Отпускат 12 млн. лв. за първата фаза от проекта за изграждане на обхода на Габрово

Вижте решенията на правителството от днес

5750 | 9 ноем. 2016 | 13:21

Още 10 български военнослужещи ще се включат в операцията на НАТО в Косово


Приет е планът с мерки за защита при бедствия за 2017 г.

 

Правителството прие годишния план за 2017 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. Негова основна цел е провеждането на дейности за намаляване на риска от бедствия.

 

В плана са заложени 206 мерки, които ще бъдат реализирани от министерствата, ведомствата, държавни дружества в изпълнение на Националната програма. Сред тях са оказването на съдействие от МВР на местната власт за увеличаване на броя на доброволните формирования и на доброволците, както и при организиране подготовката им за действия за предотвратяване или овладяване на бедствия и пожари; повишаване квалификацията на силите за реагиране при бедствия и провеждане на национални учения за повишаване готовността на служителите на ведомствата за действия при бедствия; разширяване на мрежата за наблюдение на горските територии; непрекъснат контрол над водохранилищата и изпълнение на ремонтни дейности по съоръженията; мониторинг на хвостохранилища; поддържане на проводимостта на речни участъци; брегоукрепвания и укрепвания на свлачища; изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации в обекти от сектор „Енергетика”; осигуряване и поддържане на материалната база и необходимите ресурси за функционирането на медицинските и противоепидемичните екипи за действие при бедствия; обучение на екипи от професионални психолози – доброволци на БЧК за работа при бедствен стрес и изграждане на нови екипи; актуализиране на учебните програми за децата и учениците за реагиране при бедствия и разработване на стандарти за обзавеждане на специализирани общински центрове и интерактивни кабинети за обучението им, площадки за практически тренинги и т. н.; провеждане на национални конкурси и турнири за разширяване на знанията и уменията за реагиране при бедствия; и др.

 

Дейностите по плана ще се финансират в рамките на одобрените бюджети на компетентните органи и от други източници.

 

Одобрена е Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г.

 

Намаляването на разликите в заплащането и доходите на жените и мъжете е сред основните цели в Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността между половете за периода 2016-2020 г., която правителството прие. За постигането на тази задача се предвиждат мерки за увеличаване на информираността на обществото за възможностите за обучение и повишаване на професионалната квалификация, както и действия за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии.

 

Сред стратегическите цели е и повишаването на участието на жените на пазара на труда. Предвижда се да се разработят мерки за подобряване на баланса между половете в различните икономически сектори и професии. За насърчаване на равенството между половете при вземането на решения ще се разработят препоръки към бизнеса с цел делът на жените във висшия и среден мениджмънт да се повиши до 40 на сто. Стратегията включва и мерки за борба с насилието, основано на пола, както и за промяна на съществуващите стереотипи за ролята на жените и мъжете в различните сектори на обществения живот.

Основна цел на стратегията е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност на половете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот на страната. Тя включва гаранции за равно третиране и равни задължения, равен достъп до ресурсите на обществото и равно участие на жените и мъжете при взимането на решения с оглед успешната им личностна и социална реализация.

 

Директорът на Българския лицей в Кишинев д-р Васил Стоянов е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои д-р Васил Стоянов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – втора степен, за приноса му в областта на образованието и културата и за развитие на двустранните отношения с Молдова.

 

Васил Стоянов е роден на 2 август 1954 г. в с. Валя-Пержей, Молдова. Завършва висше образование по специалността „Физика“ в Молдовския държавен университет. Бил е учител по физика и заместник-директор в средно училище в Кишинев. В периода 1988-1996 г. завежда лаборатория и е старши научен сътрудник в Научноизследователския институт по педагогически и психологически науки в Кишинев. През 1992 г. Васил Стоянов придобива научна степен „доктор“ по педагогика.

 

От 1996 г. до момента д-р Стоянов е директор на Българския теоретичен лицей „Васил Левски“ в Кишинев. Той развива активна обществена дейност и има принос за развитието на образованието и духовната култура на подрастващите от българската общност в Молдова. Автор е на множество публикации в сферата на педагогиката и образованието. Член на управителния съвет на сдружението „Родолюбец“ и на УС на дружество „Българска общност: Бесарабски българи“.

 

В дългогодишната си професионална дейност е удостояван и с различни отличия и награди - Сребърен почетен знак на Министерството на външните работи на Република България, паметен медал „Иван Вазов“ на Държавната агенция за българите в чужбина, грамота „За заслуги към българското образование“, плакет „Отец Паисий Хилендарски“ на МОН, Медал за заслуги пред обществото „MeritulCivic“ на президента на Молдова, грамота за заслуга от Общобългарския комитет „Васил Левски“ и др.

 

Правителството предлага да бъде награден посмъртно изтъкнатият юрист проф. Константин Кацаров

 

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за удостояването посмъртно на проф. Константин Кацаров с орден „Св. Св. Кирил и Методий”.

Проф. Кацаров (1898-1980) е изтъкнат български учен юрист, адвокат и историк. Следва правни науки в Берн, Швейцария, където защитава и докторат. В периода 1936-1953 г. е извънреден и хоноруван професор в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на „Систематичен курс по българско търговско право” и десетки други трудове, които го нареждат сред именитите български учени юристи. Избран е за член на авторитетни правни дружества и асоциации във Великобритания, САЩ, Франция, Швейцария и Германия, както и на Словашката академия на науките. През 1960 г. Институтът по сравнително право към Парижкия университет публикува неговия фундаментален труд „Теория на национализацията”, който е преведен на седем езика и издаден в 11 страни.

