министерски съвет

Правителството:

Поставихме основите за икономически растеж

13299 | 15 ян. 2014 | 11:05

Министерският съвет прие проект за нов Наказателен кодекс

Автор:Министерският съвет прие отчет за изпълнението до края на 2013 г. на програмата си "Държавност, развитие, справедливост". В него се констатира, че за шест месеца управление правителството е успяло да промени цялостната социално-икономическа обстановка в страната като е възстановена социално-икономическата стабилност, поставени са основите на икономическия растеж и са стартирани реформи във всички области. "За периода юни-декември 2013 г. са засилени социалните акценти на политиките, ускорени са разплащанията на държавата към фирмите, преустановен е централизираният административен натиск върху бизнеса. Възстановена е институционалната култура на общуване, подготвени са редица подобрения в нормативната рамка в посока по-ефективна конкуренция, по-малко административни тежести, по-ясни и опростени правила, по-добра събираемост на бюджетните приходи. Създадени са обществени съвети в държавните институции.

Въпреки че фискалните резерви бяха стопени наполовина (от 8 на 4 млрд. лв., а вътрешният дълг беше увеличен също с над 4 млрд. лв. – от малко над 10 млрд. лв. в средата на 2009 г. до близо 14,5 млрд. лв. в края на първото тримесечие на 2013 г.), предвидените законови ограничители за държавния дълг са спазени. В отчета са посочени и областите, в които темпото все още не е задоволително – достъпът на малкия бизнес до кредитни ресурси, административната и здравна реформа, видимо подобрение на инвестиционния климат, колебанията в овладяване на бежанската вълна. Отчетът ще бъде представен в петък, 17 януари, в Народното събрание, след което ще бъде публикуван в правителствената интернет страница. 

Реформата в администрацията е обърната към гражданите

"Докато приоритетите досега бяха подготовката на българската администрация и нейното участие в европейските процеси, ние сега отбелязваме, че акцентът би трябвало да се постави в реформата по отношение на конкретните и реални проблеми на българските граждани и на бизнес сектора". Това заяви заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева. Ето защо новата стратегия е озаглавена: "Работим за хората", допълни Бобева. Традиционно всяко правителство има стратегия за административна реформа, като трябва да отбележа, че в голяма степен има и приемственост през последните три или дори четири мандата, каза тя.

Ние имаме нужда от по-малка, по-мотивирана и обърната към конкретните проблемите на обществото администрация. В това се включва и предоставянето на електронни услуги, включително на някои много сериозни проблеми в администрацията, заяви вицепремиерът, като посочи, че има проблем с прекомерно многото стратегии. В моменти актуални, т.е. неотменени имаме 211 стратегии, писани предимно от предходното правителство 93 000 са служители в държавната администрация, посочи още тя. Според министър Бобева е необходима консолидация на всички действия в администрацията. Един от основните приоритети, това е подобряване администрацията в европейските структури, с по-ясно откроени приоритети. Стратегията е обезпечена ресурсно както от страна бюджета, така и с оперативни програми, поясни вицепремиерът. 

Одобрени са мерки за подобряване на контрола на здравната система

Правителството одобри краткосрочни мерки за оптимизиране функционирането и за подобряване на контрола на здравната система. Те са изготвени от работна група, създадена със заповед на министър-председателя в изпълнение на §8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г. Предлаганите краткосрочни мерки обхващат няколко приоритетни области –усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия, финансирани от бюджета на НЗОК, прецизиране обхвата и съдържанието на медицинските стандарти в болничната и извънболничната медицинска помощ, подобряване изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и аптеките. С предложените мерки се цели да се постигне увеличаване на финансовите приходи и подобряване на ефективността на финансовите разходи в здравната система, ефективно и ефикасно снабдяване и потребяване на лекарства и снабдяване с медицински изделия, като за целта с част от тях се предлага и засилване на контролните функции на Министерство на здравеопазването, НЗОК, съсловните и пациентските организации. 

