4,74 млн. лв. са приходите от концесиите на минерална извори и от ски зоната в Банско

Вижте решенията на Министерски съвет от днес

4991 | 20 септ. 2016 | 12:27

Одобрена е тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети да заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР


Одобрен е отчетът за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса

 

Правителството прие отчет за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса.

 

Планът съдържа 130 мерки, разпределени в следните групи: намаляване на срока на услугите, опростяване на процедурата и отпадане на изискуеми документи, разработване на инструкции и образци на документи и публикуването им в интернет страниците на съответните институции, подаване на документи по електронен път, обмен на информация между институциите по служебен път; разработване на стандартни дефиниции в законодателството.

 

В периода 1 януари – 30 юни 2016 г. предсрочно са изпълнени 19 мерки, 15 от които от компетентността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, три – на Министерството на труда и социалната политика, и една – на Министерството на финансите. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла със 173 700 лева годишно.

 

За 10 мерки със срок на изпълнение 30 юни 2016 г. е предложено удължавана на сроковете за изпълнение, включително и поради реализирането на проекти по оперативни програми. За четири мерки срокът се удължава до края на годината, за три – до 30 юни 2017 г. и за други три – до 31 декември 2017 г.

 

Сред най-важните изпълнени мерки са промените в Закона за насърчаване на заетостта, свързани с опростяването на процедурата за регистрация в Агенцията по заетостта за извършване на дейност по осигуряване на временна работа, и намаляването на срока за установяване на автентичността на бандеролите от три на два месеца. Изменението е включено в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и е в сила от 8 януари 2016 г.

 

Направена е техническа промяна в ПМС 21/2015

 

Правителството определи министрите на вътрешните работи и на труда и социалната политика за съпредседатели на Националния съвет по миграция и интеграция.

Промяната е техническа и отразява настъпилите в първата половина на годината структурни промени в Министерския съвет.

 

Националният съвет беше създаден в началото на 2015 г. в отговор на необходимостта за по-добро управление на миграционните потоци и засилване на интеграцията на получилите международна закрила чужденци в България. Съветът има за цел да изготвя и регулира политиките в тези области и да координира ангажираните институции.

 

България предоставя финансова помощ на Македония за справяне с щетите от наводненията

 

В допълнение към техническата и хуманитарната помощ, която страната ни предостави на Република Македония за справяне с последиците от наводненията в районите на Скопие и Тетово на 6 и 7 август тази година, правителството днес отпусна финансова помощ от 300 000 лв.

 

Средствата се осигуряват от планираните за помощ за развитие и хуманитарна помощ по бюджета на Министерството на външните работи. Те ще бъдат преведени на две равни вноски – по сметка на Червения кръст на Република Македония за овладяването на бедственото положение и по сметка на Министерството на финансите на Република Македония за справяне с материалните щети, включително за възстановяване на разрушената инфраструктура. По този начин отпусканата финансова помощ ще допринесе както за справяне с краткосрочните нужди на засегнатото население, така и за възстановяване в средносрочен и дългосрочен план на засегнатите от наводненията региони.

България проявява силна съпричастност към съдбата на пострадалото население в засегнатите райони и солидарност към усилията на властите за справяне с тежките последици от наводненията.

 

Правителството предоставя нови 4,6 млн. лв. на общините за училищна дейност

 

Министерски съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 4 671 400 лв. по бюджетите на общините.  Средствата са предвидени по бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час в училище“ и „Достъпно и сигурно училище“.

 

С тях ще бъдат оборудвани учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата, ще се ремонтират учебни кабинети за професионална подготовка, ще бъдат осигурени учебни видеофилми и софтуерни продукти, както и транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда. Също така се финансират дейности, свързани със закупуването на обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри. По националната програма „Достъпно и сигурно училище“ се отпускат средства за проектиране и изграждане на покрити рампи, адаптиране и изграждане на санитарни възли, както и ремонт на прилежаща инфраструктура.

 

Собствеността върху професионални гимназии се прехвърля от МЗХ на общини

 

Правителството прие 12 решения, с които от Министерството на земеделието и храните се отнема управлението върху имоти, ползвани от професионални гимназии, и имотите се прехвърлят в собственост на съответните общини.

