На 26 май "златната треньорка" навършва 70 години

Нешка Робева с орден "Стара планина"

7102 | 16 май 2016 | 16:49

Кабинетът ще разгледа също концесията на Летище "София", гаранции по заеми за гарантиране на влоговете и заплащането на български военни в чужбина

-1454148270.jpg-1461138904.jpg

Легендата в българската художествена гимнастика Нешка Робева ще бъде предложена за награждаване с орден "Стара планина" - първа степен.

 

Това е една от точките, включени в дневния ред за заседанието на правителството утре.

 

Тази година е юбилейна за Нешка Робева. На 26 май тя навършва 70 години.

 

Очаква се утре правителството да стартира процедурата за отдаване на Летище "София" на концесия.

 

На своето заседание днес министрите ще обсъждат също предложение до парламента да бъдат ратифицирани държавните гаранции по заем от Европейската банка за възстановяване и развитие за гарантиране на влоговете в България.

 

Същата процедура е предвидена и по заем от Световната банка - отново за гарантиране на влоговете. 

 

Очаква се утре правителството да стартира процедурата за отдаване на Летище "София" на концесия.

 

 

Предвидена е и промяна в заплащането на българските военни, които изпълняват мисии в чужбина. 

 

Ето какво включва дневният ред на кабинета за утре:

 

1. ДОКЛАД ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

2. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА И СРОКОВЕТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА „ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”, ПОКРИВАЩА ОТГОВОРНОСТ НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ЯДРЕНА ВРЕДА

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА НОВИТЕ ДЪРЖАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА 2017 Г. ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СГРАДА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО Й

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА И УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА ФРАНКОФОНИЯТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, КАКТО И ПРОЕКТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА И УНИВЕРСИТЕТСКАТА АГЕНЦИЯ НА ФРАНКОФОНИЯТА ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ НА ФРАНКОФОНИЯТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ШЕСТАТА СЕСИЯ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА БЪЛГАРО-БЕЛАРУСКА КОМИСИЯ ЗА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 И 2 ЮНИ 2016 Г. В БУРГАС

9. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ФОРМАТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ПРОВЕДЕНО НА 21 АПРИЛ 2016 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

10. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ПРОВЕДЕНО НА 19 И 20 АПРИЛ 2016 Г. В АМСТЕРДАМ

11. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА НЕФОРМАЛНИЯ СЪВЕТ НА МИНИСТРИТЕ ПО ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ «ТРАНСПОРТ», ПРОВЕДЕНО НА 14 И 15 АПРИЛ 2016 Г. В АМСТЕРДАМ

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – БАЗАЛТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „АТАРА”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОЛЯНЕЦ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, НА „ПРОЕКТИ ХХІ” ЕООД – ДЖЕБЕЛ

 

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ (БАЛАСТРА), ОТ НАХОДИЩЕ „ПЛОСКИ”, УЧАСТЪЦИ „ПЛОСКИ-СЕВЕР” И „ПЛОСКИ-ЮГ”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЛОСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „ИМЕЛМАНСТРОЙ” АД – САНДАНСКИ

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГРАНОДИОРИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГРАНИТОВО”, УЧАСТЪК „ГРАНИТОВО-ЦЕНТРАЛЕН”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГРАНИТОВО, ОБЩИНА ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ, НА „САКАРЕЛА МРАМОР И ГРАНИТ” ООД – ЕЛХОВО

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МЕРГЕЛНИ ГЛИНИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТАНЧОВ ВРЪХ”, УЧАСТЪК „ЛИТА”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЛУКОВИТ, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, НА „УСПЕХ” АД – СОФИЯ

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ДЪРЖАВИТЕ ПО СИП ЮАОР, ОТ ДРУГА СТРАНА

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕШКА РОБЕВА С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА” ПЪРВА СТЕПЕН