 

Освен в правните науки, проф. Кацаров е известен като изследовател на международните отношения. Най-значимите му книги в тази област са „Проиграна победа” и „60 години живяна история”.

 

През 1969 г. с лични средства основава фондацията „Константин и Зиновия Кацарови”, отпуснала стипендии на повече от 350 българи с цел да продължат образованието си, да подготвят докторати и да повишат своята квалификация в различни области. Фондацията спонсорира и научни проекти, финансира издаването на книги, организира музикални и други прояви, участва в дарителски кампании и има значим принос за разширяване на сътрудничеството между България и Швейцария.

 

В списъка на общинските пътища в община Белослав е включена нова пътна отсечка

 

Правителството включи в списъка на общинските пътища в община Белослав, област Варна, нова пътна отсечка с номер и наименование VAR 3057 (Ш-2008, Езерово – Казашко) - Депо ПО. Допълнението се извършва по предложение на кмета на община Белослав, на чиято територия се намира трасето. С промяната общата дължина на общинските пътища в община Белослав става 16,081 км, а общата дължина на общинските пътища на територията на цялата страна се увеличава на 19 496,33 км.

 

Променено е решение за отчуждаване на имоти за изграждането на трасето „Калотина - СОП“

 

Правителството измени РМС 55/2016, с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждането на обект „Модернизация на съществуващото трасе на път 1-8 „Калотина - Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, намиращи се на територията на общините Драгоман, Сливница и Божурище, Софийска област.

 

Причината за изменението е неправилно посочване на действителните собственици на част от отчуждените имоти. Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да уведоми заинтересованите лица за промяната на решението.

 

Министерството на отбраната ще обяви за продажба два имота в Русе

 

Правителството даде съгласието си министърът на отбраната да извърши продажба на два имота в Русе с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и на Българската армия, чиято данъчна оценка надхвърля 500 000 лв. Имотите са – поземлен с площ 18,8 дка и застроен със сгради и съоръжения, както и сгради и съоръжения в горска територия. Данъчните им оценки са съответно 3 680 039,10 лв. и 829 140,10 лева.

 

Продажбата ще се извърши чрез търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчната оценка на имота се завиши с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имота и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.

 

С друго решение правителството отне, поради отпаднала нужда, от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” правото на управление върху 14 помещения в сградата на Военния клуб в Чирпан. Те ще бъдат предоставени на Висшия съдебен съвет за задоволяване на административните потребности на регионалната структура в Чирпан на Прокуратурата на Република България. Сградата е в непосредствена близост до Съдебната палата в града.

 

Община Горна Малина получи имот за реализиране на проект за технологичен парк

 

Правителството прехвърли на община Горна Малина имот – частна държавна собственост, разположен в местността „Конски кладенец“ край с. Долно Камарци. Местната власт ще използва терена от 837 дка с построените в него 62 сгради за реализацията на проект за технологичен парк. Такъв инвестиционен интерес е изразен от фирми в областта на информационните и комуникационни технологии. Индустриално-технологичният парк ще бъде с насоченост за развитие на приложни научни изследвания, нови технологии и развойни дейности.

 

С друго решение община Казанлък получи правото на собственост върху терен от 50 дка и застроен с 21 сгради в местността „Ала баир”. Имотът ще бъде използван за временно настаняване, по предписание на ветеринарномедицинските институции, на селскостопански животни.

 

Освободен военен имот от 61 дка и 32 сгради на ул. „Александър Стамболийски” в Благоевград преминава в собственост на общината. Местната власт възнамерява в него да бъде изграден Интер Експо и Конгресен център. В центъра ще се провеждат фестивали, конференции, експозиции, научни, образователни културни и обществени форуми. Общината предвижда също да се изгради и музей на Македоно-одринското освободително движение.

Община Крушари, област Добрич, получи имот от държавата за срок от 10 г. Теренът се намира в с. Добрин и е с площ от 410 дка. Той е част от териториалния обхват на груповата археологическа ценност от национално значение „Антична крепост Залдапа“. С предоставянето му ще бъде възможна социализацията обекта и развитието на културния туризъм при спазването на Закона за културното наследство и предписанията на Регионалния исторически музей – Добрич.

 

Поради отпаднала необходимост, от НОИ беше отнето правото на управление върху част от имот - публична държавна собственост, в Лом. Той се намира в сградата на площад „Свобода“ №8 и представлява две помещения и една зала. В управление на Агенцията по заетостта преминава залата, а двете помещения се предоставят за управление на областния управител на Монтана.

 

От частна в публична държавна собственост беше променен статутът на терен от 2 дка в с. Голямо Дряново, община Казанлък. Той е предоставен безвъзмездно за управление на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за нуждите на териториалната й дирекция в Пловдив. В него се намира склад на агенцията, което налага и теренът, върху който е построена сградата и е свързан с функционалното й предназначение, да бъде със статут на публична държавна собственост.

 

От публична в частна държавна собственост беше променен статутът на други четири имота. Първият – бивша ветеринарна лечебница в с. Градина, община Първомай, досега е бил в управление на Българската агенция по безопасност на храните, но е с отпаднала необходимост. Промяната дава възможност за извършване на разпоредителни действия, чрез които ще могат да се реализират допълнителни приходи.

 

Другите три имота се намират в местността „Къро“ на столичния район „Младост“. Досега те са били предоставени за управление на Министерството на младежта и спорта. Обявяването им за частна държавна собственост ще даде възможност за по-ефективното им управление и реализиране на потенциала им като спортна инфраструктура чрез привличането на инвеститорски интерес към тях, тъй като намиращите се в имота сгради са в лошо състояние и са опасни.

