Снимка: БГНЕС

Вижте решенията на днешното заседание на Министерския съвет

Правителството предлага за ратификация два заема на обща стойност 600 млн. евро

4223 | 17 май 2016 | 14:13

С получения финансов ресурс Фондът за гарантиране на влоговете в банките ще постигне по-голяма финансова независимост и устойчивост


Правителството предлага на Народното събрание за ратификация гаранционните споразумения с ЕБВР и с МБВР за заеми на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира одобреното Гаранционното споразумение между България и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), подписано на 24 март т. г., за предоставяне на държавна гаранция за заема за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

 

Заемът, който ще бъде предоставен от ЕБВР, е в размер на 300 милиона евро. С тези средства ще се попълнят резервите на Фонда и ще се подпомогне оптимизирането на структурата му на финансиране.


За ратификация се предлага и Гаранционното споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за предоставяне на държавна гаранция за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

 

Споразумението беше сключено чрез размяна на писма на 1 април 2016 г. Заемът в размер на 300 милиона евро, който ще бъде предоставен от МБВР, ще бъде в допълнение на заема от ЕБВР и ще допринесе за попълване на резервите на ФГВБ.

 

Двата заема са на обща стойност 600 млн. евро.

 

С получения финансов ресурс фондът ще постигне по-голяма финансова независимост и устойчивост за изпълнение на установените си със закон задължения по гарантиране на влоговете и участие в преструктурирането на кредитни институции, коментира правителствената пресслужба.

 

Решението на правителството е в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., в който е предвидено в рамките на текущата бюджетна година МС да издава държавни гаранции по заеми на ФГВБ, включително по заеми от външни кредитори, при условие за последваща ратификация. 

 

Одобрен е проектодоговорът за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на АЕЦ „Козлодуй“

АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД ще може да сключи нов едногодишен договор за застраховка „Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорността му към трети лица при възникване на евентуална ядрена вреда.

 

Проектът на договора беше одобрена на правителственото заседание. В него са отчетени степента на застрахователния риск и броя на притежаваните и/или експлоатирани от АЕЦ „Козлодуй“ ядрени съоръжения. Застрахователният договор ще бъде сключен с Гражданско дружество „Български национален застрахователен пул“.

 

През 2001 г. между 11 български застрахователни дружества беше сключен договор за създаването на гражданско дружество “Български национален застрахователен ядрен пул”. От тогава ежегодно между дружеството и АЕЦ “Козлодуй” се сключва договор за застраховка “Обща гражданска отговорност” за срок от една година.

 

Според Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда експлоатиращият ядрената инсталация е длъжен да поддържа застраховка или друга финансова гаранция, която покрива неговата отговорност в такъв размер, вид и условия, каквито са определени от държавата, в която се намира инсталацията.

 

Сключването на застрахователни договори за ядрен риск е обичайна практика в повечето европейски държави от Националните застрахователни пулове, които обединяват компенсирането на отговорността за ядрена вреда.


Държавата гарантира 50 млн. лв. за студентски кредити през 2017 г.

Правителството одобри общ размер на държавните гаранции, които могат да се издават през 2017 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти, в размер до 50 млн. лева.

 

Средствата ще бъдат планирани в закона за държавния бюджет за следващата година.

 

Основна цел на програмата за студентско кредитиране, която започна през 2010 г., е създаването на условия за свободно развитие на висшето образование, както и за достъп до висше образование чрез споделяне на финансовите отговорности между потребителите и държавата.

 

Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразумения за издаване на държавна гаранция с банки, сключили типов договор с МОН за кредитиране на студенти и докторанти.


Отпуснати са 213 570 лв. за стипендии по Програмата за насърчаване на деца с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 213 570 лв. по бюджетите на МОН и на общини, с които се осигурява изплащането на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.


За 2016 година по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища за Министерството на образованието и науката са определени средства в общ размер на 893 750 лв.


Обособяват се допълнителни складови площи на пристанищен терминал Бургас-Запад

Правителството прие решение, което ще позволи обособяването на допълнителни открити складови площи на пристанищен терминал „Бургас-Запад”. На тяхната територия ще се съхраняват насипни товари, което ще позволи приемането на допълнителни количества товари, ще привлече нови товародатели и ще подобри качеството на предоставяни на територията на обекта на концесия пристанищни услуги.