Министерският съвет прие проект за нов Наказателен кодекс

По-рано днес Министерският съвет прие проект за нов Наказателен кодекс. Проектът на нов Наказателен кодекс възпроизвежда значителен брой разпоредби, които са класически за наказателното право и в частност за българската традиция. Използван е законотворческият опит на българския законодател от 1896 г. до наши дни, както и постиженията на българската наказателноправна доктрина през целия този период, отчетена е тълкувателната практика на Върховния касационен съд. Наред с това са взети предвид и международните задължения на българската държава в областта на противодействието на престъпността и на първо място – тези, които произтичат от наказателното право на Европейския съюз. Настоящият Наказателен кодекс е в сила от 1968 г. и до сега е изменян близо 100 пъти. Изготвянето на приетия от Министерски съвет проект за нов Наказателен кодекс е продължило повече от три години, като участие в неговото изработване са взели водещи юристи – представители на академичната общност, върховни съдии, прокурори и неправителствения сектор.

В Общата част на проекта са предложени множество нови решения в сравнение с действащия Наказателен кодекс от 1968 г. Предложената нова уредба на залавянето на престъпник е много по-добра от действащата, която е практически неприложима. Целта е с новата разпоредба да се създаде реална възможност както за държавните органи, така и за гражданите да реагират бързо в конкретна престъпна ситуация. Предложено е законодателно решение и на сложен и труден за практиката проблем – този за съчетанието на множество престъпления, част от които съставляват съвкупност, а други – престъпления, представляващи рецидив.

В приетия проект се предлага система на наказания, съществено променена в сравнение с тази на Кодекса от 1968 г. Тя включва седем вида наказания: лишаване от свобода, пробация, конфискация, глоба, лишаване от права, порицание и доживотен затвор. Като обща особеност на новата система на наказанията следва да се отбележи едно чувствително намаляване интензивността на наказателната принуда. Наказанието лишаване от свобода остава основното сред предвидените наказания. Наказанието доживотен затвор без замяна отпада като вид наказание поради това, че се възприема вече като твърде нехуманно наказание, заради отсъствието на каквато и да е перспектива пред осъдените на това наказание.

В Особената част на проекта размерите на предвидените наказания лишаване от свобода са редуцирани в сравнение с тези по действащия кодекс от 1968 г. Разширена е възможността за намаляване размера на наложеното наказание при полагане на труд от лишените от свобода. В сравнение с действащата уредба се предлага да се зачита всеки труд, полаган от лишените от свобода, независимо дали е платен или доброволен. Целта на това ново решение е да се засили поправителният ефект на наказанието. Предложена е нова уредба и на наказанието пробация, което ще се налага винаги заедно с лишаване от свобода, което по-тежко наказание осъденият ще изтърпява в случай, че без уважителна причина не изпълнява пробационните си задължения. Така се избягва сегашното ревизиране на влязла в сила присъда чрез замяна на пробацията с лишаване от свобода, което е в противоречие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с Международния пакт за граждански и политически права, които забраняват преразглеждане на влезли в сила присъди.

В приетия проект е предвиден нов вид наказание лишаване от право за чужденци, които не са граждани на Европейския съюз – забрана да пребивават в страната и да преминават през нейната територия за срок от три до десет години, което наказание те ще изтърпяват след изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. Съществуващата понастоящем възможност за отнемане на придобитото чрез престъпление имущество е допълнена в съответствие с международните задължения на страната. В проекта е предвидено също така да се отнемат в полза на държавата и имущества, придобити чрез преобразуване на имущество, придобито чрез престъпление. Целта на уредбата е да се ограничат в максимална степен възможностите за извличане на каквато и да е полза или облага от престъпната дейност.

Уредбата на освобождаването от наказателна отговорност се запазва почти непроменена, защото тя се е доказала в практиката като добра. Но в проекта се предвиждат две нови обстоятелства, при наличието на които този институт няма да се прилага – когато деецът е извършил престъплението след употреба на наркотично вещество и това обстоятелство е предвидено в състава на престъплението и когато престъплението е извършено от орган на власт при или по повод на изпълнение на службата му. В посочените случаи не е обществено оправдано едно по-благосклонно третиране на дееца.