 

Още 10 български военнослужещи ще се включат в операцията на НАТО в Косово

 

Правителството разреши изпращането на до 10 военнослужещи от въоръжените сили за участие в състава на батальона за разузнаване и наблюдение на операцията на НАТО в Косово за срока на нейното провеждане. Допълнителното включване на български военнослужещи в KFOR ще подпомогне дейностите по осигуряване на ситуационната осведоменост. Участието на страната ни е в унисон с усилията на Алианса за стабилизиране на Косово и постигане на дълготрайно решение на проблемите, пред които са изправени косовските държавни институции. Решението съответства и на стратегическите интереси на България за стабилизиране на региона.

 

Утвърдена е спогодбата между България и Косово за автомобилен превоз

 

Министерският съвет утвърди подписаната през 2011 г. и изменена със споразумение от м. септември 2016 г. междуправителствена спогодба на България и Косово за международния автомобилен превоз за пътници и товари. Документът запълва правен вакуум между двете държави. С него се регламентират условията и се уреждат въпросите, свързани с осъществяването на автомобилни превози и пътници и товари между България и Косово, както и транзитните превози през територията на двете държави. Легитимират се, също така, заявленията за издаване на разрешителни както за превоз на товари, така и за откриване на редовна автобусна линия, свързваща двете страни.

 

Одобрено е техническо споразумение за провеждането на конференция на НАТО

в България

 

Правителството одобри проекта на Техническо споразумение между Министерството на отбраната и Съюзното командване на НАТО по трансформацията относно домакинството на Международна конференция и Работна група по разработване на концепции и експериментиране. Форумите ще се проведат през ноември т. г. като част от инициативата „Многонационална кампания за развитие на способности”.

 

Инициативата е насочена към сътрудничество в областта на разработването на концепции за справяне с предизвикателства, възникнали при провеждането на многонационални и коалиционни операции, както и в подкрепа на процеса по тяхното експериментиране в НАТО.

 

Основната цел на конференцията е да създаде благоприятна среда за обмен на информация, изграждане на взаимовръзки, споделяне на методологии и обсъждане на актуални проблеми и предизвикателства. Събитието е отворено за участие на всички страни-членки, агенции и организации на НАТО, както и на страните-партньори.

Одобреното техническо споразумение има за цел да улесни планирането и провеждането на конференцията като определя ролята и ангажиментите на организаторите и страната-домакин.

 

България се присъедини към координационния механизъм за сътрудничество в областта

на горското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ

 

Правителството одобри План за действие за сътрудничество в рамките на Координационния механизъм за сътрудничество в областта на горското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Той ще допринесе за по-нататъшно развитие на научно, икономическо и търговско сътрудничество в сферата на горското стопанство в рамките на инициативата 16+1.

 

Механизмът е платформа за обмен на информация и добри практики за сътрудничество в областта на научните изследвания и образованието. Чрез него се определят конкретни, научни и инвестиционни намерения, насочени към модернизация на дървообработващата промишленост. Цялостната визия на Плана за действие е в съответствие с националната горска политика.

 

България има значителен интерес да участва в дейността на Координационния механизъм за сътрудничество в горското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ. Позицията на страната ни е, че устойчивото управление на съвременното горско стопанство в региона на ЦИЕ е изправено пред сериозни предизвикателства като нарастваща уязвимост на горите от метеорологичните условия, недостатъчно инвестиции, демографски проблеми и тяхното негативно отражение върху развитието на селските региони. Решението на тези проблеми изисква общи усилия в рамките на широко международно сътрудничество.

 

Българо-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще заседава в София на 17 и 18 ноември

 

Министерският съвет одобри позицията и състава на българската делегация за заседанието на Българо-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. Нейното първо заседание ще се проведе на 17 и 18 ноември в София под съпредседателството на министъра на икономиката Божидар Лукарски и на министъра на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто.

 

Двете делегации ще разгледат възможностите за развитие на търговско-икономическото сътрудничество и увеличаване на стокообмена между страните, който за 2015 г. възлиза на 1,3 млрд. евро, като е отбелязал ръст от 12,4% спрямо предходната година. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с двустранното икономическо сътрудничество, инвестициите, енергетиката, транспорта, съобщенията и информационните технологии, туризма, културата, образованието и науката. Ще се дискутират възможността за реализиране на съвместни инвестиционни проекти, както и опциите за обмен на опит и добри практики за увеличаване на експорта и привличане на чуждестранни инвестиции чрез съвместни мероприятия – инвестиционни и бизнес-форуми, конференции, участия в секторни изложения и др.

 

Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

 

Правителството одобри доклада за резултатите от редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“, което се проведе на 18 октомври в Люксембург. На него бе обсъден междинният преглед на Многогодишната финансова рамка, подготовката на заседанието на Европейския съвет на 20 и 21 октомври и Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество.

 

Дискусията очерта наличието на политическо разбиране, че ЕС се нуждае от колективен отговор на съвременните предизвикателства, който трябва да бъде подкрепено и със съответните финансови ангажименти. Постигна се общо разбиране за необходимостта от подсилване на действията в областта на миграцията и сигурността. Значителна подкрепа беше изразена и за предложенията за насърчаване на икономическия растеж и заетостта. Европейската комисия предложи пренасочване на общо 6,3 милиарда евро за финансиране на двете приоритетни направления – 3,9 милиарда евро за миграция и сигурност, както и 2,4 милиарда евро за растеж и заетост.

 

България отдели специално внимание на частта „Миграция“, тъй като въпросите за солидарността и подкрепата за държавите-членки на първа линия са много важни за нас. Беше подчертано значението на ефективното прилагане на Споразумението между ЕС и Турция, ефективно прилагане и адекватно финансиране на договореността с Афганистан, както подход, който да осигурява справедливо разпределение на отговорностите между държавите-членки по отношение на реформата за убежището.