За да бъде постигнато това, сграда на територията на складова база „Лозово“, част от пристанищния терминал, е обявена за имот – частна държавна собственост, и се дава съгласие да бъде премахната от концесионера. Средствата, придобити от концесионера при премахването на сградата, ще бъдат предоставени в полза на държавата.

 

Кабинетът предостави на община Ценово за срок от 10 години управлението върху имот в с. Кривина, който е част от териториалния обхват на групова археологическа недвижима културна ценност „Късноримска крепост и средновековно селище Ятрус“. По този начин местната власт ще може да предприеме действия за опазване, експониране и реставрация на културната ценност и развитие на културния туризъм.

 

Кабинетът предостави на община Димитровград освободен войскови район. Теренът с обща площ 20,7 дка е застроен с 46 сгради и се намира в „Белия бряг“. Предоставянето му е свързано с реализирането на политиката на общината в подкрепа на местното икономическо развитие и привличане на нови инвестиции.

 

Община Вършец получава 54% идеални части от поземлен имот и построените в него две сгради на ул. „Република” №108 в града.

 

Сградите, които се ползват от Общинския детски комплекс и от местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се нуждаят от основен ремонт. След придобиване на имота, общината ще кандидатства по програми за извършване на необходимите ремонтни дейности за създаване на по-добри условия за работа с деца.

 

С друго решение от частна в публична държавна собственост беше променен статутът на имоти, ползвани от Икономическия университет във Варна. Терените са с обща площ 27 дка и се намират във варненския район Аспарухово.

 

От публична в частна държавна собственост беше променен и статутът на три имота в землището на с. Загоре, община Стара Загора. Терените, заедно с още три имота с отпаднала необходимост в областите София и Варна, ще бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „Държавна консолидационна компания” ЕАД с цел по-ефективното им използване.

 

Правителството измени решение №86 от февруари т. г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на автомагистрала Струма, за да отстрани допуснати фактически грешки в приложенията, описващи отчуждените имоти. Агенция „Пътна инфраструктура” следва да уведоми собствениците за промяната на решенията в съответствие с разпоредбата на чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс.


Одобрен е проект на спогодба за дейността на Висшето училище на Франкофонията за администрация и управление

Правителството одобри проект на Спогодба между с Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията относно дейността на Висшето училище на Франкофонията за администрация и управление.


С подписването на документа правната база на сътрудничеството между България и МОФ ще бъде приведена в съответствие с настъпилите промени в наименованието на Висшето училище и обхвата на предлаганите от него програми. То е изцяло на издръжка на Университетската агенция на Франкофонията.

 

Обучаващите се във висшето училище провеждат задължителни производствени стажове във фирми и организации на франкофонските страни, като на успешно завършилите пълния курс на обучение се издават международно признати дипломи за бакалаври и магистри по съответните специалности от университетите в Нант, Лион и Лиеж.

 

Обучението във ВУФАМ и стажовете в чужбина са безплатни за студентите, а Висшето училище отпуска и студентски стипендии за висок успех.

 

До момента във ВУФАУ са се дипломирали над 1250 студенти от 51 страни (50% т тях са българи). Известността на Висшето училище надхвърля границите на региона на Централна и Източна Европа. Благодарение на ВУФАУ България задълбочава франкофонското и образователното си сътрудничество не само със страните от Централна и Източна Европа, но и с тези от Африка и Карибския басейн.

 

Висшето училище на Франкофонията за администрация и управление е едно от свидетелствата за силното присъствие на България в Международната организация на франкофонията.

Междуправителствената българо-белоруска комисия ще заседава в началото на юни в Бургас

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за шестата сесия на Междуправителствената българо-белоруска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Съпредседател на комисията от българска страна е заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева.


Форумът ще се проведе на 1 и 2 юни в Бургас. На него ще бъдат обсъдени въпроси в основните области на двустранното сътрудничество като взаимна търговия, туризъм, селско стопанство, информационни и комуникационни технологии и др. Предвижда се Комисията да набележи съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

Правителството се запозна с резултатите от три заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри доклад с резултатите от заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Вътрешни работи“, проведено на 21 април 2016 г. в Люксембург.