 

С решенията община Кърджали получава собствеността върху сградите и терените на Професионалната гимназия (ПГ) по селско и горско стопанство, община Силистра – Професионална земеделска гимназия „Добруджа“, община Хасково – ПГ по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, община Костинброд – ПГ по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, община Първомай – ПГ по селско стопанство „Васил Левски“, община Попово – ПГ по селско стопанство „Никола Пушкаров“, община Сандански –Земеделската професионална гимназия „Климент Тимирязев“, община Пазарджик – ПГ по селско стопанство „Царица Йоана“, община Разлог – ПГ по механизация на селското стопанство, община Варна –ПГ по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“, Столична община – ПГ по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, община Добрич – ПГ по аграрно стопанство – Добрич.

С друго решение община Попово получи от държавата терен от седем дка с изградени в него седем сгради. Имотът в общинския град е с отпаднала необходимост за МВР. След получаването на собствеността общината ще го използва за складова база на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“.

 

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на имоти с обща площ около 330 дка в областите Велико Търново, Бургас, Разград и Шумен. Терените са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. С приемането на решението се създава възможност с тях да се извършват разпоредителни действия – продажба на търг, съгласно Закона за държавната собственост.

 

Още един имот беше обявен за частна държавна собственост. Това е терен от 1,7 дка в столичния район „Слатина”. Теренът ще бъде закупен от „Луфтханза Техник” за разширяване на базата на дружеството в София. Решението е съобразено с изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите. Имотът е необходим за реализацията на проект на „Луфтханза Техник” за изграждане на ново модерно съоръжение за ремонтно-техническо обслужване на самолети от фамилията А-330/340, в т. ч. и най-големия самолет в употреба за гражданска авиация – А380. В резултат ще бъдат назначени и нови 165 служители, ще бъдат обучени и сертифицирани високоспециализирани кадри.

 

Правителството учреди ограничено вещно право в полза на община Банско за изграждане на обект „Довеждащ водопровод от каптажи „Караманица – 2“ и „Караманица – 3“ до каптаж „Усипо“. Решението е съгласно изменение на Подробен устройствен план – Парцеларен план, одобрен от Общинския съвет на Банско на 3 август 2016 г. върху шест поземлени имота изключителна държавна собственост.

 

Определен е съставът на българската част на Смесената комисия за културно, образователно и научно сътрудничество с Испания

 

Министерският съвет определи директора на Държавния културен институт към министъра на външните работи за председател от българска страна на Смесената комисия за културно, образователно и научно сътрудничество с Кралство Испания. С решението е одобрен и съставът на българската част от Комисията. В него влизат представители на министерствата на образованието и науката, на културата, на туризма, на младежта и спорта, на Държавната агенция за архивите и на БАН.

 

Комисията е създадена като резултат от подписаната Спогодба за културно, образователно и научно сътрудничество между България и Испания.

 

Комисиите са утвърден в практиката на двустранните отношения инструмент за координация и развитие на сътрудничеството в области от взаимен интерес. Дейността им допринася съществено за успешното реализиране на набелязаните цели и задачи в конкретните области, предмет на двустранните споразумения и спогодби.

 

За ратификация е предложена промяна в българо-сръбското споразумение за полицейско сътрудничество

 

Министерският съвет утвърди сключеното през м. май т. г. изменение на междуправителственото споразумение на България и Сърбия от 2010 г. за полицейско сътрудничество и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

 

С промените се създава възможност действащите смесени патрули за наблюдение на общата граница да преминават на съседна територия и на места, намиращи се извън ГКПП. Тези места ще се определят предварително в ежемесечните план-графици. Това ще позволи да бъдат спестени време и средства на двете гранични полиции и да се облекчи работата на екипите.

 

Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще заседава на 29 и 30 септември

 

Правителството одобри позицията и състава на българската делегация за четвъртото заседание на Българо-азербайджанската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, което ще се проведе на 29 и 30 септември в Баку. Форумът ще бъде председателстван от министрите Божидар Лукарски и Теменужка Петкова, от българска страна, и от министъра на транспорта на Азербайджан Зия Мамедов.

