Снимка: БГНЕС

Ще ме е срам пред хората в България, а и пред Брюксел да кажа, че ни е трудно в парламента

Борисов: При тези добри показатели в бюджета нямаме морално основание за предсрочни избори

12435 | 17 май 2016 | 16:04

През първото тримесечие на 2016 г. БВП нараства с 2,9% спрямо същия период на м.г., а крайното потребление регистрира растеж от 2,4 на сто." Навремето казваха, че асфалт не се яде, а сега там, където има магистрали и жп линии, там отиват инвеститорит

Снимка: БГНЕС-1463491063.jpgСнимка: БГНЕС-1463490972.jpg

"При тези показатели в бюджета мен ще ме е срам пред хората в България, а и пред Брюксел, да кажем, че ни е трудно в парламента. Нямаме никакво морално или каквото и да е друго основание да се подвеждаме за предсрочни избори", заяви премиерът Бойко Борисов по време на днешното заседание на правителството.

 

Кабинетът се запозна с информация от Минисетрството на финансите за изпълнението на държавния бюджет до края на първото тримесечие на тази година.

 

Премиерът припомни поставената цел за 4% ръст на икономиката и за създаване на максимално добри условия за инвестиции.

 

През първото тримесечие на 2016 г. БВП нараства с 2,9% спрямо същия период на предходната година, а крайното потребление регистрира растеж от 2,4 на сто.

 

Повишава се и общият индикатор на бизнес климата. Коефициентът на регистрираната безработица продължава да следва низходящ тренд на развитие и достига, по данни на Агенцията по заетостта, 9,9% през март, което с 1,1 процентни пункта по-ниско спрямо същия период на предходната година.

 

България е трета в ЕС по най-нисък държавен дълг в ЕС. Приходите и помощите по консолидирания бюджет към края на март са в размер на 9,97 млрд. лв. и нарастват с 1 302 млн. или 16,7 на сто спрямо първото тримесечие на 2015 г. Фискалният резерв е 11,9 млрд. лв., като излишъкът е 1 863 млн. лв., съобщи финансовият министър Владислав Горанов.

 

По повод откритите и изграждани в Южна България производствени мощности и откриването на работни места, премиерът Борисов коментира: „Навремето казваха, че асфалт не се яде, а сега там, където има магистрали и жп линии, там отиват инвеститорите. Затова, сега мощно се насочваме към Северозапада и Северна България”.

Ето пълния текст на стенограмата от заседанието на Министерския съвет:

Точка 1. Доклад за информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на Консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!


ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, първото тримесечие на 2016 година брутният вътрешен продукт /БВП/ нараства с 2,9% спрямо съответното тримесечие на предходната година според сезонно изгладените експресни оценки на националната статистика.

 

Положителното е, че крайното потребление регистрира растеж от 2,4 на сто. Очаквано брутообразуването на основен капитал отчита намаление спрямо съответното тримесечие на предходната година. Като в допълнение към това – износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 0,3% и 2,8%.


Общият индикатор на бизнес климата се повишава през първите три месеца на годината. Причина за това са по-благоприятните очаквания в индустрията и търговията на дребно. Предприемачите в строителството също са оптимистично настроени относно активността в сектора през следващите месеци.


През първото тримесечие на 2016 година коефициентът на регистрираната безработица продължава да следва низходящ тренд на развитие и достигна стойност от 9,9% през март, по данни на Агенцията по заетостта, което е с 1,1 процентни пункта по-ниско спрямо същия период на предходната година.


Програмата за годината предвижда дефицитът по бюджета да не надвиши 2 на сто от прогнозния БВП.
При анализа на текущите параметри по изпълнението на бюджета към края на март следва да се има предвид спецификата на данъчния календар и еднократният характер на някои от постъпленията за изминалите три месеца.

 

От друга страна, следва да се отчетат и ефектите върху текущото бюджетно салдо от изместването на значителна част от инвестиционните разходи, включително по европейски програми, за втората половина на годината.