В документа са представени резултатите от дискусиите за информационните системи в областта на граничния контрол и сигурността, последващите действия в областта на миграцията след Европейския съвет и необходимите допълнителни мерки, както и относно реформата в Общата европейска система за убежище и новите легални пътища за миграция към ЕС.

 

По темата за информационните системи в областта на граничния контрол и сигурността и новото предложение за регламент за създаване на система „Вход/изход“, държавите-членки заявиха готовност да работят за постигането на компромис по предложения пакет до края на 2016 г.

 

България подчерта важността от осигуряване на равен достъп на всички държави-членки до европейските бази данни, което значително ще подобри обмена на информация и ще повиши нивото на сигурност.

 

По отношение на миграцията бяха изведени четири най-съществени аспекта, по които ЕС следва да работи приоритетно: номиниране на експерти в полза на агенциите на ЕС, релокация, наблюдение на ситуацията в Централното Средиземноморие и прилагане на Споразумението ЕС-Турция.

 

Одобрен беше и доклад за водените дебати по време на неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което се проведе на 19 и 20 април в Амстердам. На него беше обсъдено предложението на Комисията за изменение на Директивата за командированите работници, а българският министър на труда и социалната политика председателства работния семинар относно адекватността на системите за социална закрила.

 

Страната ни подкрепи идеята за изграждане на Европейски стълб от социални права (ЕССП), като по време на дискусиите беше наблегнато на необходимостта ЕССП да се остави отворен към всички държави-членки, а не само към държавите от Еврозоната.

 

Правителството се запозна и с резултатите от неформалната среща на министрите на транспорта и околната среда на ЕС (формат „Транспорт“), проведена на 14 и 15 април в Амстердам. Основната тема на нея беше: „Иновации за бъдещето: интелигентни и екологични решения за постигане на устойчив транспорт“.

 

Специално внимание беше отделено на проекта на декларация за разработване на съвместна стратегия за развитие на свързаното и автоматизираното управление на превозните средства в пътническия и товарния транспорт и в системите на обществения транспорт. Декларацията е важна стъпка за подобряване на безопасността на движение, повишаване на енергийната ефективност и екологичните показатели на транспортната система.

 

В рамките на втората сесия на съвета бяха разгледани въпроси от областта на транспорта и опазване околната среда и свързаните с тези въпроси бъдещи сценарии за интелигентна и екологична мобилност, а третата сесия се съсредоточи върху темите за авиацията и корабоплаването в светлината на Парижката конференция по климата.


Правителството одобри предоставянето на четири концесии за добив на природни богатства

Министерският съвет прие решения за предоставяне на четири концесии за добив.
„Проекти XXI” ЕООД ще добива строителни материали – базалти, от находище „Атара”, разположено в землището на с. Полянец, община Джебел.

 

Концесията се предоставя за срок от 30 години, като за този период дружеството ще инвестира минимум 279 400 лв. Очаква се постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 738 000 лева без ДДС.

 

За срок от 35 години „Имелманстрой“ АД ще добива строителни материали – пясъци и чакъли (баластра), от находище „Плоски“ (участъци „Плоски-север“ и „Плоски-юг“), разположено в землището на едноименното село в община Сандански.

 

За осигуряване на добива компанията ще вложи 1 094 000 лв. Очаква се концесионните плащания за срока на концесията да надхвърлят 2,6 млн. лв.

 

От находище „Гранитово“ (участък „Гранитово-централен“) за срок от 25 години „Сакарела Мрамор и Гранит“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – гранодиорити.

 

Находището е разположено в землището на село Гранитово, община Елхово. Дружеството ще инвестира 348 000 лв. за осигуряване на добива, а концесионните плащания за целия срок се очаква да достигнат близо 817 000 лв.

 

„Успех“ АД получава концесия за добив на строителни материали – мергелни глини, от находище „Станчов връх“ (участък „Лита“), разположено в землището на гр. Луковит.

 

Концесията се предоставя за срок от 35 години. През този период дружеството ще вложи 639 хил. лв. за осигуряване на добива, а очакваните концесионни плащания са в размер над 1,43 млн. лв. без ДДС.

 

Според законовите разпоредби, постъпилите концесионни плащания се разпределят между държавния бюджет и бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ.

Одобрено е Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Южноафриканската общност за развитие

Правителството одобри Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Групата СИП страни от Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР), от друга.

