Акад. Лъчезар Трайков: Съветът на ректорите трябва да е както партньор, така и коректив на министъра

Епицентър.бг зададе публично въпроси на тримата кандидати за поста Председател на Съвета на ректорите

Акад. Лъчезар Трайков: Съветът на ректорите трябва да е както партньор, така и коректив на министъра

7185 | 7 юни 2022 | 12:24

Мисля, че в мое лице ректорското съсловие може да намери разумен и последователен водач, който да спазва правилната дистанция и да не допуска тя нито да става прекалено къса, нито прекалено далечна, обобщава в отговорите си акад. Трайков


На 9 юни 2022 год. е насрочено Общо събрание на Съвета на ректорите, с дневен ред избор на Председател и на другите управителни и контролни органи на гражданското сдружение.

 

До този момент желание да се кандидатират за длъжността Председател на Съвета на ректорите са трима уважавани български професори: проф. Димитър Димитров, Ректор на УНСС; проф. Христо Белоев – академик на БАН, Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и акад. Лъчезар Трайков - Ректор на Медицинския университет в София.

 

След проучване на въпросите, проблемите и мненията на ректори на висши училища и с ясно съзнание за обществената значимост на проблема, редакцията на Епицентър.бг обобщи и си позволи да зададе на кандидатите за този обществено престижен и отговорен пост няколко въпроса.

 

По-малко от 24 часа след публикацията получихме писмените отговори на посочените въпроси от акад. Лъчезар Трайков - академик на БАН, Ректор на Медицинския университет в София, дмн и професор по неврология.

 

Публикуваме въпросите и отговорите на акад. Трайков:

 

- Kаква позиция ще защитавате, за да не допуснете форми на политически диктат в автономията на висшите училища: как ще се противопоставите на опитите чрез фискални механизми, заложени в държавния бюджет, без обсъждане и постигане на съгласие, да бъдат решавани възлови въпроси за развитието на държавните висши училища? Примерите в това отношение са показателни: последният случай, свързан с разпределението на 20 милиона за държавните висши училища, се обвърза с критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав, разработени в „лабораторни условия“ според субективните представи на министъра на образованието?

 

Границите и параметрите на академичната автономия са заложени неслучайно на конституционно ниво. Това е ярък израз на обществените нагласи в началото на Прехода, които решително отделиха държавата и най-вече изпълнителната власт от решаването на чисто академични въпроси. Докъде обаче се простира и какво конкретно обхваща автономията е въпрос на усещане и дебат. Напълно съм съгласен, че в случая със злополучния §17 от ПЗР на Закона за бюджета границата на намеса на държавата беше прекрачена. Радостно е, че Министерството на образованието и науката прояви разум и само констатира тежките пороци на избраното законодателно решение. Този случай е червен сигнал, че при решаването на тези въпроси следва да има широко предварително обсъждане, никакви опити да се използват подобни „вратички” и механизми, за да се прокарат политически решения, да се разчита на опит в законотворчеството. Иначе се стига до ситуация на нарушаване на диалога, а най-т ежката последица е загубата на доверие в институциите.

 

- Какви стъпки на законодателно ниво трябва да се предприемат за стабилизиране и развитие на научния потенциал на България? Поради ниските стойности на заплащане и остарялата материална база младите хора не търсят научна кариера, а за съжаление и част от утвърдените учени също се насочват към друга реализация. Статистиката отчита застрашително намаляване на академичния състав, като България вече е достигала критичния минимум по брой учени и рискува до няколко години да се лиши и от това съсловие. И то в условия на общество на знанието! Бихте ли настоявали, на първо време, да се отмени унизителната дискриминационна наредба с отстраняването на университетски преподаватели, които са в най-творческата си възраст между 65 и 70 години за да се закрепи, макар и временно, системата?

 

- Тук са смесени няколко паралелни въпроса. Няма кандидат за ръководен пост в държавата, който да заяви, че финансирането, което получава неговият ресор е достатъчно и че няма да се бори за повишаването му. Решението за привличане на младите хора в университетите не бива да бъде противопоставяно на възможността академичния състав, навършил 65-годишна възраст да продължи под някаква форма преподавателската и научната си дейност. Такива форми и сега съществуват, вероятно трябва да се мисли за тяхната оптимизация, защото масовото вдигане на пенсионната възраст в другите сектори на заетостта прави сегашната граница в закона вече донякъде изкуствена. Трябва да се състави уравнение с поне две крайни цели – осигуряване на стимул за младите учени, които да видят кариерен хоризонт пред себе си, което е въпрос колкото на финансово подплатяване на усилията им, толкова и на гарантиране, че определени катедри и факултети няма да бъдат изкуствено „запушени” от вечни ръководители, и на създаване на механизъм за справедливо и основано на обективни принципи приложение на §11 от ПЗР на ЗВО, даващ възможност за удължаване на трудовите договори.