 

Одобрен беше доклад и за резултатите от извънредното заседание на Съвета по околна среда, проведено на 30 септември в Брюксел. На него беше постигнато съгласие ЕС да извърши бърза ратификация на Споразумението за климата от Париж. Това позволи документът да влезе в сила на 4 ноември 2016 г., броени дни преди в Маракеш, Мароко, да започне Конференцията на ООН по изменението на климата (СОР22).

 

Историческият документ от Париж създава рамка за борба с изменението на климата в световен мащаб след 2020 г. Изпълнението му следва да доведе до избягване на опасните климатични промени, като се ограничи повишението на средната глобална температура под 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива. ЕС и държавите-членки са сред най-амбициозните в борбата с климатичните промени. В контекста на Споразумението те поеха обвързваща цел за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40% до 2030 г. в сравнение с нивото им през 1990 г.

 

Стартира процедура за предоставяне на концесия за добив на мрамори

 

Правителството предоставя концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище „Илинденци“, участък „Ермиовец“, разположено в землищата на с. Илинденци и с. Плоски, община Сандански. Концесионерът ще бъде определен чрез търг с тайно наддаване.

 

Министърът на енергетиката е оправомощен в 3-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник” да назначи комисия, която да организира и проведе търга. Правителството прие отправено от концесионера „Карбон инвест“ ООД предложение за изменение на концесионния договор за добив на въглища от находище „Боров дол“, община Твърдица, сключен на 6 декември 2005 г. Предложението предвижда промяна на границите на концесионната площ, поради изменение на границите на обекта на концесията – находището „Боров дол, след направена преоценка и преизчисление на запасите и ресурсите.

 

 „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ е призната за национална организация на хората с увреждания

 

Правителството прие решение, с което признава Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ за представителна организация в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години.

 

Основните цели на организацията са да защитава гражданските права на хората с увреждания и да създава условия за тяхната интеграция и социално включване. Основен акцент в дейността на сдружението е популяризирането на спортовете, практикувани от хората с увреждания, както и подпомагането им да изберат подходящ за тях спорт.

Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган към МС. Членуващите в него неправителствени организации допринасят за формиране на държавната политика в областта и имат съществена роля за усъвършенстване на нормативната уредба.

 

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МВнР и на Министерството на икономиката

 

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерство на външните работи за 2016 г. Така ще бъдат осигурени 109 725 лв. за изпълнение на проект за обучение „Повишаване на административния капацитет в Ислямска република Афганистан“ на Дипломатическия институт към министъра на външните работи по линия на сътрудничеството за развитие.

Осигуряват се и 80 000 лв. за дейности по регламентираното участие на Дипломатическия институт и държавния културен институт към министъра на външните работи в рамките на Председателството на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Дейностите включват организиране на конференция, посветена на миграционната криза, на Зимно училище за млади дипломати, издаване на специализиран брой на списание „Дипломация“, посветен на Българското председателство на ПСЮИЕ, както и организиране на планираните по линия на Председателството културни събития до края на годината.

 

Одобрени бяха и вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката. За сметка на реализирани икономии по показател „Субсидии за нефинансови предприятия“ на програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите” с 1 млн. лв. се увеличават средствата по бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз“. С тях Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия финансира изграждането на система за електронна комуникация със службите по търговско-икономически въпроси в чужбина и бизнеса, изграждането и оборудването на зала за провеждане на мероприятия и срещи; подмяна на остаряла компютърна и офис техника; провеждане на промоционални проява във връзка със стимулиране на износа на българските малки и средни предприятия.

 

Правителството одобри подписването на Протокола за присъединяването на Еквадор

към Споразумението за търговия на ЕС с Колумбия и Перу

 

Правителството прие решение за одобряване и подписване на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор.

С присъединяването на Еквадор към споразумението за търговия на ЕС с Колумбия и Перу се постигат целите за премахване на високите мита, справяне с техническите пречки пред търговията, либерализиране на пазарите на услуги, закрила на важните географски означения на ЕС, отваряне на пазарите за обществени поръчки, включване на ангажименти за прилагане на стандартите в областта на труда и околната среда и предлагане на ефективни и бързи процедури за уреждане на спорове. В резултат на подписването на протокола се очаква българските износители да получат по-добър пазарен достъп до Еквадор.

 

Предвидено е Протоколът да бъде подписан по време на Съвета „Външни работи/Търговия”, който ще се проведе на 11 ноември в Брюксел. Правителството днес одобри българската позиция за заседанието. В дневния ред са включени темите за модернизацията на инструментите за търговска защита и нова методология за антидъмпинг, процеса в Световна търговска организация (СТО) след Найроби, представяне на актуалното състояние на Трансатлантическо партньорство ЕС-САЩ за търговия и инвестиции, на преговорите за сключване на споразумения за свободна търговия ЕС-Япония и ЕС-Меркосур.

Одобрена беше и позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, формат Бюджет, което ще се проведе на 16 ноември в Брюксел.

 

Министрите на финансите ще подготвят позицията на Съвета за преговорите с Европейския парламент по проектобюджета на ЕС за 2017 г. Те ще се проведат същия ден, по време на заседание на Помирителния комитет, който се свиква в рамките на бюджетната процедура на ЕС поради различие в позициите на Съвета и Парламента. България ще съдейства активно за постигането на споразумение по проектобюджета, с цел неговото навременно приемане и осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на новите политики и програми и постигането на общите цели на ЕС.