 

Постоянният представител на България към ЕС е упълномощен да подпише Споразумението от името на правителството при условие на последваща ратификация.

 

Държави по СИП ЮАОР са Ботсуана, Лесото, Мозамбик, Намибия, Свазиленд и РЮА.
Споразумението ще предостави по-добри възможности за търговия със стоки между ЕС и ЮАОР, фокусира се върху развитието на региона на Южна Африка, насърчава устойчивото развитие и регионалната интеграция.

 

Очаква се споразумението да бъде подписано през май в рамките на заседанието на Съвета по външни работи от представителите на държавите-членки на ЕС и през юни в Ботсуана, от името на ЕС и на страните от ЮАОР, което ще позволи ратификация от страните от ЮАОР до началото на октомври. Тогава следва да влязат в сила промените в Регламента за достъп до пазара на ЕС.


Възнагражденията на военнослужещите, участващи в мироподдържащи операции, се регламентират с решенията за разрешаване на участие в операциите

Правителството отмени ПМС 260/2003, с което се определят възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани по егидата на международни организации.


Причина за това е фактът, че към момента не са налице правните основания, въз основа на които е издадено постановлението. Освен това, повечето мисии и операции, изброени в него, са приключили.

 

Актът на Министерския съвет предвижда командировъчните дневни, които военнослужещите получават за срока на участието си в мисии и операции, да бъдат регламентирани в съответните решения, с които се разрешава изпращането и използването на контингент от въоръжените сили на България извън територията на страната.


Създават се условия за повишаване на ефикасността на Оперативната програма за храни на най-нуждаещите

Правителството одобри промени в постановлението за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-2020 г.

 

С тях се създават условия за повишаване на ефективността на Програмата.

 

С редактираните текстове се гарантира прилагането на ясни, прозрачни и унифицирани правила и процедури при изпълнение на програмата, както и синхронизираност на разходването и отчитането на финансовите средства, предоставяни по програмата, с общите правила за страната.

 

Осигурява се прозрачно програмиране и спазване на принципите на добро финансово управление при реализиране на предвидените операции в рамките на многогодишното планиране на ресурсите.

 

Мерките по програмата за предоставяне на хранителни продукти и топъл обяд са от особена важност за домакинствата, които живеят в крайна бедност, тъй като ще облекчат най-сериозното разходно перо в домакинския бюджет – това за хранителни продукти.

България одобри протокола за присъединяване на Черна гора към Северноатлантическия договор

Правителството одобри проект на протокол към Северноатлантическия договор за присъединяването на Черна гора. Упълномощен да подпише документа е министърът на външните работи Даниел Митов.


Решението да бъде отправена покана към Черна гора за присъединяване към Организацията на Северноатлантическия договор бе взето по време на срещата на министрите на външните работи на страните-членки на НАТО в Брюксел през декември 2015 г.


България е последователен поддръжник на политиката на НАТО на отворени врати. Водена от убеждението, че европейската и евроатлантическата перспектива е най-стабилната гаранция за установяване на трайна сигурност и просперитет в региона на Западните Балкани, страната ни активно работи за евроатлантическата интеграция на страните от региона както в рамките на Алианса, така и в двустранен план.


Отправянето на покана към Черна гора е сериозен успех за провежданата от България политика и значима крачка напред към установяването на трайна сигурност и просперитет в региона.


Разширяват се инструментите за предоставяне на официална помощ за развитие

Министерският съвет одобри промени в постановлението за политиката на участие в международното сътрудничество за развитие. С тях предоставянето на доброволни вноски към международни организации с компетенции в областта на сътрудничеството за развитие на хуманитарната помощ, включително към Европейския съюз, се включва като инструмент за предоставяне на официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.


Премахва се императивният характер на изискването само Министерството на външните работи да сключва меморандуми за разбирателство със съответните министерства или ведомства в страните, определени като приоритетни получатели на българска помощ за развитие. Създава се възможност при необходимост това да правят и други министерства.

 


Утвърден е българо-индийски меморандум за разбирателство в сферата на въздушния транспорт

Правителството утвърди подписания на 29 март т. г. Меморандум за разбирателство, с който се изменя междуправителствената спогодба на България и Индия за въздушни съобщения от 1992 г.

