Ръководството на партия "Зелените". Снимка: БГНЕС

Въпреки участието й в 10 изборни кампании

Прецедент! Съдът закри партия „Зелените“

7337 | 17 май 2016 | 14:42

Софийският градски съд е отменил регистрацията на формацията като недопустима


Софийският градски съд е отменил регистрацията на политическа партия "Зелените" като недопустима. Оказва се, че партията, основана от коалиция "За да остане природа в България", въпреки участието си в парламентарни, европейски и местни избори, е нелегитимна, съобщиха от сдружението "Природата за хората".

 

Партия „Зелените“ беше част от Реформаторския блок.

 

По време на целия съдебен процес от партия Зелените, въпреки че са уведомени, не са изпратили представител и не са изразили становище по предявения иск срещу тяхната регистрация. Те са били призовани от съда чрез Борислав Сандов, който е пълномощник на партията. Съпредседателите Петко Цветков и Андрей Ковачев не са се явявали на заседанията по съдебния процес.

 

Според съда, името на политическата партия е съществен идентификационен белег на самоуправляващата се общност. По изрично предписание на закона, подлежи на утвърждаване с устава на партията. Отразените от регистърния съд обстоятелства, касаещи регистрацията на ПП "Зелените", позволяват еднозначен извод, че първоначалното вписване е разпоредено към 04.11.2008 година. По силата на съдебното решение, регистрацията по ф.д. № 622/2008 е недопустима.

 

Партия "Зелените" е участвала в над десет изборни кампании.

 

РЕШЕНИЕ 

№…………….

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-13 състав в публичното заседание на двадесет и седми януари през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ: Владимир Вълков

при секретаря В.С.

като разгледа докладваното от  съдията гр. д. № 1817 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предмет на разглеждане е иск с правно основание чл. 604 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) вр. чл. 14 ал. 2 от Закона за политическите партии (ЗПП).

От името на ищеца П.П. „П. НА З.“ се твърди, че партията е регистрирана с Решение от 31.01.2001 г., а с решение от 04.11.2008 г. по ф.д. № 622/2008 г. да е регистрирана П.П. „З.“ – ответник в процеса. Излага довод, че наименованието на ответника противоречи на чл. 14 ал. 2 ЗПП, тъй като повтаря наименованието на ищеца и то по начин, който категорично и безусловно затруднява обществеността при разграничаването на двете партии включително и при използване на абревиатурите съответно ПППЗ и ППЗ. Иска се да бъде признато за недопустимо извършеното вписване.

 

Ответникът в указания му срок не депозира отговор по предявения иск.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца – адв. Г. от Адвокатска колегия – гр. К., поддържа предявения иск.

 

Ответникът, призован за съдебно заседание чрез Б.Д.С. – пълномощник на съпредседателите на 22.10.2015 г., не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по предявения иск.

 

Като обсъди наведените в процеса доводи с оглед събраните по делото доказателства, преценени по реда на чл. 235 ГПК, съдът намира следното:

 

От представените удостоверения от ф.д. № 114/2001 г. се налага извод, че с Решение от 31.01.2001 г., Решение от 10.11.2003 г., Решение от 01.12.2005 г., Решение от 21.07.2011 г. с последни промени в устава, приет на Извънреден конгрес, проведен на 23.05.2005 г., в регистъра за политическите партии е вписана П.П. с наименование „П. НА З.“.

От удостоверение по ф.д. № 622/2008 г. се установява, че с Решение от 04.11.2008 г., Решение от 29.12.2008 г., Решение от 28.12.2010 г. и Решение 26.03.2013 г. в регистъра за политическите партии е вписана П.П. с наименование „З.“.

 

При възприетата фактическа обстановка от правна страна съдът намира следното:

Нормата на чл. 604 ГПК утвърждава общия исков ред като средство за огласяване недопустимост на вписано обстоятелство. От тази гледна точка и всяко лице, което се счита за засегнато от извършено вписване в рамките на едностранно развилото се и приключило охранително производство е в правото си да инициира спор, в рамките на който ползващия се от вписаното обстоятелство правен субект да противопостави собствената си гледна точка. Ето защо и при очертаните от закона рамки на състезателното производство в тежест на ищеца е да докаже последващо вписано наименование на ответника, което да повтаря наименованието на ищеца и/или негова абревиатура.

 

Името на политическата партия е съществен идентификационен белег на самоуправляващата се общност и по изрично предписание на закона подлежи на утвърждаване с устава на партията – чл. 14 ал. 1 т. 1 ЗПП. Отразените от регистърния съд обстоятелства досежно вписаното наименование на ищеца – П.П. „П. НА З.“, както и че към 06.02.2014 г. последната промяна на устава е от 23.05.2005 г., предвид и липсата на въведен в процеса спор налага извод, че към тази дата вписването е било факт.