 

В дневния ред са включени за обсъждане въпроси на двустранното икономическо сътрудничество, в областта на взаимната търговия, енергетиката, транспорта и информационните технологии, селското стопанство, туризма, културата, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и благоустройството, социалната политика и други.

 

Предвижда се комисията да набележи съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

 

4,74 млн. лв. са приходите от концесионните договори за минерална вода и от ски зоната

в Банско за 2015 г.

 

Правителството прие доклада за 2015 г. на Комисията за текущ контрол по изпълнението на концесионните договори към министъра на околната среда и водите. Приходите по сключените 15 концесионни договора за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, и от ски зоната в Банско са в размер на 4,74 млн. лв. през календарната 2015 г. От концесионни плащания за експлоатацията на минералните извори по сметка на МОСВ са постъпили 2 562 745 лв. Сумата, влязла в държавния бюджет от ДДС, е 732 685 лв. Концесионерите са платили неустойки в размер на 13 074 лв. и лихви за забава в размер на 983 лв.

 

Според Закона за водите 30 на сто от получените концесионни възнаграждения постъпва по сметка на общините, на чиято територия се намират съответните обекти. Така за 2015 г. местните власти са получили 1 098 258 лв.

 

Най-значителни са приходите на Столична община – 571 521 лв., следват община Девин с 285 509 лв., община Хисаря – 75 116 лв., община Балчик – 69 241 лв., община Сандански – 22 567 лв., община Берковица – 21 824 лв., Велинград – 9312 лв. Приходите от концесионния договор за „Ски зона с център Банско“, която е защитената територия в Национален парк „Пирин“, е 279 767 лв. без ДДС, а постъпилият ДДС в държавния бюджет е 55 953 лв.

 

Променя се тарифата за пристанищните такси

 

Министерският съвет одобри промени в Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Основните изменения са свързани с финансовото обезпечаване на поддръжката на средствата за навигационно осигуряване, каналите и пристанищната акватория. Това е свързано със задължението на държавното предприятие да осигурява достъп във всички случаи до пристанищата за обществен транспорт с регионално значение, яхтените, рибарските и пристанищата със специално предназначение.

 

Въвеждат се такси за събиране и обработване на отпадъци от корабоплавателната дейност във връзка с привеждането на националната правна уредба в съответствие с международното и европейско право. Актуализират се тарифите за канална такса на база направен анализ на приходите и разходите на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за драгажни и други свързани дейности. За стимулиране на ро-ро корабите, посещаващи българските пристанища, и привличането на нови товаропотоци са предвидени облекчения с новата тарифа за пристанищни такси.

 

За ратификация е предложено Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

 

Правителството предлага на Народното събрание да одобри законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от Споразумението, според което страната ни няма ангажимент към задължителни финансови вноски.

 

Споразумението бе прието във френската столица на 12 декември 2015 г. от всички 196 страни по Конвенцията. Постигнатото съгласие за приемане на всеобщи действия за ограничаване на глобалното затопляне постави началото на качествено нов етап на международното сътрудничество в борбата срещу изменението на климата. Целта е ограничаване на повишаването на глобалната средна температура значително под 2 градуса по Целзий в сравнение с нивата преди индустриализацията, като се продължат усилията нейното увеличаване да не надвишава 1,5 градуса по Целзий.

 

Държавите-членки на ЕС ще изпълняват задълженията си по споразумението съвместно. То влиза в сила 30 дни след датата на депозиране на инструменти за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване от поне 55 страни, отговарящи най-малко за 55% от световните емисии на парникови газове.

 

Получаваме консултантска помощ от МБВР за разработване на Националната стратегия

за адаптация към изменението на климата

 

Правителството одобри проект на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) в изпълнение на Меморандума за разбирателство за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

 

С получената консултантска помощ от МБВР ще бъде разработена националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, които да очертаят рамката на действие в борбата с изменението на климата за периода до 2030 г. и да насочи усилията на страната към действия във всеки сектор от икономиката, водещи до намаляване отрицателното въздействие на климатичните промени.