 

Това ще измести възстановяването от страна на Европейската комисия на декларираните сертифицирани разходи в следващата бюджетна година и съответно може да доведе до формирането на по-висок дефицит по сметките за средства от Европейския съюз.


Предвид това отчетеният текущ бюджетен излишък към края на първото тримесечие не може да се интерпретира еднозначно като трайна тенденция за подобряване на бюджетния годишен план, но дава увереност, че заложените бюджетни цели в програмата за годината са реалистични и постижими.


Съгласно априлските нотификационни таблици за дефицита и дълга, дефицитът за сектор „Държавно управление“ за 2015 година е 2,1% от БВП, а оценката по програма за 2016 година е дефицитът да се свие до 1,9 на сто от прогнозния БВП по методологията на „Евростат“.


В средносрочен план се планира постепенно консолидация до постигане до близко до балансираното бюджетно салдо на сектор „Държавно управление“ през 2019 година.
При съпоставка с останалите държави-членки на Европейския съюз България е на четиринадесето място, заедно с Дания, по показателя дефицит на сектор „Държавно управление“ за 2015 година.

 

По отношение на държавния дълг България е трета след Естония и Люксембург с най-нисък държавен дълг в Европейския съюз. За 2015 година нивото му е 26,7 на сто от БВП. Осреднената стойност на дефицита за държавите-членки на Европейския съюз се равнява на 2,4 на сто от БВП, тоест – ние сме под средното, а за страните от Еврозоната – 2,1 на сто от БВП.

 

Седем държави-членки отчитат дефицит по-голям или равен на референтната стойност от 3% от БВП: Гърция – дефицит 7,2 на сто от БВП, Испания – 5,1 на сто от БВП, Португалия и Великобритания – 4,4 на сто от БВП, Франция – 3,5 на сто от БВП, Хърватия – 3,2 на сто от БВП и Словакия – 3 на сто от БВП.


Мога да продължа с основните параметри по Консолидираната фискална програма към края на първото тримесечие на 2016 година.


Приходите и помощите по консолидирания бюджет към края на март са в размер на 9 милиарда 97,1 милиона, което представлява 27,6 на сто от годишния разчет към закона. Спрямо същия период на предходната година общо приходите нарастват с 1 милиард 302 милиона или 16,7 на сто.

 

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски за първите три месеца на 2016 година, възлиза на 6 милиарда 597 милиона, което е 25,4 на сто от годишния разчет. Съпоставен със същия период на 2015 година ръстът е 11,1 на сто. В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъплението от косвени данъци. Косвените данъци са акциз и ДДС.


Неданъчните приходи по Консолидираната фискална програма са в размер на 1 милиард 200 милиона, което 26,8 на сто от годишния разчет със 120,2 милиона повече спрямо края на март 2015 година.


В разходите, включително вноската за бюджета на Европейския съюз, към края на периода отчитаме 7 милиарда 233,5 милиона, което е 20,8 на сто от годишния разчет.
Салдото по Консолидираната фискална програма към края на март е положително, излишък в размер на 1 милиард 863 милиона. Обръщам внимание, че по предварителни данни и оценки към края на април отчитаме излишък в размер на 2 милиарда 353 милиона. Фискалният резерв към 31 март 2016 година е 11,9 милиарда лева, в това число 11,5 милиарда наличност…


БОЙКО БОРИСОВ: Може ли да повториш пак, фискалният резерв колко е?


ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Към края на март е 11,9 милиарда. В това число 11,5 милиарда наличности и 0,4 милиарда вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи и аванси.
Това е обобщено.


Това, което бих могъл да кажа за текущото развитие, спрямо същия период към вчера, спрямо същия период на миналата година имаме около 1 милиард 100 милиона повече приходи и се очаква по-голямата част от месеците до края на годината да отчитаме положително салдо по бюджета.


БОЙКО БОРИСОВ: Виждате, че като показатели държавата и правителството се движат добре. Под 10% безработица дори ние не сме си представяли, че ще падне.


ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Спрямо същия период на миналата година – с 1,1 процентни пункта, това са 40-50 хиляди нови работни места.