 

- Какво е отношението Ви към тезата, че българските висши училища са прекалено много и че трябва да се обединяват. При положение, че европейската практика показва, че редица държави с население, съпоставимо по брой с българското, поддържат двойно повече висши училища. Постановката за закриване или обединяване на висшите училища се отнася само до държавните, а те играят важна роля, изпълнявайки непосредствени задачи за развитието на българските региони. Предложението на министъра на образованието и науката - държавните висши училища да се намалят драстично (като уж се обединят) отново бе направено „на тъмно“ без дискусия и обществен дебат в Съвета на ректорите!

 

България безусловно има нужда от всички свои висши училища! Заявявам това открито и считам, че всеки опит по недоброволен начин този въпрос да бъде решаван, няма да срещне моята подкрепа. Същевременно с това българската образователна система се среща с първата вълна на непозната по своите мащаби демографска катастрофа. Сегашният брой висши училища, не е тайна, че е наследен от края на социализма, когато България очакваше 9 милионния си жител.

 

Преброяването от миналата година ще даде много мрачна картина и тя е, че не само е налице драстично намаляване на населението, но има и коренна промяна на възрастовата му структура. Съчетано с процесите на отвореност на образователната ни система, настъпили след влизането ни в Европейския съюз, това означава, че „гориво” от млади хора за нея просто няма да има! Това е въпросът на въпросите – изкуствено поддържане на брой висши училища е невъзможно за дълъг период от време. Дълг е на всички нас да погледнем и изговорим тези проблеми, да потърсим решения, да ги предложим на обществото, защото ние съществуваме именно заради него, а не заради самите себе си.

 

- Какви действия ще предприемете при решаването на един от основните проблеми на университетите, а именно привличането и задържането на млади преподаватели?  Не считате ли че, показателите в някои групи от минималните национални изисквания са завишени и биха възпрепятствали задържането на млади учени във висшите училища, което е един голям проблем, особено в областта на Информационните и комуникационни технологии?

 

Осигуряването на възпроизводството на кадри в българските университети е ключово при наличието на толкова много предизвикателства и възможности в другите икономически отрасли. Особено видно е това в областта на информационните и комуникационните технологии, но същото е валидно и за медицината, правото, някои инженерни направления. Решението за привличане на специалисти от практиката за работа в университетите е първата добра стъпка в тази посока, но за съжаление, то не е проведено докрай и синхронизирано с други задължителни мерки. Това е важен разговор, който трябва да се проведе между представителите на практико-приложните университети, отрасловите съсловни организации на бизнеса в тези сектори и държавата. Съветът на ректорите може да е подходящ инициатор на подобен дебат. Що се отнася до наукометричните изисквания – Вие давате още един аргумент защо те не трябва да бъдат идентични в направленията, развиващи фундаментална наука и в практико-приложните.

 

- Как ще защитите българския национален интерес - правото на българските учени да работят в научни направления, решаващи предимно български въпроси? Тоест в областите на хуманитаристиката, социалните науки, юридическите науки, географията, геологията и т.н.? В новите промени на ППЗАСРБ се наблюдава фиксиране върху публикации в списания, отразени почти единствено в две бази данни (Web of Science & Scopus), което по своята същност е унищожително за българската хуманитаристика и социални науки. Тук възниква въпросът къде тогава е смисълът в обособените критерии по области, след като има направления, чиято видимост в базите данни е почти невъзможна?! А бихте ли казали нещо и за фаворизираните издателства, които „като му дойде времето“ ще разберем кои са?

 

Отиването в крайности не е добра политика в никоя област. Да, двете споменати бази данни са световнопризнати и използвани и осигуряват голяма степен на обективност. Същевременно обаче те имат и големи недостатъци, някои от които посочихте. Те силно фаворизират определени научни области и са почти изцяло базирани на англоезични публикации, платения им характер също е обект на критика. Аз бих насочил усилията на българската академична общност и в друга посока – защо не направим усилие за създаване на единна българска научна база данни, която да предоставя сходни наукометрични и аналитични данни за публикуваните у нас научни трудове? В подобно усилие има смисъл. Резултатите от него няма да видим веднага, но след време бихме имали продукт, който обективно ще предоставя допълнителна оценка на качеството на българката наука.

 

- Какво ще предприемете за да намалите безпрецедентната намеса на синдикат Висше образование и наука (ВОН) в работата на Съвета на ректорите?