 

В позицията на страната ни за заседанието на Съвета по общи въпроси, формат Кохезионна политика, се посочва, че България не поставя под въпрос необходимостта от кохезионната политика и счита, че тя трябва да съществува, дава резултати, полезна е за европейската интеграция и има добавена стойност за всеки европейски регион. Заседанието ще се проведе на 16 ноември в Брюксел и по покана на Словашкото председателство на Съвета на ЕС министрите на държавите-членки, отговарящи за политиката за икономическо, социално и териториално сближаване на ЕС, ще вземат участие в дебата за нейното бъдеще след 2020 г.

Председателството ще информира за напредъка в работата в ЕС по опростяването на правилата за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Позицията на България е за продължаване на усилията за опростяване на правилата и намаляване на административната тежест не само за бенефициентите, но и за всички участници в процеса на изпълнение на инвестициите.

 

Министерският съвет прие позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 14 и 15 ноември в Брюксел. На него Комисията ще представи доклад за дейността на експертната група за селскостопанските пазари, както и резултатите от проучване на въздействието на отстъпките на споразуменията за свободна търговия по отношение на селскостопанските продукти. Ще се търси постигане на политическо споразумение за регламент за определяне на възможностите за риболов за 2017 г. и 2018 г. по отношение на някой дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза.

 

В точка „Други въпроси“ България ще представи резултатите от министерската конференция относно заболяването заразен нодуларен дерматит, проведена на 8 и 9 септември в София.

Общините получават допълнителни 13 млн. лв.

за оптимизация на училищната мрежа

 

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 13 183 875 лв. по бюджетите на общините

 

Средствата са предвидени по бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелни общежития“ от националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“. С тях ще бъдат изплатени обезщетения за юли и август 2016 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на училища, детски градини и общежития.

 

Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа в края на септември е в размер на 3 362,2 млн. лв.

 

Министерският съвет одобри доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2016 г. По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2016 г. е положително в размер на 3 362,2 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП)) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 947,4 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 414,9 млн. лв. За сравнение, за деветте месеца на 2015 г. беше отчетен излишък по КФП в размер на 632,6 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,1 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Освен добрите параметри на приходите по националния бюджет, влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите е 1,6% от прогнозния БВП.

 

Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2016 г. са в размер на 25 650,3 млн. лв. или 77,7% от годишните разчети. Съпоставено с деветмесечието на 2015 г., приходите и помощите нарастват с 1 488,1 млн. лв. (6,2%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 905,2 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са по-малко. Постъпленията от помощи – основно възстановени сертифицирани разходи от края на 2015 г. по оперативните програми и фондовете на ЕС за програмния период 2007-2013 г. и постъпили аванси от ЕК по програмния период 2014-2020 г., са в размер на 2 325,6 млн. лв., 91,4% от разчета за годината.

 

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 105,6 млн. лв., което представлява 77,4% от планираните за годината приходи. Съпоставено със септември 2015 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,3% (1 537,1 млн. лв.).

 

Приходите от преки данъци са в размер на 3 574,6 млн. лв. или 76,3% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо септември 2015 г. нарастват с 309,2 млн. лв. (9,5%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 10 384,9 млн. лв., което е 78,3% от разчетите за годината. Съпоставено с края на септември 2015 г., постъпленията в групата нарастват с 837,3 млн. лв. (8,8%). Постъпленията от ДДС за деветмесечието на годината са в размер на 6 614,3 млн. лв. или 78,7% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 531,7 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към края на септември е 126,7 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 3 617,9 млн. лв. (77,5% от разчетените за годината), като спрямо септември 2015 г. нарастват с 8,6% или 285,3 млн. лева. Постъпленията от мита са 129,9 млн. лв. или 86,6% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 780,1 млн. лв. или 85,6% изпълнение на годишните разчети.

 

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 366,0 млн. лв., което представлява 75,2% от разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,6% (285,0 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 3 219,2 млн. лв., което представлява 71,8% изпълнение на годишните разчети или с 368,1 млн. лв. (12,9%) повече спрямо края на септември 2015 г.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2016 г. възлизат на 22 288,1 млн. лв., което е 64,0% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към септември 2015 г. бяха в размер на 23 529,7 млн. лв. По-ниското усвояване на разходите през деветмесечието на годината е свързано преди всичко със забавяне при някои капиталови разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което се дължи, от една страна, на липсата на припокриване на плащания за изпълнение на проектите от два периода и от друга – на изместване на голяма част от капиталовите разходи в последното тримесечие на годината поради технологични и процедурни фактори.

 

Нелихвените разходи са в размер на 21 015,0 млн. лв., което представлява 64,4% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2016 г. са в размер на 19 482,6 млн. лв. (73,5% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1 532,4 млн. лв. (25,1% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 661,6 млн. лв. или 82,5% от планираните за 2016 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към септември 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 611,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

 

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2016 г. е 14,3 млрд. лв., в т. ч. 12,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Правителството предоставя 12 млн. лв. за първата фаза от проекта за изграждане на обхода на Габрово

 

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 12 млн. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата са предвидени в централния бюджет за финансирането на първата фаза на обхода на Габрово.

 

Реализацията на проекта е от важно държавно и обществено значение. С изпълнението на участъка значително ще се намали времето за пътуване и извеждане на транзитния трафик от града. Ще се облекчи и трафикът в национален и международен мащаб и ще се повиши безопасността за пътуващите. Цялостната реализация на проекта, която включва тунел под връх Шипка, ще осигури една от най-преките пътни връзки между Северна и Южна България по направлението на общоевропейски коридор ІX – Букурещ-Русе-Димитровград-Александруполис.

 

Съкращаването на времето за пътуване чрез изграждане на подобни връзки ще доведе до постигане на положителен екологичен ефект, поради намаляването на вредните емисии в околната среда.