 

Споразумението предвижда изготвяне на макроикономически анализ, който ще даде оценка на социалните и икономическите последици от въздействието на климатичните промени, както и на конкретни мерки, за адаптация на базата на обективни показатели като БВП, доход на глава от населението, секторна продукция и ниво на заетост. Ще бъде изготвен анализ и подробен план за действие във всеки сектор от българската икономика и ще се идентифицират подходящите мерки за адаптация. Споразумението ще се изпълнява с широко обществено участие и в консултации с Националния експертен съвет и Координационния съвет по изменение на климата.

 

 

Генерал-майор Златко Златев ще бъде освободен от длъжност и от военна служба

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи генерал-майор Златко Златев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба. Решението е във връзка с подаден от генерал-майор Златев рапорт.

 

 

Одобрена е тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети да заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР

 

Министерският съвет одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) и техните регионални центрове при произвеждането на 6 ноември 2016 г. на изборите за президент и вицепрезидент и на национален референдум с одобрените три въпроса. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на БНТ и БНР и е приета не по-късно от 40 дни преди изборния ден, съгласно чл. 197 от Изборния кодекс.

 

Предизборната кампания се отразява в програмите на двете обществени медии под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на партиите, коалициите и инициативните комитети по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.

 

Правителството одобри и вида и съдържанието на информационния лист за произвеждане на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?”; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване па изборите и референдумите?”; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?”.

 

Информационният лист съдържа информация за мотивите за провеждане на национален референдум, като информира детайлно за начините па гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.

 

Областните управители, кметовете и техните администрации ще бъдат ангажирани с осигуряването на публичност на информацията, свързана с произвеждането на референдума, вкл. чрез интернет страниците на администрациите, чрез поставяне на информацията на общодостъпни места и използването на др. канали за информиране.

Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 8 август 2016 г. Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители.

 

Гласуването се извършва с бюлетина, която съдържа трите въпроса и възможните отговори – „Да” и „Не”. Гласоподавателят не е длъжен да отговори на всички въпроси включени в бюлетината за референдума. Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак „X” или „V” избрания от него отговор, поставя бюлетината в плик и пуска плика в избирателната урна, като полага подпис в списъка. Националният референдум ще се проведе на 6 ноември 2016 г. заедно с изборите за президент и вицепрезидент. Денят за гласуване в страната започва в 7,00 ч. и приключва в 20,00 ч., а извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

 

МЗХ и МААЕ ще си сътрудничат в областта на храните и земеделието

 

Правителството одобри проект на Практически правила за сътрудничество в областта на земеделието и храните между МЗХ и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Целта е насърчаване на научното и техническото сътрудничество в сферата на селското стопанство, както и развиването и укрепването на взаимоотношенията в областта на генетичните ресурси, животновъдството и растениевъдството, безопасността и контрола на храните и предотвратяването на болестите по животните.Сътрудничеството ще се осъществява чрез съвместни научно-изследователски дейности, обмен на научна информация и техническа подкрепа.

 

Правилникът за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия е съобразен с последните законодателни промени

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Основание за това дават последните законодателни промени, които предвиждат 6-месечен срок за привеждане в съответствие на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съгласно чл. 35б, ал. 5 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия производителите, вносителите и лицата следва да предоставят данни и информация за съставките и емисиите от тези изделия, и за извършените от тях продажби по електронен път. Предоставената информация трябва да бъде съобразена с правилника на прилагане на закона. С него следва да бъде определен и приоритетен списък на добавките, съдържащи се в цигарите и тютюна за ръчно свиване на цигари, предмет на задължение за разширено уведомяване.

 

Предвижда се и отмяна на Наредбата за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия, приета с ПМС 184/2004. Изискванията към етикетирането на тютюневите изделия са въведени с чл. 35е и следващите от Закона за тютюна, тютюневите и свързани с тях изделия.

Правителството прие Наредба за условията и реда за прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Министерският съвет одобри Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“.

 

Схемата „Училищен плод“ се прилага успешно в страната ни от 2010 г. Изпълнението й получава положителен обществен отзвук и броят на участващите нараства всяка учебна година. Схемата „Училищно мляко“ се прилага в България от 2009 г. В резултат на приложения през 2015 г. нов подход и осигуреното национално финансиране, интересът към нея се повиши многократно.