С проекта е възприет нов подход за криминализиране на престъпленията тероризъм и финансиране на тероризма, който осигурява в пълна степен съответствие с релевантното европейско и международно законодателство - разпоредбите на Рамковото решение на Съвета относно борбата срещу тероризма, както и от друга - 9-те секторни Конвенции и Протоколи на ООН и приложимите актове на Съвета на Европа.

Друго не по-малко съществено достижение на проекта на нов Наказателен кодекс е формулирането на съставите на престъпленията, свързани с използване на информационни системи. Използваният правен подход не само осигурява съответствие в пълна степен с изискванията на европейското законодателство международни актове, но и ще предостави на правоприлагащите органи нужната правна база за ефективно преследване и наказване на различните форми на този вид престъпност.

Отнемането на орган, тъкан, телесна течност или клетка вече е обявено за самостоятелен вид престъпление, доколкото извършеното не съставлява по-тежко престъпление. Закрилата на децата е разширена с уреждането на нов вид престъпление – търговия с деца. На 21-ви декември 2013 г. проектът на Наказателен кодекс бешe представен за обществено обсъждане и на съгласуване с министерствата, с Висшия съдебен съвет, с Върховния касационен съд, с Върховния административен съд, с Комисията за защита от дискриминация и други заинтересовани институции. Проектът и мотивите към него бяха публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, като за бележки и предложение беше създаден специален електронен адрес – nk@justice.government.bg. Той беше публикуван и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. След проведената широка обществена дискусия, всички конструктивни предложения бяха взети предвид.

С оглед изключителния обществен интерес и реакция, от проекта отпадна като престъпление непозволеното фотографиране, филмиране, записване или подлагане на друго подобно действие. Понастоящем тези деяния са забранени от Конституцията, като срещу тяхното осъществяване има гражданскоправен ред за защита. Предвид становищата на Министерство на околната среда и водите и стотиците писма от граждани и природозащитни организации наказанията за престъпленията по отношение на животните остават същите като в сега действащия Наказателен кодекс, възстановена е и досегашната формулировка на текстовете, като същата е прецизирана.

Взети са под внимание и други бележки, направени по конкретни текстове в рамките на общественото обсъждане. Разработването на изцяло нов Наказателен кодекс е залегнало в Концепцията за Наказателна политика 2010-2014, приета с решение № 469 на Министерския съвет на 08 юли 2010 г. В Концепцията е посочено, че приемането и разработването на нов Наказателен кодекс е базата за осъществяването от страна на държавата на ефективна дейност по противодействие на престъпността. Промяната в обществените отношения през последните 20 години изисква създаването на нови правила, които да гарантират адекватност на наказателноправната им защита.

Разработването на нов Наказателен кодекс и на неговото прилагане е залегнало като препоръка в Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 18 юли 2012 г., като изрично е посочено, че това трябва да стане преди представянето на следващия Доклад по МСП. В този смисъл, с приетия проект за нов Наказателен кодекс, правителството ясно декларира ангажимента си по продължаване на съдебната реформа и изпълнение на препоръките на Европейската комисия. С приемането на проекта за нов Наказателен кодекс от Министерския съвет дебатът по неговото обсъждане навлиза в същинската си фаза. Министерството на правосъдието се ангажира да продължи да инициира и да бъде активен участник в провеждането на още по-широки дискусии по предложените текстове на нов Наказателен кодекс, в които наред с представители на академичните среди, магистрати, граждански организации, правозащитници, вече да се включат и представители на законодателната власт. 

   

Зинаида Златанова:

Наказателният кодекс е вторият най-важен закон след Конституцията

"За първи път се криминализира опитът за налагане на цензура в медиите, но наказанието за това престъпление няма да бъде затвор, а ще бъде глоба". Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова след днешното заседание на кабинета, на което беше приет проектът на нов Наказателен кодекс.

В резултат на общественото обсъждане на Наказателния кодекс от проекта на Наказателен кодекс отпадна като престъпление непозволеното фотографиране, филмиране и записване. Предвид становището на МОСВ и писмата на стотици граждани и природозащитни организации, наказанията за престъпленията по отношение на животните остават същите и е възстановена досегашната формулировка на текстовете, съобщи Златанова. В новия Наказателен кодекс изрично е записано, че наказания за гражданите, които работят за чужда държава или чужда организация, финансирана от чужбина, ще се налага само във военно време, уточни правосъдният министър.