БОЙКО БОРИСОВ: В неделя в Кърджали, Лукарски, открихме един завод. Ще намериш време да отидеш да го видиш, защото те са три поредни такива. Близо 2 хиляди нови работни места. И много хубаво го бяха направили.

 

Примерно, високите класове автомобили на BMW, на Mercedes, на Audi, на VOLVO, джипове, лимузини, с отворени капаци и вдигнати на крик, и със знаменца кои компоненти от тях са произведени в България и си пише: „Произведено в България“ – набодени навсякъде.

 

Даже на журналистите там им казах, че мислят, че карат немски коли, а всъщност половината компоненти вече са произведени в България. Изцяло роботизирано. И там са събрали хората около Кърджали. Две хиляди работни места, уникално!


Приех ги, пратихме ги в Агенцията по инвестиции, така че ги поемете. Искат в София да развият институт за иновации, за електроавтомобили, тъй като голяма част пък на хибридните автомобили също се произвежда тук.

 

Поставили сме си за цел ръстът на икономиката във втората половина на годината да мине 4% и затова искам да се съсредоточите максимум в българските, в чуждите инвестиции. С всеки един – да му се осигурят максимално добри условия, защото на фона на всички останали държави…

 

Виждате, бюджетен дефицит – знаете, намерихме го на 3,8%, сега е 2,1%. Така че тези пари, които събираме, с милиарди повече – покриваме дефицитите. Защото за разликата за този бюджетен дефицит им се плащат лихви, знаете, които никак не са малко на година.
Фискалния резерв колко го заварихме, Горанов?


ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Фискалният резерв в края на 2014 година беше под минимума, затова се наложи да изтеглим мостови заем в месец ноември, за да възстановим помощта към Първа инвестиционна банка и да погасим в началото на януари падежиращия дълг.


БОЙКО БОРИСОВ: В размер на…?


ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Мисля, че около 1 милиард и 600 милиона погасихме януари 2015 година падежиращ стар доларов дълг. Затова се наложи и спешно да гласуваме многогодишната програма за емисии и в март месец, 27 март по памет, но в края на март 2015 година емитирахме много успешно 3 милиарда.


БОЙКО БОРИСОВ: Това трябва да се обяснява много добре, защото при 11,9 резерв, при стари дългове, които изплащаме, тази опорна точка, че сме взели 16 милиарда да ги похарчим и да задължим, просто е лъжа.


Така че, нямаме никакво морално или каквото и да е друго основание да се подвеждаме за предсрочни избори. При тези показатели мен ще ме е срам пред хората в България, а и пред Брюксел да кажем, че ни е трудно в парламента. Защото хаосът при Орешарски, когато митниците нямаха даже началник месеци наред…


А в момента променяме още няколко неща, виждате при акцизите и митата. От пет-шест дена „Илиянци“, понеже е поставен под наблюдение, всички складове са затворени, никой не работи. Мислят си, че ще си тръгнем, но мога да ги уверя, че няма. И затова си позволяваме и да почваме да планираме с Ненчев в отбраната, в другите сфери, Северозапада. Иначе няма как.


Кажи, Лукарски.


БОЖИДАР ЛУКАРСКИ: Само да добавя за една нова инвестиция, господин премиер. Там, където Вие преди около три седмици откривахте близо до Пловдив една голяма американска инвестиция, точно до този терен японска фирма – най-големият производител на пневматика в света, е закупил три пъти повече земя отколкото американците и почва да строи тази година най-големия завод на Балканите за пневматични машини. На първи прочит, ще са поне 2400-2500 работни места. Вече почваме да се замисляме от къде да ги карат тези хора там в този район.


БОЙКО БОРИСОВ: Навремето казваха, че асфалт не се яде, а сега там, където има магистрали и жп линии, там отиват инвеститорите. Затова сега мощно в Северозапада и Северна България, за да може да ги пренасочваме нататък. 

Благодаря.