 

За да продължи укрепването на двете схеми за насърчаване на навиците за здравословно хранене, за улесняване на тяхното прилагане и с цел осигуряване на ефективно и целенасочено използване на фондовете на Съюза, двете училищни схеми се обединяват в единна схема, чието задължително прилагане стартира от учебната 2017/2018 година. С приемането на обща наредба, която да определя правилата на единно прилагане на двете сходни по своята същност схеми, се постига плавен преход към обединената схема и оптимизиране на реда и условията по нейното прилагане. Прилагането на двете схеми при единни условия и ред ще доведе и до намаляване на административната тежест както за бенефициентите по схемата, така и за компетентните органи по тяхното изпълнение.

 

Отпада заверката с апостил на дипломи за висше образование от ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Опростява се процедурата по признаване на чуждестранни дипломи за висше образование. Отпада изискването за заверка с апостил и академични справки, издадени от висшите училища за държавите-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.
Това е уредено с приетото от Министерския съвет Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование  и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.
Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, издадени от висшите училища в страните от ЕС и ЕИП, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи.

 

Промяна има и в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка. Промяната в тази наредба е свързана с регламенти и директиви на Европейския съюз. Следва се принципът, че правната сила на електронен подпис не може да бъде оспорена на основанието, че той е в електронна форма или че не отговоря на изискванията за квалификацията на електронен подпис. Отпадането на изрично използване на квалифициран електронен подпис изпълнява посочения потенциал. Отпадат и свързаните с използването на квалифициран подпис технологични ограничения, като изисквания за инсталиране и допълнителни програми, използване на конкретен браузър и т. н. В резултат на това значително ще се разшири кръгът на лицата, които могат и искат да се възползват от преимуществата на предоставяната по електронен път услуга.

 

Допълнението в наредбата е свързано със създадената от Националния център за информация и документация технологична възможност за извършване на плащания по електронен път, която позволява автоматично постъпване на информация за извършено плащане. В този случай прилагането на документ за заплатена такса не е необходимо.

Одобрена е българската позиция за заседание на Съвета Външни работи/Търговия

Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета Външни работи/Търговия на Европейския съюз, което ще се проведе на 22 и 23 септември в Братислава.

 

В дневния ред ще бъдат обсъдени проектът на трансатлантическото търговско и инвестиционно споразумение между ЕС и САЩ (TTIP), временно прилагане и сключване на всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA), модернизиране на инструментите за търговска защита, изтичане на периода на прилагана на някои разпоредби от Протокола за присъединяване на Китай към СТО и др.

 

Одобрено е прилагащо споразумение към споразумението на България и САЩ за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност

Министерският съвет утвърди проект на междуправителствено споразумение на България и САЩ за прилагане на двустранното споразумение от 2012 г. за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност.

 

Споразумението от 2012 г. е ратифицирано от Народното събрание. То предвижда равнопоставен и реципрочен обмен на информация – дактилоскопни данни и ДНК профили, в съответствие със законодателството на предоставящата страна, с оглед превенция и разследване на тежки престъпления. Документът е от съществено значение за повишаване на сигурността и защитата на гражданите на двете страни, особено в контекста на недопускането на пътуване на лица, свързани с терористична дейност.

 

Прилагащото споразумение има за цел да улесни практическото изпълнение на Споразумението от 2012 г. като определя националните точки за контакт, реда за автоматизирано запитване за дактилоскопични данни и други процедури.

Министърът на икономиката ще упражнява правата на държавата в капитала
на „Българска банка за развитие“ АД

Правителството одобри промени в Закона за Българската банка за развитие, с които се предлага министърът на икономиката да бъде определен за орган, упражняващ правата на държавата в капитала на „Българската банка за развитие“ АД.

 

С предложението ще се подобри координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и повишаване конкурентоспособността на българската икономика като цяло.