 

Правителството предлага промени в Закона за защита на конкуренцията

 

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК). С тях националното законодателство се привежда в съответствие с нормите на Директива 2014/104/ЕС. Поправките са относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите-членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията.

 

Измененията са свързани с правото на подаване на иск, размерът на обезщетението, което може да получи увреденото лице, давностните срокове за подаване на искове за вреди. Проектът съдържа и изрични правила относно прехвърлянето на надценката, което възниква, когато прекият купувач на нарушителя прехвърля надценката на своя купувач надолу по веригата на доставки.

 

Проектът на ЗИД на ЗЗК предлага и придаването на обвързваща сила за гражданския съд на влезлите в сила решения на Комисия за защита на конкуренцията, както и на решение на Комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. Уреден е и въпросът относно отговорността на лицата, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия. Въвеждат се норми, които регламентират достъпа до необходимите доказателства.

 

В забранителния списък за приватизация се включват обособени части от АДИС

 

Правителството одобри допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с което в забранителния списък за приватизация се включват обособени части (резиденции и офиси на посолства) от „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД.

Проектът е изготвен във връзка с обстоятелството, че евентуална бъдеща продажба на обособени части от „АДИС” ЕООД ще доведе до затруднения дружеството да изпълнява своята дейност, включително и по надлежното изпълнение на поети международноправни задължения от страна на България по Виенските конвенции за дипломатическите и за консулските отношения.

 

Електронните трансакции и услуги стават по-сигурни с промени в Закона за електронния документ и електронен подпис

 

Промени в Закона за електронния документ и електронния подпис бяха одобрени днес от Министерския съвет. С тях в националното законодателство се въвежда Регламент (ЕС) №910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

 

Новите текстове създават правила за по-голям набор от електронни удостоверителни услуги – създаване, проверка и валидиране на електронни подписи и електронни печати, както и електронни времеви печати, услуги за електронна препоръчителна поща и удостоверяване автентичността на уебсайтовете. Променя се и заглавието на закона – то става Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Предвижда се устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и печати да подлежат на сертифициране, за да се гарантира съответствието им с Регламента. Сертифициращите организации ще бъдат акредитирани от национален орган – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. На Комисията за регулиране на съобщенията е възложена дейността по създаване, поддържане и публикуване на списъци на доставчиците, които предоставят удостоверителни услуги. Новата уредба в областта на удостоверителните услуги при електронни трансакции на пазара на стоки, услуги и капитали има за цел да повиши доверието в цифровата икономика.

 

Приета е Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата

на публикуване информация от СЕБРА

 

Правителството прие Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА).

 

Наредбата определя подлежащата на публикуване информация за плащанията в СЕБРА на първостепенните разпоредители с бюджет, включени в системата, бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси, Националния фонд към министъра на финансите, Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” (за сметката за средства от Европейския съюз), както и информацията за извършените плащания в СЕБРА, която Министерството на финансите ще публикува на своята интернет страница.

Информацията ще се публикува ежедневно, като срокът за това е най-късно до края на следващия работен ден. Предвидено е тя да се съхранява на интернет страниците на съответните бюджетни организации за срок не по-кратък от 31 март на следващата бюджетна година.

 

До настоящия момент изискванията за ежедневното публикуване на информация за плащанията в СЕБРА и другите плащания от сметки в Българската народна банка (БНБ) бяха определяни с Постановлението на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за съответната година. С приемането на Наредбата се цели устойчиво гарантиране на публичност и прозрачност при осъществяването на текущите плащания на бюджетните организации чрез цялостно и трайно регламентиране на въпросите, свързани с публикуването на информацията за плащанията в СЕБРА.

 

Одобрен е правилникът за дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете

 

Правителството прие Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете. Консултативният орган ще подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика в тази област. Създаването на съвета е регламентирано в Закона за равнопоставеност на мъжете и жените.

Съветът ще заседава най-малко веднъж на три месеца и ще си сътрудничи с комисии на Народното събрание, администрацията на президента, органи на законодателната и съдебната власт, областни управители, органи на местно самоуправление, юридически лица с нестопанска цел, висши училища, научни институти.

 

Консултативният орган ще се ръководи от министъра на труда и социалната политика. В състава му влизат заместник министър-председателите, заместник-министри от всички министерства, ръководителите на Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Комисията за защита от дискриминация, Съвета за електронни медии, националния омбудсман, представители на национално представителните организации на работодателите и синдикатите, Националното сдружение на общините, на юридически лица с нестопанска цел и други организации и научни институти.

 

Одобрени са промени в Кодекса на търговското корабоплаване

 

Правителството предлага промени в Кодекса на търговското корабоплаване, с които в българското законодателство се въвеждат част от изискванията на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работно време в сектора на вътрешния воден транспорт. Пълното въвеждане на изискванията на директивата ще бъде извършено с приемане на необходимите изменения и допълнения на Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

 

С новите текстове в Кодекса се създават специални правила относно продължителността на работното време и на почивките за членовете на корабните екипажи и обслужващия персонал на корабите, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища. Въвеждат се и законови определения за понятието „обслужващ персонал“ и „сезонна работа“.

 

По отношение на професионалното образование и обучение, както и на висшето образование по морски и речни специалности, се въвеждат специфичните изисквания, касаещи съдържанието на учебните планове и програми, минималния брой часове по различни учебни предмети и модули, материално-техническата база за провеждане на обучението (в т. ч. и на практическата подготовка) и преподавателите по специалните дисциплини.

Облекчава се формата на сделките за прехвърляне на правото на собственост върху серийно произведени плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечения от производителя или негов дистрибутор. Това ще става чрез писмен договор, придружен от декларация на прехвърлящото лице относно обстоятелството, че до момента на сключване на сделката конкретният кораб не е бил вписан в корабен регистър.