* * *

Точка 17. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ за награждаване на Нешка Робева с орден „Стара планина“ първа степен

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин премиер, има предложение на съставен инициативен комитет и по повод този инициативен комитет сме направили това предложение. Предложенията на Министерството на културата са в следващата точка.


КРАСЕН КРАЛЕВ: Подобно предложение мина през нашата администрация. Нашето мнение беше, че след като има учреден… Казали сме, най-високото звание за заслуги в областта на спорта е Венецът на победителя, който почнахме да го даваме като почетен знак на министерството, ако трябва да се дават на спортисти награди, след като е казано това, че е най-високият знак, по принцип да работим с него за отличаване на спортистите и треньори, които имат заслуги за нашата държава…


РУМЯНА БЪЧВАРОВА: Господин премиер, бих искала да обобщя какво коментирахме с колегите преди заседанието.


Смятаме, че за да бъде удостоена определена личност с най-високото държавно отличие, тя трябва да отговаря на много по-високи изисквания в съответната област. С цялото ми уважение към заслугите на госпожа Робева към спорта, към нейните успехи там, които са безспорни, мисля, че приносът й в областта на културата, заради който се предлага да бъде отличена, не може да бъде съпоставян с този на действително утвърдени творци, каквито има в следващата точка и които се предлагат за орден „Св. Св. Кирил и Методий”.

 

Например, Теди Москов, Камен Донев, Мариус Куркински, Васко Василев… да не изброявам всички. Затова, може би е по-добре да бъде наградена за заслугите й в областта на спорта.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Тогава да гласуваме. Припомням, че гласуват само министрите. Кой подкрепя предложението по точка 17?


Бойко Борисов, Лиляна Павлова, Красен Кралев, Николина Ангелкова, Вежди Рашидов, Ивелина Василева, Ивайло Московски.


Който не е съгласен да бъде подкрепено предложението, да гласува!


Румяна Бъчварова, Владислав Горанов, Божидар Лукарски, Николай Ненчев, Меглена Кунева, Екатерина Захариева.


Гласували: „За“ – 7; „Против“ – 6; „Въздържали се“ – няма.


Със 7 гласа „За“ и 6 гласа „Против“ се приема предложението.

* * *

Точка 29. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Захариева!


ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с предлаганото Постановление се отпускат 5 375 хиляди лева по бюджета на съдебната власт за обзавеждане и оборудване на Районен съд – София, наказателно отделение, и съответно Районна прокуратура – София.

 

По този начин ще се реши проблемът със сградния фонд на районния съд. До момента са инвестирани в сградата с миналогодишния бюджет за ремонт и преустройство 14,5 милиона. С отпуснатата днес сума общата инвестиция, която правителството ще направи по тази сграда за съдебната власт, е над 20 милиона лева.

 

Надяваме се до края на година съдът и прокуратурата да проведат обществени поръчки и съдиите и прокурорите да бъдат в тази сграда.


Ние бяхме с Вас на проверка в началото на годината, наистина може би най-съвременната съдебна сграда ще бъде в България.


БОЙКО БОРИСОВ: Това е последният ни ангажимент по тази сграда. Огромни пари се наляха в едно за пореден път заварено абсолютно провалено съоръжение, а което са похарчени десетки милиони, и хвърлено на боклука, разграбено, протекло и смазано.

 

Вследствие на решителните действия на Министерството на финансите и на правосъдието, на събраните допълнителни приходи от приходните агенции 3,1 милиона лева отиват за Районния съд – София, 2 275 хил. лева за обзавеждане, доставка на офис и друга техника за Районната прокуратура, както и за съдиите.


Молбата ни е, госпожо Захариева, максимално бързо да се проведе всичко, декември месец трябва да са там, така че да бъдат максимално бързи. Така, както правителството пое ангажимент, че най-големите съдилища с най-много дела и прокуратури. Само преди няколко дни открихме и в Добрич прекрасна сграда за съдиите, в края на годината ще сме изпълнили този ангажимент към съдебната власт.


ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Така е, господин премиер, с това ще се реши проблемът на най-големия и най-натоварения съд в София, с над 84 дела на съдия на месец.