Одобрен е законопроект за предоставяне на финансова помощ за изплащане на задълженията на „НЕК“ ЕАД

Чрез увеличение на бюджета на Министерството на енергетиката се предоставя възмездна финансова помощ за изплащане на задълженията на „Националната електрическа компания“ ЕАД. Това предвижда законопроект, одобрен на днешното заседание на Министерският съвет. С проекта на закон се цели осигуряване на финансови средства на НЕК за заплащане на присъдените суми по арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MHM във връзка с проекта АЕЦ „Белене“. Според законопроекта, НЕК ЕАД не заплаща лихви за ползваната помощ и не предоставя обезпечения.

 

През месец юни 2016 г. Международният арбитражен съд постанови решение по арбитражното дело, с което осъжда НЕК ЕАД да заплати на „Атомстройекспорт“ АД дължимите суми за произведеното оборудване съгласно подписаното на 05.11.2008 г. Допълнение №5 за поръчка и производство на оборудване с дълъг цикъл на производство. Съгласно Арбитражните правила на Международния арбитражен съд, решението е окончателно и задължително за страните и следва да се изпълни незабавно.
За да се спазят правилата за държавните помощи, в законопроекта е регламентирано, че възмездната финансова помощ ще се предостави на НЕК ЕАД след положително решение от страна на Европейската комисия.

Лъчезар Спасов е избран за изпълнителен директор на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“

Министерският съвет избра Лъчезар Спасов за нов изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейски земеделски фондове“. На тази длъжност той ще замени Мариана Василева.

 

Лъчезар Спасов притежава бакалавърска степен по „Финанси“ и магистърска степен по „Мениджмънт и контрол“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов. Има повече от 12 години стаж по специалността. От 2008 г. е сертифициран вътрешен одитор (CIA) и сертифициран професионалист в областта на одита в публичния сектор (GGAP) към Международния институт на вътрешните одитори. От 2011 г. притежава сертификация в областта на самооценката на контрола (CCSA) към Международния институт на вътрешните одитори. През 2012 г. успешно полага изпит за сертификат по управление на риска (CRMA) към Международния институт на вътрешните одитори.


От категорията

Пеевски: Всички важни решения не могат да се случат без ДПС, няма нужда от коалиционно споразумение

Пеевски: Всички важни решения не могат да се случат без ДПС, няма нужда от коалиционно споразумение-Peevski--S-GERB-shte-predlozhim-komisiya-za-kontrol-na-evrofondovete--za-da-nyama-poveche-nevolni-greshki_1695886862.jpg

По отношение на напрегната ситуация с протестите заради затварянето на ...

29 септ. 2023 | 09:25

Извънредно заседание на правителството днес заради въглищните централи

Извънредно заседание на правителството днес заради въглищните централи-Izvanredno-zasedanie-na-pravitelstvoto-dnes-zaradi-vaglishtnite-tsentrali_1695965258.jpg

Утре изтича срокът, в който България трябава да представи териториалните ...

29 септ. 2023 | 08:23

Радев: Основният приоритет на България остава задълбочаването на нашата европейска интеграция

Радев: Основният приоритет на България остава задълбочаването на нашата европейска интеграция. Снимка БТА-Radev--Osnovniyat-prioritet-na-Balgariya-ostava-zadalbochavaneto-na-nashata-evropeyska-integratsiya_1695973597.jpg

За да имаме ефективна външна политика, трябва да имаме ясни цели и приоритети. ...

29 септ. 2023 | 10:45

Денков: Вътрешната и външната политика трябва да са в пълен синхрон, за да бъдат успешни

Денков:Вътрешната и външната политика трябва да са в пълен синхрон, за да бъдат успешни-Denkov--Ot-nasha-strana-kabinetat-e-stabilen--chakat-ni-tezhki-zadachi_1694163650.jpg

Трябва да синхронизираме всички действия, да не работим „на парче“, а да ...

29 септ. 2023 | 10:24

Най-важното

Той прогнозира, че кметските места за ДПС ще са повече от предния път.

Пеевски: Всички важни решения не могат да се случат без ДПС, няма нужда от коалиционно споразумение

Пеевски: Всички важни решения не могат да се случат без ДПС, няма нужда от коалиционно споразумение-Peevski--S-GERB-shte-predlozhim-komisiya-za-kontrol-na-evrofondovete--za-da-nyama-poveche-nevolni-greshki_1695886862.jpg

По отношение на напрегната ситуация с протестите заради затварянето на ...