Предвидено е ново наказание за чужденци, които не са граждани на ЕС, забрана за пребиваване и преминаване през страната за срок от 3 до 10 години, забраната ще може да се въвежда след изтърпяване на наказание "лишаване от свобода".

"Отнемането на орган, тъкан, телесна течност или клетка също е обявено за самостоятелно престъпление, а закрилата на децата е разширена с въвеждане на престъплението "търговия с деца", обясни Златанова.

"Наказателният кодекс е вторият най-важен закон след Конституцията в нашата държава, той има отношение към всеки един гражданин на страната", подчерта Златанова. "Ново наказателно право не сме измисляли и няма как да измислим, използвали сме законотворческия опит от 1968 година до наши дни, отчетена е практиката на Конституционния съд и са съобразени редица международни правни инструменти", обясни тя и напомни, че общата част на Наказателния кодекс беше предложена за обществено обсъждане още преди две години. Наказанието доживотен затвор без право на замяна отпада поради това, че се приема за твърде нехуманно наказание", обясни Златанова.

"По проекта на нов Наказателен кодекс са работили три правителства и четирима министри на правосъдието. За мен няма по-добър подход при такива сериозни решения, какъвто е Наказателният кодекс от приемствеността, ако не стъпваме на това, което нашата държава е постигнала в изминали периоди, няма да постигнем напредъка, който ни е толкова необходим и няма да успеем да подобрим живота си. Всички притеснения за прибързаност са безпочвени и не би трябвало да ги има, подчерта още правосъдният министър. Разработването на нов Наказателен кодекс е една от препоръките на ЕК в доклада на комисията от юли 2012 година, като изрично е посочено, че това трябва да стане преди представянето на следващия доклад", напомни Златанова. 

 

 


Еврохолд

От категорията

Проф.д-р Маргарита Пешева: „Ергенът”- модерната телевизионна приказка с измислени герои

Проф.д-р Маргарита Пешева-Prof--Margarita-Pesheva_1694183533.jpg

В новия сезон, телевизионният образ на Ергена сценарно е по-добре развит и ...

16 апр. 2024 | 15:13

О'Брайън в София: Да знаете, че бъдещето е на ценностите, за които Украйна се бори!

О'Брайън в София: Да знаете, че бъдещето е на ценностите, за които Украйна се бори!-O-39-Brayan-v-Sofiya--Da-znaete--che-badeshteto-e-na-tsennostite--za-koito-Ukrayna-se-bori-_1713267530.jpg

В същото време Украйна ще развие възможностите си да напада Русия в дълбочина. ...

16 апр. 2024 | 14:36

"Ню Йорк таймс": Украйна може да загуби войната

-MAAE--Opasno-blizo-sme-do-yadrena-katastrofa-v-Ukrayna_1713247894.jpg

Украйна е изправена пред три критични предизвикателства. Те са: недостиг на ...

16 апр. 2024 | 20:28

Илия Лазаров: Стефан Димитров е с леви убеждения и може би това е продиктувало някои негови действия

Илия Лазаров за смяната на служебни министър: Промените в конституцията не трябва да са конюнктурни-1632461916.jpg

Правителството на Европа трябва да се занимава с глобалните неща, за да се чува ...

16 апр. 2024 | 18:18

Най-важното

Лицата, подадени на шефката на митниците от баща и син Димитрови, са били поставяни на съответните позиции

Шефът на ДАНС : Живко Коцев е следен половин година, Банкова е в ОПГ за пране на пари
(Видео)

Депутатите изслушват председателя на ДАНС и финансовия министър заради скандала в Митниците НА ЖИВО-Deputatite-izslushvat-predsedatelya-na-DANS-i-finansoviya-ministar-zaradi-skandala-v-Mitnitsite-NA-ZhIVO_1713271566.jpg

Бойко Рашков представил в МВР контрабандистът Стефан Димитров "като ...