 

Отразените от регистърния съд обстоятелства, касаещи регистрацията на ответника, позволяват еднозначен извод, че първоначалното вписване е разпоредено към 04.11.2008 г. Доколкото по делото не се спори, че още към този момент ответникът е вписан под наименованието П.П. „З.“, еднозначно се налага извод, че това е станало при наличие на вписано вече наименование на друга П.П., съдържаща в наименованието си „З.“.

Наименованието на правния субект е основен идентификационен негов белег, позволяващ разпознаването му сред всички останали. Нормата на § 2 ПЗР на ЗПП препраща към Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Нормата на чл. 14 ал. 2 ЗПП обаче изключва възможността за формиране на наименование на П.П. посредством добавяне към вписано вече наименование на думи, букви, цифри или други знаци. Изрично отречената възможност за модифициране на наименованието за разлика от общия режим на сдруженията с нестопанска цел, еднозначно сочи на законодателно утвърдена защита на съдържателната част от наименованието на политическата партия.

 

С други думи, на титуляра на вписано вече наименование е гарантирано изключително право да се идентифицира чрез него. Настоящият състав приема, че макар и нормата на чл. 14 ал. 2 да забранява изрично добавяне на текст към вписано вече наименование, с оглед еднозначно произтичащия смисъл на правилото недопустимо е повтаряне на съдържателната част на наименованието и посредством съкращаване на структурно обособен елемент от вписано вече наименование.

 

Идентифициращият елемент от наименованието на ищеца се явява думата „З.“, която изчерпва съдържателната част на наименованието на ответника. При положение, че макар и косвено наличните по делото доказателства позволяват еднозначен извод наименованието на ответника да е вписано след като е било вписано наименованието на ищеца, възпроизведения структурно обособен елемент от наименованието на ищеца го повтаря по смисъла на чл. 14 ал. 2 ЗПП. Ето защо и налице е недопустимост на последващото вписване.

Процесуалният закон еднозначно разграничава исковото от охранителното производство, чийто резултат е допусната регистрацията. Настоящият състав не намира процесуална възможност нито да ревизира акта на регистърния съд, постановил вписване на спорното в процеса обстоятелство, нито да извърши заличаването му.

 

По силата на препращата норма в сила е утвърденият с чл. 7 ал. 5 ЗЮЛНЦ механизъм. С влизане в сила на решението, отричащо възможността ответникът да ползва вписаното негово наименование ищецът следва да поиска преустановяване носенето и служенето на оспореното наименование. Влязлото в сила решение по спора за допустимостта на вписаното обстоятелство ангажира ответника да предприеме необходимите действия за своевременна промяна на наименованието. Извън предмета на настоящото производство остава обсъждането на възможните средства за преодоляване на евентуално бездействие.

 

            По претенцията по разноски

 

В процеса не са заявени искания по разноските, което по изричен текст на чл. закона – чл. 6 ал. 2 вр. чл. 81 ГПК е предпоставка за произнасяне досежно това вземане, самостоятелно от материалноправна гледна точка.

Така мотивиран съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 14 ал. 2 ЗПП по предявения иск от П.П. „П. НА З.“, регистрирана по ф.д. № 114/2001 г. по описа на СГС, Фирмено отделение срещу П.П. „З.“, регистрирана по ф.д. № 622/2008 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, че наименованието „З.“ е недопустимо.

 

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Апелативен  съд – гр. София в двуседмичен срок от връчване на препис от настоящото.


От категорията

Корнелия Нинова: Не съм чувала нищо по-смешно от цитата: "България спаси Украйна"!
(Видео)

Корнелия Нинова Кадър: Нова тв-Korneliya-Ninova-Kadar--Nova-tv_1675104262.jpg

"Тези, които говорят, че сме изнасяли оръжие за Украйна, да извадят един ...

30 ян. 2023 | 20:42

СДС гневни: Думите на Лорер за Християн Пендиков са силен шамар за българите в Северна Македония!

СДС: Думите на Даниел Лорер са силен шамар за българите в Северна Македония!-1644521763.jpg

Политическият цинизъм на „Продължаваме промяната“ е толкова безпардонен, че ...