29 септ. 2023 | 09:25

Няма да приемаме донос-бонус, 20% за ресторантьорите, каза той

Борисов: В уникална ситуация сме - хем да подкрепяме Василев за бюджета, хем да нападаме техния кмет

Борисов: В уникална ситуация сме - хем да подкрепяме Василев за бюджета, хем да нападаме техния кмет-Borisov--Shte-igraem-s-nash-kmet-v-Sofiya--no-sam-gotov-na-razgovori-za-dyasnotsentristki-blok_1689165499.jpg

Основният въпрос е запазването на работните места на хората, заети в Маришкия ...

29 септ. 2023 | 09:21

България е единствена от страните-членки на ЕС, която все още не е внесла териториалните си планове

Извънредно заседание на правителството днес заради въглищните централи

Извънредно заседание на правителството днес заради въглищните централи-Izvanredno-zasedanie-na-pravitelstvoto-dnes-zaradi-vaglishtnite-tsentrali_1695965258.jpg

Утре изтича срокът, в който България трябава да представи териториалните ...

29 септ. 2023 | 08:23

Основната цел на външната политика е националната сигурност и независимостта на страната

Радев: Основният приоритет на България остава задълбочаването на нашата европейска интеграция

Радев: Основният приоритет на България остава задълбочаването на нашата европейска интеграция. Снимка БТА-Radev--Osnovniyat-prioritet-na-Balgariya-ostava-zadalbochavaneto-na-nashata-evropeyska-integratsiya_1695973597.jpg

За да имаме ефективна външна политика, трябва да имаме ясни цели и приоритети. ...

29 септ. 2023 | 10:45

Полицията ползва сълзотворен газ и плаши борещите се за бъдещето си работници

Миньори и енергетици блокират основните пътни артерии в страната, затворен е Проходът на републиката
(Галерия)

Миньори и енергетици блокираха Прохода на Републиката -Minyori-i-energetitsi-blokiraha-Prohoda-na-Republikata-_1695965423.png

Протестите са безсрочни до отлагането на плановете на правителството да приеме ...

29 септ. 2023 | 08:20

Всичко се прави, с цел да бъде ликвидирана българската енергетика

Явор Куюмджиев: До седмици горивото ще скочи до 4 лева за литър и инфлацията ще тръгне нагоре

Явор Куюмджиев: До седмици горивото ще скочи до 4 лева за литър и инфлацията ще тръгне нагоре-Yavor-Kuyumdzhiev--Do-sedmitsi-gorivoto-shte-skochi-do-4-leva-za-litar-i-inflatsiyata-shte-tragne-nagore_1695966182.jpg

Отказът на България от дерогацията за внос на руски петрол означава увеличение ...

29 септ. 2023 | 08:41

В парламентарния контрол ще участват министрите Юлиан Попов, Тодор Тагарев, Христо Хинков и Иванка Шалапатова

Парламентът обсъжда на второ четене промени в Закона за обществените поръчки (На живо)
(Видео)

Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за обществените поръчки-Snimka--BTA_1694790458.jpg

Правителството предлага да бъде създаден постоянно действащ Експертен ...

29 септ. 2023 | 09:17

Ето документите, доказващи, че ПП закрива въглищните централи, за да облагодетелства спонсорите си

"Промяната" закрива въглищните централи, за да облагодетелства спонсорите си--Promyanata--zakriva-vaglishtnite-tsentrali--za-da-oblagodetelstva-sponsorite-si_1695892508.jpg

В тях личи, че на мястото на "Мариците" се предвиждат паркове за ...

28 септ. 2023 | 12:14

Какво е накарало Христо Хинков да мълчи досега, не знам и мога само да гадая

Проф. Костадин Ангелов: Имала ли си е фарма-мафията в България министър?

Проф. Костадин Ангелов: Имала ли си е фарма-мафията в България министър?-1641665623.jpg

Призовавам съдебната власт да се намеси бързо и категорично, след като ДАНС и ...

29 септ. 2023 | 08:13