 

Пътните карти за изпълнението на две стратегии са синхронизирани с промените в Закона за електронното управление

 

Правителството направи промени в решенията си от 2015 г. и от 2016 г., с които са приети Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 г. и Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2015-2020 г. С промените документите се привеждат в съответствие с последните изменения и допълнения на Закона за електронното управление, с които беше създадена Държавната агенция „Електронно управление“ към Министерския съвет.

 

Предвижда се изпълнението на част от дейностите и мерките, предвидени в двете пътни карти, да се възложи на агенцията. Сред приоритетните проекти в Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление се включва проектът за дистанционно електронно гласуване, като срокът за стартирането му се изтегля с една година поради измененията в Изборния кодекс, които предвиждат въвеждане на дистанционно електронно гласуване на изборите за Европейски парламент през 2019 г.

 

В МВР се създава дирекция „Обществени поръчки“

 

С промени в Правилника за устройството и дейността на МВР във вътрешното министерство е създадена нова дирекция – „Обществени поръчки“. Възложените й функции са свързани с прогнозиране, планиране, подготовка и провеждане на обществените поръчки в МВР. Структурата ще отговаря и за сключването на договори, рамкови споразумения и приемането на резултати от тях. За създаването на дирекцията „Обществени поръчки“ не са необходими допълнителни щатни бройки и средства по бюджета на МВР.

 

Одобрено е становище по тълкувателно дело пред Съда на ЕС

 

Правителството одобри позицията на България по дело С-612/15 – Колев и други пред Съда на Европейския съюз, образувано на основание преюдициално запитване, отправено от Специализирания наказателен съд в България. Искането е за тълкуване на съвместимостта с правото на ЕС на чл. 368 и чл. 369 от НПК относно разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия и възможността в определени хипотези наказателното производство да бъде прекратено, както и за тълкуване на чл. 3, §1 от Директива 2013/48/ЕС за правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане.

 

По първата част от запитването българската страна поддържа становището, че е в правомощията на съдията, пред когото обвиняем подава молба за разглеждане на делото или освобождаване от наказателна отговорност поради изтичане на 2 години от привличането му като обвиняем, да прецени дали да прилага или не цитираните текстове от НПК. В конкретния казус следва да се прецени дали са засегнати финансови интереси на Съюза. В случай, че финансовите интереси на ЕС не са били накърнени, то Съдът на ЕС не би трябвало да е компетентен да се произнася по преюдициалното запитване. Ако е налице засягане на финансовите интереси на Съюза, то Специализираният наказателен съд би следвало да прецени дали с прилагане на процедурата по чл. 368 и чл. 369 от НПК няма да се възпрепятства ефективната санкция във връзка с незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

 

Що се отнася до съответствието на националното ни законодателство с Директива 2013/48/ЕС, позицията на българската страна е, че настоящите разпоредби в НПК осигуряват на обвиняемите право на достъп до адвокат, така че те реално и ефективно да упражняват правото си на защита.

 

Правителството прие нов план за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

 

Правителството прие нов план за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Това се налага заради изместването на периода на провеждане на Председателството и въведените промени в националния координационен механизъм.

 

Структурата на документа следва определените в ПМС №114/2016 г. основни направления на подготовката и провеждането на Председателството. За тази цел в Плана са обособени осем части, а именно – екип на Председателството; логистика; инфраструктура и сграден фонд; сигурност; финансиране; комуникационна стратегия; културна програма и приоритети и програма на Председателството.

 

За всяка от частите на документа са посочени и съответните координатори, които следят и отговарят за изпълнението на мерките от тяхна компетентност. Определени са отговорните институции и крайният срок за изпълнението им. Заложените срокове са съобразени с новия период на провеждане на Българското председателството, процесите на бюджетно планиране, технологичните процедури за осигуряване на външни изпълнители и процесите на преговори в ЕС.

Съгласно проекта на Решение на Министерския съвет, отговорните институции ще предоставят ежемесечно на координаторите по чл. 5, ал. 1 от ПМС 114/2016 информация за напредъка по изпълнението на мерките. На база на получената информация координаторите, от своя страна, ще информират на всеки три месеца или при необходимост националния координатор, който ще внася в Министерския съвет доклади за напредъка по изпълнението на Плана.

 

Изместването с шест месеца на периода на Българското председателство – през първата половина на 2018 г., наложи преосмисляне на подхода и начина на осъществяване на общата координация на процеса на подготовка и провеждане на Председателството. За целта бяха направени промени в ПМС 114/2016, с което беше създаден национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. За национален координатор на подготовката и провеждането на Българското председателство бе определен министър-председателят. Нормативно бяха регламентирани основните направления на подготовката и провеждането на Председателството и отговорните за тях координатори от правителството.


От категорията

Акад. Денков: В кабинета работим много добре, министрите са мотивирани и всеки си върши работата

Акад. Денков: В кабинета работим много добре, министрите са мотивирани и всеки си върши работата
Снимка БТА-Akad--Denkov--V-kabineta-rabotim-mnogo-dobre--ministrite-sa-motivirani-i-vseki-si-varshi-rabotata-Snimka-BTA_1701625359.jpg

Според него най-важните задачи в парламента сега са изборът на състав на ...

3 дек. 2023 | 19:41

Борисов ядосано към младежи ГЕРБ: Не съм дошъл да ми задавате въпроси. Сглобката е паянтова,но я има

Борисов ядосано към младежи ГЕРБ: Не съм дошъл да ми задавате въпроси-Borisov-yadosano-kam-mladezhi-GERB--Ne-sam-doshal-da-mi-zadavate-vaprosi_1701608846.jpg

Той се обърна с въпрос към залата какво точно искат. „Ние трябва да се разберем ...