БОЙКО БОРИСОВ: Така че, когато някой каже какво е отношението ни, това е най-видимото – да работят във възможно най-добри условия, а не сега в тези, които са. Особено тези, които са в сградата до радиото, не ми се коментира даже.

* * *

Точка 34. Проект на Постановление за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!


ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: С проекта на постановление се предлага да се одобри прогнозно разпределение на разходите за подготовката и провеждането на българското председателство.


Това е първият акт от този тип. Знаем, че трябва да стартират някои обществени поръчки, свързани с логистичното осигуряване на председателството, и да се извършат инвестиции в инфраструктурата, които да дадат възможност да бъде проведено.


На база на това постановление ще стартират инвестиционни дейности в сградата на Народното събрание. Когато сме готови с обществената поръчка за Националния дворец на културата, ще допълним това постановление с разчетените средства и за необходимите ремонтни дейности в НДК, свързани с председателството.


Предлагат се и разходи по отделни ведомства, които са свързани с логистичното осигуряване.


Предложено е средствата да бъдат разпределени по години до 2019 година, като ще бъде допълнено по степен на готовност и степен на изясняване на приоритетните разходи, които са необходими за осигуряване на председателството, което е свързано със значителен ресурс, но е най-важното събитие от обществено политически характер, което ще се провежда на територията на България в следващите няколко години.


Така, че не бива да ни изненадва значителната сума, която ще се наложи да се вложи в организацията на Българското председателство.


Отново казвам, тази прогнозна сума, която сме предвидили тук, е може би само половината, която ще е необходима до края на успешното приключване на Българското председателство през втората половина на 2018 година.


БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 34.

 


От категорията

Борисов за ПП: Изкарват се борци за чистота, а действията им показват точно обратното (ВИДЕО)
(Видео)

-Boyko-Borisov-pred-zhurnalisti-v-Narodnoto-sabranie-_1704978648.jpg

Запознах се с меморандума и точно ми е като попската работа, където един поп ...

22 февр. 2024 | 09:22

Пеевски: Христо Иванов пиеше мазно турско кафе и седеше в скута ми, предлагаше ми делкане
(Видео)

Делян Пеевски: Олигархията иска да овладее държавата! Битката е за КОНПИ и прокуратурата-Zastrashena-e-natsionalnata-ni-sigurnost--tova-e-uzhasyavasht-probiv--zayavi-v-petak-Delyan-Peevski_1705743178.jpg

Случи се нещо нечувано - изявените евроатлантици от ПП-ДБ провалят проекта на ...

22 февр. 2024 | 09:36

Прокурор Зартова: В Софийската районна прокуратура никога не е имало чадър над убития Мартин Божанов

В конкретния случай с господата гръцки раждани постановлението, с което те са ...

22 февр. 2024 | 19:41

Ваня Григорова: Поредното циркаджийско изпълнение на Васил Терзиев

Ваня Григорова: Поредното циркаджийско изпълнение на Васил Терзиев-Vanya-Grigorova--Porednoto-tsirkadzhiysko-izpalnenie-na-Vasil-Terziev_1708623212.jpg

Настоящият кмет Васил Терзиев не присъства на заседанието, в началото на което ...

22 февр. 2024 | 19:33

Най-важното

Необходима е по-голяма ефективност в обществените поръчки

Световната банка с тежка критика за България: Събираемостта на ДДС е ниска, растежът се бави

Световната банка за България: Събираемостта на ДДС е ниска-1609887161.jpg

Без мерки, към 2050 година растежът на икономиката може да се забави до 1,25%. ...

22 февр. 2024 | 14:29

Ашколсун, Христо, евала, машала и аферим!

Трифонов: Всеки път като видя физиономията на Христо Иванов, ще си го представям в скута на Пеевски

Трифонов: Всеки път като видя физиономията на Христо Иванов, ще си го представям в скута на Пеевски-1658757760.jpg

Би трябвало тук да приключи политическата му кариера, заради лъжите, заблудите, ...

