред младежите и недобрите условия на труд за голяма част от тях са причина за сериозни социални и икономически загуби в световен мащаб. Когато те не работят, се стига до социалното им изключване от обществото, което пък от своя страна поражда чувството на безполезност и празнота сред младото поколение.

Безработните младежи не допринасят за икономическото благосъстояние на страната си. Загубата на доходи сред младите хора води до липса на спестявания, което от своя страна е причина за загубата на съвкупното търсене*. Голяма част от младежите, които не са в състояние да изкарват сами доходите си, трябва да бъдат финансово подкрепяни от семействата си. Липсата на нормални условия на труд в по-ранна възраст се отразява и върху бъдещите работни перспективи на човека и често води до нежелани резултати на пазара на труда след определен период от време. Всичко това е заплаха за потенциала на растеж на икономиките в световен мащаб.

За да бъдат създадени подходящи условия на труд и политики за насърчаване на заетостта на макроикономическо равнище, на първо място е необходимо да се разбере специфичното положение на младите хора. Въпреки че това положение зависи от целия пазар на труда, в опита си да си осигурят нормални работни условия младите се сблъскват с определени бариери. Ето някои от тях:

  • липса на опит – работодателите предпочитат служители, които имат натрупан стаж, което води до невъзможността младежите да придобият този така необходим опит;
  • липса на контакти – младите хора могат да бъдат поставени в неравностойно положение, тъй като нямат ценни контакти, които биха им послужили в работата;
  • възраст - веднъж наети, те често са сред първите, които биват освобождавани, ако се наложат съкращения.

Създаването на подходящи политики, които биха подпомогнали тяхната заетост, трябва да бъдат приоритет за всяка държава. Някои от възможните мерки, които биха подпомогнали активното включване на младите хора, са:

  • образование - образованието и обучението са от съществено значение за успешното навлизане на пазара на труда на младите хора, тъй като по този начин те повишават своя потенциал и продуктивност. В страните с развити икономики образованието също така служи като предпазна мярка срещу безработицата за много младежи, като налице е пряка зависимост между равнището на образование и заетостта, т.е. безработицата е най-висока сред лицата с начално или средно образование.
  • активни политики и програми на пазара на труда - активните мерки, като например развитие на услугите по заетост, релевантно възнаграждение, субсидии за обучения, данъчни облекчения, могат да мотивират работодателите да наемат млади служители. Също така изключително важни са програми, които целят да компенсират липсата на практически умения у младите хора, като например: програми за професионално обучение, преквалификация на безработни или демотивирани младежи, схеми за обучения на работното място, създаването и подобряването на стажантски програми, програми за обучение по предприемачество, обучения по „меки“ умения, и пр.
  • стратегии за подобряване социалната закрила на младите хора и за адаптиране на реформите на пазара на труда спрямо техните нужди - заетостта включва не само създаването на работни места, но така също и подобряването на тяхното качество.
  • социален диалог и партньорства - създаването на партньорства между правителствени институции, работодателски организации, профсъюзи и др. организации могат да способстват определянето на най-подходящата мярка за насърчаване заетостта сред младите хора както на национално, така и на местно ниво;
  • добре развита и работеща система за анализ и информация за пазара на труда – по този начин ще се осигури основа за мониторинг и ще се спомогне за създаването и осъществяването на ефективни политики. Въпреки липсата на опит и полезни контакти младите могат да бъдат изключително полезни чрез високата си мотивация, позитивизъм, генериране на нови и нестандартни идеи. Те са двигателите на икономическото развитие за всяка страна и отказът от този потенциал определено води до големи загуби. Използването на потенциала на младите хора и осигуряването на възможности за тяхната заетост биха допринесли съществено в две основни направления: 1) социални и лични ползи за тях самите; 2) икономически просперитет.

 


От категорията

Марко Семов: Нашето "Дано"

-1625947504.jpg

Има хора, родени за хаоса и безредието – за тях това е най-добрият ред. Време ...

6 дек. 2021 | 14:25

Валерия Велева: Управляващата коалиция ще е петорна. Радев има своя квота в кабинета "Петков"

Валерия Велева: Управляващата коалиция ще е петорна. Радев има своя квота в кабинета "Петков"-1638786584.jpg

Недоумение буди и решението всяка партия сама да отговаря за министрествата, ...

6 дек. 2021 | 12:10

The Times: Путин е готов да нападне Украйна след Нова година

-1636746878.jpg

Служители на американското разузнаване смятат, че Москва е разработила планове ...

6 дек. 2021 | 20:36

Десет са спорните въпроси, които ще обсъдят във вторник Байдън и Путин

-1616091713.jpg

Сред тях са евентуалната руска "агресия" в Украйна и западните ...

6 дек. 2021 | 17:36