16 апр. 2024 | 15:44

Днес в мотивите за исканата оставка на Кирил Вътев е записано "несправяне със служебните задължения"

Служебният кабинет като минно поле! Георги Тахов сменя Кирил Вътев като земеделски министър

На мяското на Кирил Вътев служебният премиер предлага да бъде назначен Георги Таков.-Na-myaskoto-na-Kiril-Vatev-sluzhebniyat-premier-predlaga-da-bade-naznachen-Georgi-Takov-_1713273295.jpg

Служебният кабинет на Димитър Главче е като минно поле - един след друг гърмят ...

16 апр. 2024 | 16:00

Според нея честното отношение е да излезе министър-председателят и да отговори на всички въпроси

Йотова: Димитър Главчев дължи отговори! Министър Стефан Димитров е отличен дипломат
(Видео)

Вицепрезидентът за рокадата в МВнР: Димитър Главчев дължи отговори!-Yotova-v-Plovdiv--Neobhodima-e-obshta--razumna-zemedelska-politika--taka-che-da-mislim-i-za-badeshteto-Snimka-BTA_1708426417.jpg

Ако, действително, се окаже, че това е кабинет - неслужебен, т.е. не независим, ...

16 апр. 2024 | 14:31

Направихте Конституцията мръсна дрипа и я съсипахте, ПП-ДБ влязохте в сглобката, за да ви дадат нещо от каналите

Гешев пред комисията "Нотариуса": Използваха ви като полезните идиоти. Участвам в предизборно шоу

Гешев пред комисията за Нотариуса: Използваха ви като полезните идиоти. Участвам в предизборно шоу-Geshev-pred-komisiyata-za-Notariusa--Izpolzvaha-vi-kato-poleznite-idioti--Uchastvam-v-predizborno-shou_1713270771.jpg

Будна кома и насипно състояние остави управлението на Бойко Рашков ...

16 апр. 2024 | 15:24

Стефан Димитров първоначално отказал среща с О Брайън, приел го след натиск

Даниел Митов ще смени като външен министър Стефан Димитров, чийто брат уволни през 2014 година

Даниел Митов ще смени като външен министър Стефан Димитров, чийто брат уволни през 2011-Daniel-Mitov-shte-smeni-kato-vanshen-ministar-Stefan-Dimitrov--chiyto-brat-uvolni-prez-2011_1713249607.jpg

Георги Димитров бе разкрит като сътрудник на комунистическата Държавна ...

16 апр. 2024 | 09:30

Вижте кои са кандидатите на "Възраждане" за изборите за европарламент

Костадин Костадинов: Властта е в ръцете на българския народ, само от нас зависи да спасим България

Снимки: "Възраждане"-Snimki---Vazrazhdane-_1713282767.jpg

Лидерът на "Възраждане" подчерта, че от години се води чужда политика ...

16 апр. 2024 | 18:52

Журналистът обяви причине да приеме номинацията на "Възраждане"

Волгин: Ще се боря политически срещу ужасяващата цензура, кенсъл културата и русофобската истерия

Петър Волгин-Petar-Volgin_1673088689.jpg

Невъзможно е да си свободен в България, ако държавата ни е безгласен изпълнител ...

16 апр. 2024 | 20:40

Остава открит въпросът за причините за исканата оставка, изтъква Димитър Стоянов

Секретарят по отбрана на Радев: Служебният премиер доказа партийна принадлежност

Секретарят по отбрана на Радев: Служебният премиер доказа партийна принадлежност-Dimitar-Stoyanov--Tryabva-da-se-misli-za-nova-struktura-i-modernizatsiya-na-armiyata_1677061642.jpg

Според него причината за предложението за смяна на външния министър се крие ...

16 апр. 2024 | 12:15

Предстоят важни решения в ЕС, трябва да се върви към интеграция на отбраната и на сигурността

Илия Лазаров: Стефан Димитров е с леви убеждения и може би това е продиктувало някои негови действия

Илия Лазаров за смяната на служебни министър: Промените в конституцията не трябва да са конюнктурни-1632461916.jpg

Правителството на Европа трябва да се занимава с глобалните неща, за да се чува ...

16 апр. 2024 | 18:18