С утвърждаването на измененията се осъвременява двустранната правна рамка в областта на въздушния транспорт. Това ще улесни експлоатирането на редовни линии между България и Индия, което от своя страна ще стимулира търговско-икономическите отношения, туризма и културния обмен.


С промените се изпълняват и договореностите между ЕС и Индия двустранните спогодби на държавите-членки с Индия да бъдат приведени в съответствие с европейското право.


Правителството отпусна 5,37 млн. лв. за оборудване и офис техника на софийските районни
съд и прокуратура

Правителството отпусна 5 375 000 лв. по бюджета на съдебната власт за 2016 г. за обзавеждане, оборудване, доставка на офис техника, както и за компютърно и телекомуникационно оборудване, необходими за дейността на наказателното отделение на Софийския районен съд и за Софийската районна прокуратура.


Средствата ще бъдат вложени в сградата на бул. „Ген. Скобелев“ №23, в която ще бъдат преместени двете институции. Целта е да се осигури по-добра организация на съдебната дейност и по-качествено административно обслужване на физическите и юридическите лица, които ползват услугите на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура.


МС одобри позициите на България за две заседания на Съвета на ЕС

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което предстои да се проведе на 25 май в Брюксел.

 

Финансовите министри ще обсъдят предложението за директива на Съвета относно определянето на правила срещу свързаните с избягване на данъци практики, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

 

Ще бъдат обменени мнения и по Плана за действие „Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС“. На заседанието ще се приемат заключения на Съвета относно докладите по държави и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2015 г. в рамките на Европейския семестър. ЕКОФИН ще бъде информиран за актуалното състояние на банковия съюз.

 

Министерският съвет одобри и българската позиция, от компетентност на МВР, за участие в заседанието на съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, което ще се проведе на 20 май.

 

В рамките на заседанието ще бъдат дискутирани въпроси относно визовата либерализация и отпадане на режима за граждани на Грузия, Косово, Украйна и Турция. Министрите ще обсъдят въвеждането на суспендиращ механизъм въз основа проведените до момента дискусии по въпроса.

Одобрена е позицията на България за 69-ата сесия на Световната здравна организация (СЗО)

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за участие в 69-ата сесия на Световната здравна организация (СЗО). Форумът ще се проведе в периода 23-28 май в Женева. Българската делегация ще бъде водена от Иван Пиперков, който е постоянният представител на България при Службата на ООН и другите международни организации в Женева.


Основна тема на дискусиите тази година ще бъде фокусирана върху темата „Преобразяване на нашия свят: Програма за устойчиво развитие 2030“.

 

Дискусиите ще обхванат основните теми от четирите категории на общественото здраве, включени в Програмния бюджет на СЗО 2016-2017 г., които съгласно предварителния дневен ред на Асамблеята включват: Незаразни болести, Промоция на здраве през целия живот,

Подготовка, наблюдение и отговор и заразни болести.

 

Българската делегация ще даде положителна оценка на представените документи по основните въпроси от дневния ред, ще подкрепи предложените проекторезолюции и ще гласува в съответствие с общата позиция на страните от Европейския съюз.


Одобрено е прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС

Правителството одобри прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. на обща стойност 49,858 млн. лева.


Одобрени са и допълнителни разходи за 2016 г. за организацията на предстоящото председателство на обща стойност 6,967 млн. лв., от които 3,873 млн. лв. са за Народното събрание, 1,626 млн. лв. за Министерския съвет и 1,468 млн. лв. за Министерството на външните работи.

 

Средствата за 2016 г. ще бъдат осигурени от централния бюджет, а за следващите години ще бъдат предвидени с актуализираната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година.


Правителството одобри позициите на българската страна за заседанието на КОПЕРЕР II

Правителството одобри две позиции на България за заседанието на КОПЕРЕР II, формат Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки, което ще се проведе на 24 май 2016 г. в Брюксел.


С първото си решение правителството изразява подкрепата на България за направеното от Естония предложение за назначаване на Лаури Мадис за съдия в Общия съд на ЕС за периода 1 септември 2016 – 31 август 2022 г.