22 февр. 2024 | 16:23

Олигархията иска да овладее държавата! Битката е за КОНПИ и прокуратуратаа, заяви лидерът на ПГ на ДПС

Пеевски: Христо Иванов пиеше мазно турско кафе и седеше в скута ми, предлагаше ми делкане
(Видео)

Делян Пеевски: Олигархията иска да овладее държавата! Битката е за КОНПИ и прокуратурата-Zastrashena-e-natsionalnata-ni-sigurnost--tova-e-uzhasyavasht-probiv--zayavi-v-petak-Delyan-Peevski_1705743178.jpg

Случи се нещо нечувано - изявените евроатлантици от ПП-ДБ провалят проекта на ...

22 февр. 2024 | 09:36

"Промяната" са изпращали винаги ярки политически фигури за ръководства на регулатори, изтъкна лидерът на ГЕРБ

Борисов за ПП: Изкарват се борци за чистота, а действията им показват точно обратното (ВИДЕО)
(Видео)

-Boyko-Borisov-pred-zhurnalisti-v-Narodnoto-sabranie-_1704978648.jpg

Запознах се с меморандума и точно ми е като попската работа, където един поп ...

22 февр. 2024 | 09:22

Единственият изход е оставка и избори 2 в 1, категорична бе лидерът на БСП

Нинова за Христо Иванов: Седеше в лодката пред Сарая, а после легна в скута на Пеевски. Падение!

Нинова: Започват от вътре да си вадят кирливите ризи, мафията започна да се самоизяжда-Ninova--Promyanata-v-Konstitutsiyata-e-nay-golyamata-vreda--koyato-sglobkata-nanese-na-darzhavata_1703067481.jpg

Тези хора се събраха само за постове, за пари, за власт и разпарчатосване на ...

22 февр. 2024 | 11:54

Съпредседателят на ДБ отрече да е лобирал Андрей Янкулов да бъде избран за главен прокурор

Христо Иванов потвърди: Да, проблемът е как ще се разпредели цялата тази власт в регулаторите

Христо Иванов: ДПС иска да е скрит партньор на ГЕРБ в разпределението на властта-Hristo-Ivanov--Podkrepata-na-DPS-se-razshiri-po-estestven-nachin_1700419387.jpg

Иванов отговори на атаката на Делян Пеевски, че е "пил мазно турско кафе в ...

22 февр. 2024 | 11:46

Заплашили Цариградска, че мъжът и децата й ще бъдат с бетонирани крака на дъното на язовир

Скандал в комисията за "Нотариуса": Съдия Цариградска отказа да седне до прокурор Зартова
(Видео)

Скандал в комисията за "Нотариуса": Съдия Цариградска отказа да седне до прокурор Зартова. Снимка БТА-Skandal-v-komisiyata-za--Notariusa--Sadiya-Tsarigradska-otkaza-da-sedne-do-prokuror-Zartova-_1708616604.jpg

Преди началото на заседанието председателят на комисията Никола Минчев заяви, ...

22 февр. 2024 | 15:50

Тази Конституция я има благодарение на нас, заяви председателят на ПГ на ДПС

Пеевски отговори на Иванов: Срамно лъже! Ако някой смята, че ще смаже ДПС - това време свърши!

Делян Пеевски отговори на Христо Иванов: Много срамно лъже. Да спре да бъде слуга на олигарсите-Peevski-za-Geshev-i-Sarafov--Imahme-mrakobesen-glaven-prokuror-v-minaloto--no-sega-tova-prodalzhava_1706094566.jpg

Ако някой смята, че ще смаже ДПС - това време свърши. ДПС доказа какво е ...

22 февр. 2024 | 12:17

След като осъзна "грешката си", Радев пак не направи НИЩО, за да освети несъстоятелността на тези хора

Калина Андролова: Лена с кризисен пиар и хлъзгава любезност. ПП е банда, която плячкосва

-1584904074.jpg

ПП мошеничестват пред американците, че са готови на всичко, но двигателят на ...

22 февр. 2024 | 13:53