18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КАМЕН ДОНЕВ, ПЕТЯ СИЛЯНОВА, ИВАЙЛО СТОЯНОВ (МАРИУС КУРКИНСКИ), СТЕФАН МОСКОВ, ИГЛИКА ТРИФОНОВА, ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ, ХРИСТО БОЙЧЕВ, ДЕЯН ЕНЕВ, СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ, СВИЛЕН БЛАЖЕВ, БОЖИДАР КОЗАРЕВ, МИЛКО БОЖКОВ, ВАСКО ВАСИЛЕВ И СОНЯ ЙОНЧЕВА С ОРДЕНИ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ПЪРВА СТЕПЕН

19. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №260 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДАНЕНИЯТА НА КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ПРИ УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА И В МИСИИ, ПРОВЕЖДАНИ ПОД ЕГИДАТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №37 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПАРТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ ЗА ФОНДА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ГАРАНТИРАНЕТО НА ВЛОГОВЕТЕ) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

 

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ КЪМ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЧЕРНА ГОРА

27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №234 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ПОЛИТИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО, С КОЙТО СЕ ИЗМЕНЯ СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ 1992 Г., ПОДПИСАН НА 29 МАРТ 2016 Г. В НЮ ДЕЛХИ

29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2016 Г.

30. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА НА ОБЕКТ „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ СОФИЯ” – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

31. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 МАЙ 2016 Г. В БРЮКСЕЛ


От категорията

Радев за побоя над Пендиков: Властите в Скопие ясно да заявят, че това е престъпление от омраза

Ако имам намерения за промяна на формата на държавно управление - ще го заявя сам, посочи президентът Радев-Ako-imam-namereniya-za-promyana-na-formata-na-darzhavno-upravlenie---shte-go-zayavya-sam--posochi-prezidentat-Radev_1674833881.jpg

Случаят е израз на десетилетна политика, на насаждане на омраза към българите и ...

27 ян. 2023 | 17:37

Нинова: С безплатните учебници до 12 клас реално подкрепихме децата и семействата

Нинова: Днес БСП направихме още една крачка за реална социална подкрепа на децата и семействата-Ninova--Dnes-BSP-napravihme-oshte-edna-krachka-za-realna-sotsialna-podkrepa-na-detsata-i-semeystvata_1674822190.jpg

300 000 деца ще получат тази социална придобивка. Семействата им ще спестят по ...

27 ян. 2023 | 14:21

Никола Минчев: Сериозно се обмисля обединение с "Демократична България"

Никола Минчев Кадър: БНТ-Nikola-Minchev-Kadar--BNT_1674849810.png

"Най-доброто, което може да се случи за гражданите на Република Северна ...

27 ян. 2023 | 22:02

Георг Георгиев: Съдебната реформа се дължи на ГЕРБ

Георг Георгиев Снимка: БНТ-Georg-Georgiev-Snimka--BNT_1674848856.png

По думите му някои от предложените законопроекти са безсъдържателни и в разрез ...

27 ян. 2023 | 21:47

Най-важното

Парламентът трудно ще навакса за три дни пропилените три месеца, дано не са маскарадни игри, каза той

Радев за побоя над Пендиков: Властите в Скопие ясно да заявят, че това е престъпление от омраза

Ако имам намерения за промяна на формата на държавно управление - ще го заявя сам, посочи президентът Радев-Ako-imam-namereniya-za-promyana-na-formata-na-darzhavno-upravlenie---shte-go-zayavya-sam--posochi-prezidentat-Radev_1674833881.jpg

Случаят е израз на десетилетна политика, на насаждане на омраза към българите и ...

27 ян. 2023 | 17:37

Благодарение на БСП учебниците до 12-ти клас стават безплатни, подчертава лидерът на партията

Нинова: С безплатните учебници до 12 клас реално подкрепихме децата и семействата

Нинова: Днес БСП направихме още една крачка за реална социална подкрепа на децата и семействата-Ninova--Dnes-BSP-napravihme-oshte-edna-krachka-za-realna-sotsialna-podkrepa-na-detsata-i-semeystvata_1674822190.jpg

300 000 деца ще получат тази социална придобивка. Семействата им ще спестят по ...