 

- Синдикатите трябва да бъдат доверен сътрудник на ректорските ръководства. Те имат определен периметър, присъствието в който е задължително, и друг, в който то е нежелателно. Аз вярвам, че синергията между синдикати и ректорски ръководства може да проработи в определени области.  Веднага бих инициирал създаването на работна група в рамките на Съвета на ректорите, за концептуално изчистване на трудовоправните правила в областта на висшето образование. Особено остро неяснотите и колизиите влияят на нас, в медицинските университети, но това е наболял проблем за всеки действащ ректор и за всеки академичен преподавател!

 

- Подкрепяте ли глобалната философия на министър Денков за промени в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, свързани с минималните национални изисквания?

 

Не бих се ангажирал с обсъждането на термини като глобална или радикална. За мен решението трябва да се търси в надграждането на сега действащите таблици, а не в цялостното им прекрояване. Сегашните наукометрични правила бяха създадени за пръв път в системата преди по-малко от 4 години. Те не са действали достатъчно дълго, за да може да се прецени обективно тяхната ефективност и целесъобразност. Науката и образованието са консервативни конструкции, където скокообразна промяна на стандартите и изискванията – без предвидимост, последователност и предсказуемост не внася успокоение, а напротив напряга хората. Затова е необходимо да се направи широка обществена дискусия какво в досегашните правила работи, какво – не и какво може да бъде оптимизирано.

 

- Българската академична общност подкрепя БЕЗУСЛОВНОТО повишаване на трудовите възнаграждения на българските учители. Уважаеми кандидати, бихте ли ни запознали с вашите идеи за БЕЗУСЛОВНО повишаване на стартовите заплати на преподавателите във висшите училища?

 

Самото решение да се заложи минимална работна заплата в системата по избрания от МОН преди 2 години начин, не е най-доброто решение. Това е така, защото е налице държавна намеса в определянето на заплатите в автономни финансово субекти, каквито са висшите училища. Имаше други механизми,които да мотивират ректорските ръководства да повишат минималната асистентска заплата. Ако бяха използвани, те щяха да активират и процеси на реформи в други чувствителни сектори като атестациите и акредитациите. Така или иначе, това е вече избран модел и сме длъжни да видим къде той работи добре и къде дава дефицити. Аз съм силно притеснен, че има висши училища, които не могат да осигурят вече заложените и приети прагове, а как  да очакваме да покрият евентуално по-високи? Има и университети, които с лекота надскачат сложената от държавата и синдикатите минимална летва. Това показва, че е налице твърде висока диференциация на финансовите възможности на отделните университети, което е повод да се направи преглед на ред други елементи, формиращи издръжката на обучението и обезпечаването на научната дейност.

 

- От постановките на ЗВО, а и от Устава на сдружението е ясно, че (поне на теория) Съвета на ректорите е независим орган. Какво вие и ръководения от вас Управителен съвет бихте направили и какво бихте променили за постигане на реална свобода на действията си, без по пряк или косвен начин да зависите от мнението на политическата фигура Министър на образованието и науката (който и да е той)?

 

Имунната система на Съвета на ректорите не бива да бъде подценявана! Той има способността да се адаптира и променя функцията си в случай на обществена потребност от засилване на ролята му на коректив или на партньор на изпълнителната власт. По този начин той балансира и насочва в правилната посока министерството на образованието В годините съотношението на силите между ректорите и министерството вероятно е варирало, но именно в техния синхрон и взаимно зачитане се крие успехът или неуспехът на едно управление.

 

Мисля, че в мое лице ректорското съсловие може да намери разумен и последователен водач, който да спазва правилната дистанция и да не допуска тя нито да става прекалено къса, нито прекалено далечна.

 


От категорията

Божинов: Берем плодовете на предателството на национална памет, завършено при „харвардския" кабинет

Войн Божинов: Малката държава Северна Македония се подигра с българското общество-1641470359.jpg

В югозападната ни съседка са напипали великолепно пулса на брюкселската ...

7 февр. 2023 | 11:26

Кеворк Кеворкян: Особености на българския слугинаж

Кеворк Кеворкян-1461834919.jpg

Радев мълчи красиво – можеше поне да похвали протежето си ПростоКирчо за ...

7 февр. 2023 | 10:55

Дахер Ламот: Санкциите на САЩ и ЕС не допускат помощи за Сирия

Дахер Ламот: Санкциите на САЩ и ЕС не допускат помощи за Сирия-Daher-Lamot--Sanktsiite-na-SASht-i-ES-ne-dopuskat-pomoshti-za-Siriya_1675779077.png

Крайно време е европейските лидери вместо само да говорят, за да излъчват ...