30 ян. 2023 | 13:58

У нас през последното денонощия са регистрирани 91 случая на заразяване с коронавирус

У нас през последното денонощия са регистрирани 91 случая на заразяване с коронавирус-1634452300.png

Починали са петима пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция

31 ян. 2023 | 08:28

Парламентарната комисия „Nexo” изслушва шефовете на КФН и НАП

Парламентарната комисия „Nexo” изслушва шефовете на КФН и НАП-Kaymanite-otkazaha-litsenz-na-NEXO--Riskovi-sa-za-potrebitelite-i-reputatsiyata-ni-kato-ofshorna-zona_1673937863.jpg

Извършените в периода 2020-2022 ревизии на „Ен Ди Си” са установили задължения ...

31 ян. 2023 | 08:16

Най-важното

Предстои второ гласуване на Закона за здравното осигуряване

Депутатите изслушват шефовете на разузнаването на извънредно заседание

Депутатите изслушват шефовете на разузнаването на извънредно заседание-Narodnoto-sabranie-odobri-zakupuvaneto-na-novi-samoleti-F-16-sled-ozhestocheni-debati_1667562663.jpg

В дневния ред са предвидени 8 точки

31 ян. 2023 | 07:47

Според говорителя на Държавния департамент страните трябва да намалят риториката помежду си

Вашингтон призова София и Скопие да спрат с ескалацията

Вашингтон призова София и Скопие да спрат с ескалацията-Vashington-prizova-Sofiya-i-Skopie-da-sprat-s-eskalatsiyata_1675144940.jpg

Бъдещето на РСМ е в Европейския съюз. САЩ продължават да подкрепят пълната ...

31 ян. 2023 | 07:59

Станишев първо да каже за плоския данък и целувката с Местан на "Орлов мост", призова лидерът на БСП

Корнелия Нинова: Не съм чувала нищо по-смешно от цитата: "България спаси Украйна"!
(Видео)

Корнелия Нинова Кадър: Нова тв-Korneliya-Ninova-Kadar--Nova-tv_1675104262.jpg

"Тези, които говорят, че сме изнасяли оръжие за Украйна, да извадят един ...

30 ян. 2023 | 20:42

Средно за годината се очаква инфлацията да възлезе на 7%

Икономически срив! БНБ: През 2023 г. очакваме растежът на БВП да се забави съществено до 0,4%

БНБ: През 2023 г. очакваме растежът на реалния БВП да се забави съществено до 0,4%-BNB--dalg_1661856922.jpg

В прогнозата не се отчита потенциалното влияние на политическата несигурност в ...

30 ян. 2023 | 22:08

Кадърът на ПП заяви, че битият младеж не бил български гражданин и нямало нужда да го защитаваме

СДС гневни: Думите на Лорер за Християн Пендиков са силен шамар за българите в Северна Македония!

СДС: Думите на Даниел Лорер са силен шамар за българите в Северна Македония!-1644521763.jpg

Политическият цинизъм на „Продължаваме промяната“ е толкова безпардонен, че ...

30 ян. 2023 | 13:58

Потресаващ коментар!, подчертава председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС

Атанасова за думите на Лорер, че битият Пендиков не е българин: Безумно! Това е езикът на "добрите"

Атанасова за думите на Лорер за Пендиков: Безумно, колкото "войната е военна операция"-Desislava-Atanasova--Vreme-e-balgarite-da-izlachat-hora--koito-se-obedinyavat--za--a-ne--sreshtu-_1664029624.jpg

На езика на "добрите" новината "Християн Пендиков - секретар на ...

30 ян. 2023 | 14:03

Българи и сърби потъваме заедно в една и съща лодка

Боян Чуков: Най-много щети по македонския въпрос ни нанесоха Георги Димитров и Кирил Петков

Боян Чуков: Най-много щети по македонския въпрос ни нанесоха Георги Димитров и Кирил Петков-Boyan-Chukov--Nay-mnogo-shteti-po-makedonskiya-vapros-ni-nanesoha-Georgi-Dimitrov-i-Kiril-Petkov_1675025349.jpg

Бъдещият държавен елит на Русия се изгражда днес на украинските фронтове. ...

30 ян. 2023 | 11:05

Ама без германски танкисти, та адът да е за украинските им колеги

Георги Марков: 80 години след Сталинград отново германски танкове срещу Русия

Георги Марков: 80 години след Сталинград отново германски танкове срещу Русия-1614159340.jpg

Преди време Дугин се среща с Бжежински в Щатите и му вика: “Нали поехте ...

30 ян. 2023 | 13:06

Това не е особено уникално мнение сред либералите, но уникалното е да идва точно от г-н Лорер

И Шкварек скочи на Лорер: България, също като Израел, трябва да брани своите навсякъде по света!

Кристиян Шкварек-1649322236.jpg

Лорер е учил в Израел, бил е в младежкото движение на социалистическата партия ...

30 ян. 2023 | 14:25