 

Съгласно Договора за функционирането на ЕС на всеки три години се извършва частична подмяна на членовете на Общия съд на ЕС. Четиринадесет съдии следва да бъдат назначени, считано от 1 септември 2016 г. Към момента правителствата на държавите-членки са назначили 10 съдии в Общия съд на ЕС.

 

С второто решение кабинетът изразява подкрепата за назначаването на трима допълнителни съдии в Общия съд на ЕС за периода до 31 август 2019 г. Номинациите идват от Латвия, Малта и Швеция – Инга Рейне, Питър Джордж Ксуреб и Фредрик Шалин.

 

Регламент 2015/2422 на ЕП и на Съвета за изменение на Протокол №3 относно статута на Съда на ЕС предвижда реформа на Общия съд на ЕС чрез двойно увеличение на общия брой съдии в тази юрисдикция на Съда на ЕС. Реформата ще се реализира на три етапа.

 

За първия етап кандидати за съдии трябва излъчат Чехия, Швеция, Испания, Унгария, Полша, Кипър, Литва, Гърция, Латвия, Люксембург, Словакия и Малта. В рамките на този етап досега правителствата на държавите-членки са назначили седем допълнителни съдии.


България и Бангладеш ще задълбочат сътрудничеството си в икономическата сфера

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между правителствата на България и на Бангладеш. Целта е да бъдат укрепени икономическите връзки и да се увеличи двустранното търговско партньорство.

 

Преговарящите страни ще работят за засилване на сътрудничеството в редица области, насърчаване контактите между бизнес организациите, участието в панаири и изложби, които се провеждат на територията на България и Бангладеш, както и размяна на бизнес визити.

 

Акцент по време на преговорите ще бъде повишаване ролята на малкия и среден бизнес в двустранните икономически връзки, както и откриването на представителства и клонове на компании от двете страни.

 

Правителството одобри и проект на Меморандум за разбирателство между българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Фондацията на малките и средните предприятия на Бангладеш.

Документът също ще подпомогне развитието на двустранното икономическо партньорство, като страните се договарят да подпомагат предприятията от съответните държави да установят и поддържат различни форми на сътрудничество.

 

Двете страни поемат задължения за подпомагане на предприятията от двете страни чрез обмен на информация за законодателството в областта на търговско-икономическата дейност, насърчаване установяването на преки контакти, реализация на инвестиционни проекти и създаване на смесени предприятия, обмен на опит и на специалисти, обмен на публикации.

 

Българската и бангладешката страна ще си сътрудничат при организиране на мероприятия в услуга на предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми и семинари, търговски панаири, изложения и други промоционални дейности.

 

 


От категорията

Премиерът Донев: Въвежда се ежедневен контрол на цените на стоките от произодителя до щанда
(Видео)

Премиерът Донев: Въвежда се ежедневен контрол на цените на стоките от произодителя до щанда-Premierat-Donev--Vavezhda-se-ezhedneven-kontrol-na-tsenite-na-stokite-ot-proizoditelya-do-shtanda_1675771604.jpg

Ще бъдем безкомпромисни в контрола. Обмисляме да направим сайт и в него да има ...

7 февр. 2023 | 14:00

Радев обсъди с Шарл Мишел необходимостта от реформи в политиката по миграция

Снимка: Прессекретариат на президента-Snimka--Pressekretariat-na-prezidenta_1675771543.jpg

Заявените амбиции на РСМ за присъединяване към ЕС на фона на ескалиращата ...

7 февр. 2023 | 14:05

Граждани протестираха срещу спирането на няколко руски телевизии у нас

Граждани протестираха срещу спирането на няколко руски телевизии у нас
Снимка БНР-Grazhdani-protestiraha-sreshtu-spiraneto-na-nyakolko-ruski-televizii-u-nas-Snimka-BNR_1675784605.jpg

Според Брюксел, Русия участва в системна международна кампания за дезинформация

7 февр. 2023 | 17:41

ДПС активно участва в кампанията за набиране на дарения за пострадалите в Турция

Снимка: ДПС-Snimka--DPS_1675783107.jpg

Вещите, от които хората имат нужда и които трябва да са неизползвани, са зимни ...