7 февр. 2023 | 16:09

The Washington Post: 41% от републиканците в САЩ са съгласни Русия да получи украински територии

41% от републиканците в САЩ са съгласни Русия да получи украински територии-SASht-kam-Ukrayna--Otlozhete-zapochvaneto-na-ofanziva-sreshtu-ruskite-sili--Nyama-da-dadem-tankove-Abrams-_1674247224.jpg

Като цяло подкрепата за каузата на Украйна остава преобладаващо двупартийна. Но ...

7 февр. 2023 | 16:00

Най-важното

Обичайното геоложко движение над района не надвишава 2-3 милиметра годишно

Мега-земетресение! Трусът преместил Турция с 3 м на югозапад

Трусът преместил Турция с 3 м на югозапад-Trusat-premestil-Turtsiya-s-3-m-na-yugozapad_1675781057.jpg

Арабската плоча се е придвижила с около 3 метра в посока североизток-югозапад ...

7 февр. 2023 | 16:38

У нас колкото по-застрашени са местата, толкова по-високи са изискванията при проектиране, обясни той

Проф. Петър Павлов: Сградите в София са проектирани да издържат на земетресение с магнитуд до 7.3

Проф. Петър Павлов Снимка: Евронюз България-Prof--Petar-Pavlov-Snimka--Evronyuz-Balgariya_1675780352.png

"България има изградена система за контрол над проектирането, ...

7 февр. 2023 | 16:32

Установихме разлики в цените от 20 - 30% и повече, подчерта министър-председателят (ВИДЕО)

Премиерът Донев: Въвежда се ежедневен контрол на цените на стоките от произодителя до щанда
(Видео)

Премиерът Донев: Въвежда се ежедневен контрол на цените на стоките от произодителя до щанда-Premierat-Donev--Vavezhda-se-ezhedneven-kontrol-na-tsenite-na-stokite-ot-proizoditelya-do-shtanda_1675771604.jpg

Ще бъдем безкомпромисни в контрола. Обмисляме да направим сайт и в него да има ...

7 февр. 2023 | 14:00

Президентът проведе видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет

Радев обсъди с Шарл Мишел необходимостта от реформи в политиката по миграция

Снимка: Прессекретариат на президента-Snimka--Pressekretariat-na-prezidenta_1675771543.jpg

Заявените амбиции на РСМ за присъединяване към ЕС на фона на ескалиращата ...

7 февр. 2023 | 14:05

Вече са дерегистрирани 211 туроператори и агенти заради нередовна дейност

Министърът на туризма: КЗП, МВР и НАП започват проверки за нелегални екскурзии

Илин Димитров трябвало да бъде на изложение в Истанбул, но то било отложено-Ilin-Dimitrov-tryabvalo-da-bade-na-izlozhenie-v-Istanbul--no-to-bilo-otlozheno_1675754237.jpg

Министърът на туризма Илин Димитров обяви за приоритет изработването на ...

7 февр. 2023 | 09:14

Времето изтича за спасяването на стотици, които все още са под развалините, Загиналите в Турция и Сирия вече са над 5 000

Адът на земетресението: Опустошени сме. Боже мой... Спасете ни! И няма никой

Адът на земетресението: Опустошени сме. Боже мой... Спасете ни!  И няма никой

Снимка: EPA/ERDEM SAHIN-Adat-na-zemetresenieto--Opustosheni-sme--Bozhe-moy--Spasete-ni--I-nyama-nikoy_1675768177.jpg

Но и започват да се чуват болезнено известните въпроси от голямата трагедия от ...

7 февр. 2023 | 12:16

От страна на РСМ беше ни ударен звучен шамар. От наша страна, освен заучени фрази – нищо!

Божинов: Берем плодовете на предателството на национална памет, завършено при „харвардския" кабинет

Войн Божинов: Малката държава Северна Македония се подигра с българското общество-1641470359.jpg

В югозападната ни съседка са напипали великолепно пулса на брюкселската ...

7 февр. 2023 | 11:26

Оставете скопяните – всъщност, нашите политически бездарници предадоха България

Кеворк Кеворкян: Особености на българския слугинаж

Кеворк Кеворкян-1461834919.jpg

Радев мълчи красиво – можеше поне да похвали протежето си ПростоКирчо за ...

7 февр. 2023 | 10:55

Не знам на какво се основаваше оптимизмът на нашите хора за общо отбелязване на годишнината от рождението на Гоце

Коста Филипов: Бедни ми, бедни министър Демерджиев, защо не остана в София да правиш реформи в МВР

Министър Демерджиев полага венци на гроба на Гоце Делчев заедно със здравния министър-Ministar-Demerdzhiev-polaga-ventsi-na-groba-na-Gotse-Delchev-zaedno-sas-zdravniya-ministar_1675759509.jpg

Беше достатъчно болно и унизително да гледам изолирания ни вътрешен министър в ...

7 февр. 2023 | 10:42