3 дек. 2023 | 15:06

Простреляният в Благоевград охранител все още е с опасност за живота

В събота сутринта в Благоевград бе извършен въоръжен грабеж на инкасо автомобил-Inkaso-avtomobil-e-napadnat-v-Blagoevgrad_1701501561.jpg

Край Мало Бучино бе открит опожарен изоставен автомобил, с който най-вероятно ...

3 дек. 2023 | 21:59

Министър Попов: Ще има все повече горещи дни и по-големи наводнения, не сме подготвени

Министър Попов: Ще има все повече горещи дни и по-големи наводнения, не сме подготвени-Ministar-Popov--Shte-ima-vse-poveche-goreshti-dni-i-po-golemi-navodneniya--ne-sme-podgotveni_1701631898.jpg

Аз не виждам възможност българската въглищна индустрия да работи след 2030 г. – ...

3 дек. 2023 | 21:30

Най-важното

Няма изискване да се плащат глоби на границата, каза премиерът

Акад. Денков: В кабинета работим много добре, министрите са мотивирани и всеки си върши работата

Акад. Денков: В кабинета работим много добре, министрите са мотивирани и всеки си върши работата
Снимка БТА-Akad--Denkov--V-kabineta-rabotim-mnogo-dobre--ministrite-sa-motivirani-i-vseki-si-varshi-rabotata-Snimka-BTA_1701625359.jpg

Според него най-важните задачи в парламента сега са изборът на състав на ...

3 дек. 2023 | 19:41

Вия продължавате да ме ръчкате са се бием с ПП-ДБ, каза той

Борисов ядосано към младежи ГЕРБ: Не съм дошъл да ми задавате въпроси. Сглобката е паянтова,но я има

Борисов ядосано към младежи ГЕРБ: Не съм дошъл да ми задавате въпроси-Borisov-yadosano-kam-mladezhi-GERB--Ne-sam-doshal-da-mi-zadavate-vaprosi_1701608846.jpg

Той се обърна с въпрос към залата какво точно искат. „Ние трябва да се разберем ...

3 дек. 2023 | 15:06

Подуправителят на БНБ съветва да се внимава с взимането на кредити

Петър Чобанов, БНБ: Призоваваме за по-малко заеми, има риск да не може да ги обслужваме

Петър Чобанов: Всяко следващо увеличение на заемите, създава риска да не може да ги обслужваме-Petar-Chobanov--Vsyako-sledvashto-uvelichenie-na-zaemite--sazdava-riska-da-ne-mozhe-da-gi-obsluzhvame_1701621919.jpg

В момента, в който вземат решение, че България ще влезе в еврозоната, 30 дни ...

3 дек. 2023 | 18:43

Ние сме написали икономическа обосновка, че сме против да бъде продадена земя

Министър Кирил Вътев: Продажба на земя от Държавния поземлен фонд няма да има

Министър Кирил Вътев: Продажба на земя от Държавния поземлен фонд няма да има-Ministar-Kiril-Vatev--Prodazhba-na-zemya-ot-Darzhavniya-pozemlen-fond-nyama-da-ima_1701596740.jpg

"Най-важното нещо, което трябва да се случи в българското земеделие, е ...

3 дек. 2023 | 11:44

НАП ще провери цялата финансова дейност на Българския футболен съюз

Спецов: “Лукойл" и Васил Божков са чисти пред НАП

Спецов: “Лукойл" и Васил Божков са чисти пред НАП-1641298335.png

Страхотна новина е, че има българи с легални доходи, с които да си позволят ...

3 дек. 2023 | 15:22

Нестандартна украса, която немалко хора биха оприличили като потресаваща

Вместо Дядо Коледа и Снежанка кметът Терзиев окичи София с розови еднорози и призраци в ефирни дрехи

Вместо Дядо Коледа и Снежанка кметът Терзиев окичи София с розови еднорози и призраци в ефирни дрехи-Vmesto-Dyado-Koleda-i-Snezhanka-kmetat-Terziev-okichi-Sofiya-s-rozovi-ednorozi-i-prizratsi-v-efirni-drehi_1701587893.jpg

Ето защо не изчистиха нито една снежинка и цяла седмица не събират падналите ...

3 дек. 2023 | 09:11

Местните избори показаха, че няма партия в подем, а системните са в криза

Анализът на ИСА: България в сглобка без позитивен сценарий, процесите се развиват в негативна посока

Анализът на ИСА за ноември 2023: България в сглобка без позитивен сценарий-Analizat-na-ISA-za-noemvri-2023--Balgariya-v-sglobka-bez-pozitiven-stsenariy_1701538987.jpg

Предсрочни парламентарни избори са нежелани и крайно рискови както за партиите, ...

3 дек. 2023 | 19:44

Радев ще участва в политическия живот след края на президентския си мандат

Euractiv: Радев стои зад националистическия завой на българската левица, ЕС да се готви за нов Орбан

Euractiv: Радев стои зад националистическия завой на българската левица, ЕС да се готви за нов Орбан-Euractiv--Radev-stoi-zad-natsionalisticheskiya-zavoy-na-balgarskata-levitsa--ES-da-se-gotvi-za-nov-Orban_1701586573.jpg

Партията на европейските социалисти (ПЕС) е готова да предприеме необходимите ...

3 дек. 2023 | 08:54

Сякаш започваме нещо, само, за да не го завършим

Кеворк Кеворкян: Недовършеняци с две леви ръце

-1461834919.jpg

Всяка година, всеки сняг връща България сто години назад, но никой вече не ...

2 дек. 2023 | 17:37