7 февр. 2023 | 17:17

Най-важното

Обичайното геоложко движение в района не надвишава 2-3 милиметра годишно

Мега-земетресение! Трусът преместил Турция с 3 м на югозапад

Трусът преместил Турция с 3 м на югозапад-Trusat-premestil-Turtsiya-s-3-m-na-yugozapad_1675781057.jpg

Арабската плоча се е придвижила с около 3 метра в посока североизток-югозапад ...

7 февр. 2023 | 16:38

У нас колкото по-застрашени са местата, толкова по-високи са изискванията при проектиране, обясни той

Проф. Петър Павлов: Сградите в София са проектирани да издържат на земетресение с магнитуд до 7.3

Проф. Петър Павлов Снимка: Евронюз България-Prof--Petar-Pavlov-Snimka--Evronyuz-Balgariya_1675780352.png

"България има изградена система за контрол над проектирането, ...

7 февр. 2023 | 16:32

Установихме разлики в цените от 20 - 30% и повече, подчерта министър-председателят (ВИДЕО)

Премиерът Донев: Въвежда се ежедневен контрол на цените на стоките от произодителя до щанда
(Видео)

Премиерът Донев: Въвежда се ежедневен контрол на цените на стоките от произодителя до щанда-Premierat-Donev--Vavezhda-se-ezhedneven-kontrol-na-tsenite-na-stokite-ot-proizoditelya-do-shtanda_1675771604.jpg

Ще бъдем безкомпромисни в контрола. Обмисляме да направим сайт и в него да има ...

7 февр. 2023 | 14:00

Президентът проведе видеоконферентен разговор с председателя на Европейския съвет

Радев обсъди с Шарл Мишел необходимостта от реформи в политиката по миграция

Снимка: Прессекретариат на президента-Snimka--Pressekretariat-na-prezidenta_1675771543.jpg

Заявените амбиции на РСМ за присъединяване към ЕС на фона на ескалиращата ...

7 февр. 2023 | 14:05

Вече са дерегистрирани 211 туроператори и агенти заради нередовна дейност

Министърът на туризма: КЗП, МВР и НАП започват проверки за нелегални екскурзии

Илин Димитров трябвало да бъде на изложение в Истанбул, но то било отложено-Ilin-Dimitrov-tryabvalo-da-bade-na-izlozhenie-v-Istanbul--no-to-bilo-otlozheno_1675754237.jpg

Министърът на туризма Илин Димитров обяви за приоритет изработването на ...

7 февр. 2023 | 09:14

Времето изтича за спасяването на стотици, които все още са под развалините, Загиналите в Турция и Сирия вече са над 5 000

Адът на земетресението: Опустошени сме. Боже мой... Спасете ни! И няма никой

Адът на земетресението: Опустошени сме. Боже мой... Спасете ни!  И няма никой

Снимка: EPA/ERDEM SAHIN-Adat-na-zemetresenieto--Opustosheni-sme--Bozhe-moy--Spasete-ni--I-nyama-nikoy_1675768177.jpg

Но и започват да се чуват болезнено известните въпроси от голямата трагедия от ...

7 февр. 2023 | 12:16

От страна на РСМ беше ни ударен звучен шамар. От наша страна, освен заучени фрази – нищо!

Божинов: Берем плодовете на предателството на национална памет, завършено при „харвардския" кабинет

Войн Божинов: Малката държава Северна Македония се подигра с българското общество-1641470359.jpg

В югозападната ни съседка са напипали великолепно пулса на брюкселската ...

7 февр. 2023 | 11:26

Оставете скопяните – всъщност, нашите политически бездарници предадоха България

Кеворк Кеворкян: Особености на българския слугинаж

Кеворк Кеворкян-1461834919.jpg

Радев мълчи красиво – можеше поне да похвали протежето си ПростоКирчо за ...

7 февр. 2023 | 10:55

Не знам на какво се основаваше оптимизмът на нашите хора за общо отбелязване на годишнината от рождението на Гоце

Коста Филипов: Бедни ми, бедни министър Демерджиев, защо не остана в София да правиш реформи в МВР

Министър Демерджиев полага венци на гроба на Гоце Делчев заедно със здравния министър-Ministar-Demerdzhiev-polaga-ventsi-na-groba-na-Gotse-Delchev-zaedno-sas-zdravniya-ministar_1675759509.jpg

Беше достатъчно болно и унизително да гледам изолирания ни вътрешен министър в ...

7 февр. 2023 | 10:42