27 ян. 2023 | 14:21

Не може каузата да бъде да се смени Нинова и да дойде Х или У, подчертава бившият президент на ПЕС

Станишев: Ключовият фактор за правителство след изборите е ГЕРБ - връщат доверие и влияние
(Видео)

ПП пропиляха доверието, което имаха, подчерта бившият президент на ПЕС-PP-propilyaha-doverieto--koeto-imaha--podcherta-bivshiyat-prezident-na-PES_1674822386.jpg

"ПП пропиляха доверието, което имаха. Предлаганите референдуми са ...

27 ян. 2023 | 11:29

В момента цената на газа за януари е 179 лв. за мегаватчас, очаква се да стане 129-130 лева

КЕВР: Газът ще е с 30% по-евтин през февруари, няма да се променя цената на парното

КЕВР: Газът ще е с 30% по-евтин през февруари, няма да се променя цената на парното-KEVR--Gazat-shte-e-s-30--po-evtin-prez-fevruari--nyama-da-se-promenya-tsenata-na-parnoto_1674813420.jpg

"Булгаргаз" внесе заявление за цена февруари още на 11 януари. Тогава ...

27 ян. 2023 | 11:55

Не би трябвало да имаме опасения за нови бедствени събития, допълни Гечев

Явор Гечев: Няма практика да се чистят наноси в речните корита в гората

Явор Гечев: Няма практика да се чистят наноси в речните корита в гората-Yavor-Gechev--Nyama-praktika-da-se-chistyat-nanosi-v-rechnite-korita-v-gorata_1674837107.jpg

Според Гечев евентуално може да се направят бетонови стъпала по горните течения ...

27 ян. 2023 | 18:30

Единни сме в нашата съпротива срещу разширяването на Шенген в момента, е заявил Карл Нехамер

Още по-твърда позиция! Австрия и Нидерландия обединяват усилия срещу приемането на България в Шенген

Единни сме в нашата съпротива срещу разширяването на Шенген в момента,  заявха Рюте и Нехамер-Edinni-sme-v-nashata-saprotiva-sreshtu-razshiryavaneto-na-Shengen-v-momenta--zayavha-Ryute-i-Nehamer_1674832727.jpg

Нидерландия и Австрия се готвят да поискат заедно решения в борбата срещу ...

27 ян. 2023 | 17:17

В Скопие може би не си дават сметка за сериозността на ситуацията, коментира Николай Милков

В РСМ организират блокади на пътищата за Скопие, за да спрат българите за честванията на Гоце Делчев

В РСМ организират блокади на пътищата за Скопие, за да спрат българите за честванията на Гоце Делчев-V-RSM-organizirat-blokadi-na-patishtata-za-Skopie--za-da-sprat-balgarite-za-chestvaniyata-na-Gotse-Delchev_1674838096.jpg

Службите на двете страни ще имат работна среща. Ако български евродепутати и ...

27 ян. 2023 | 18:38

Българският премиер призова да бъдат прекратени говорът и престъпленията от омраза в РСМ

Гълъб Донев към Ковачевски: Честванията на Гоце Делчев трябва да са безпроблемни!

Гълъб Донев разговаря с Димитър Ковачевски за честването на Гоце Делчев Снимка: БТА, архив-Galab-Donev-za-makedonskiya-klub--Shte-sledim-za-antizakonni-idei--Kovachevski--Tryabva-sblizhavane-Snimka-BTA_1667048555.jpg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателят на ДАНС Пламен ...

27 ян. 2023 | 14:59

Украинското разузнаване обаче твърди, че Москва планира да създаде 2-милионна армия

Bloomberg: Путин е наредил нова офанзива в Украйна през февруари-март

Bloomberg: Путин е наредил нова офанзива в Украйна през февруари-март-Bloomberg--Putin-e-naredil-nova-ofanziva-v-Ukrayna-prez-fevruari-mart_1674829530.jpg

Настъплението на руските войски трябва да започне, преди Киев да получи модерни ...

27 ян. 2023 | 16:23