Проф. д-р Владя Борисова: Акцент в работата ни е да спомогнем националната икономика да се развие в иновативна

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер

Проф. д-р Владя Борисова: Трябва да помогнем националната икономика да се развие в иновативна

8174 | 8 ноем. 2020 | 21:05

Онлайн средата несъмнено предоставя много повече възможности за интерактивно обучение, за бързи и лесни контакти с чуждестранни партньори, като част от научноизследователския и образователния процес


Интервю на Цвети Георгиева 

 

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) към УНСС, работи в тясно сътрудничество със  Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO), обучава кадри в областта на интелектуалната собственост, развивайки съвместна магистърска програма с Академията на СОИС и провежда съвместно обучение и стажантска програма с Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO); развива научноизследователска дейност и подпомага бизнеса и държавното управление.

 

ИИСТТ е под ръководството на проф. д-р Владя Борисова, чиито екип с разпознаваема национална и международна експертиза предоставя иновативни решения за бизнеса, държавното управление и икономиката.

С Постановление на Министерски съвет от 29 октомври 2020 г. „Институт по творчески индустрии и бизнес“ се преименува в „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“. 

 

- Какво наложи промяна в името на „Института по творчески индустрии и бизнес“ в „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“?

 

- Новото наименование на Института напълно отразява неговата структура, както и целият спектър от компетенции, които предоставя и които са насочени както към създаването на кадри, разпространението на знания, така и към предоставянето на експертиза в областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер за бизнеса и държавното управление. Институтът е създаден с решение на Министерски съвет в ПМС№ 54/2017 към Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

 

Промяната на наименованието на ИИСТТ е свързана и с тясното и дългогодишно ползотворно сътрудничество между Института и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO). Структурно СОИС е обособена така, че да кореспондира на цялата система на интелектуалната собственост и това е видно от наименованието й. Съвместната ни работа със СОИС обхваща целия спектър на интелектуалната собственост (изобретения, полезни модели, търговски марки, промишлен дизайн, търговски тайни, обекти на авторското право и сродните му права) от нейното създаване, придобиване на закрила, управление, защита, бизнес реализация, отражение на ниво национална икономика.

 

- Каква дейност развива Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер?

 

- Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер:

-           предоставя обучение по интелектуална собственост в две бакалавърски програми, две магистърски програми и в две докторски програми. Обучението в бакалавърска степен се извършва съвместно с Академията на Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO). Магистърските програми са две, едната е съвместна магистърска програма с Академията на СОИС, а другата е с две специализации по професионални интереси на обучаващите се.

 

В ИИСТТ се провежда една национална задължителна стажантска програма, за която той е в партньорски отношения с над 20 организации от областта на интелектуалната собственост. Другата стажантска програма е международна и е изцяло финансирана от ЕПВ и СЕСИС, като се провежда на място в офисите на една от двете европейски организации. Институтът провежда и обучение по поръчка от страна на заинтересовани бизнес организации.

 

-          провежда научноизследователска дейност по актуални въпроси на интелектуалната собственост;

 

-          предоставя експертни становища и експертиза за бизнеса и държавното управление в областта на интелектуалната собственост (закрила на интелектуалната собственост, оценка на обектите на интелектуална собственост, лицензиране и други);

 

-          международно сътрудничество в областта на интелектуалната собственост с цел разпространение на знанието и най-добрите международни практики в областта на територията на България.

 

В структурата на ИИСТТ функционират Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) и Център за информационно обслужване (ЦИО). Центърът за технологичен трансфер е връзката между Академия и Бизнес, където се осъществява т.нар. технологичен трансфер на научните разработки за целите на тяхната бизнес реализация.

 

Центърът за информационно обслужване, осъществява връзка с национални, регионални и международни партньори като Европейското патентно ведомство (ЕПВ/EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO), СОИС, Регионален център за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО и други. Центърът управлява и комуникацията в информационния обмен между ЕПВ/EPO и СЕСИС/EUIPO, по който е страна като PatLib Center, Pan EU Seal Project Coordinator и WIPO Library Depositary.

 

За повече информация може да видите сайт на Института: https://iiptt.unwe.bg/  

 

- Кои са акцентите в дейността на Института?

 

- Разпространението на знанията за интелектуалната собственост, чрез наука и обучение, подготовката на кадри в областта, предоставянето на качествена експертиза за бизнеса и държавното управление, активно участие в работата по стратегически документи и изследвания от национално значение, сътрудничество на национално, регионално и международно ниво с целеви партньори и водещи организации в областта, за обмен на експертиза и най-добри практики за повишаване на националния капацитет в образованието, икономиката и културата.

 

 Акцент в работата ни е да спомогнем националната икономика да се развие в иновативна икономика, посредством изграждането на функционираща връзка между Академия и Бизнес чрез популяризиране на научна дейност. Това става с закрила на иновативните решения, като интелектуалната собственост, техния технологичен трансфер за внедряването и производството им от предприятията. Тези иновативни решения, на практика са интелектуалната собственост на университетите и/или изследователските институти.

 

Към момента ИИСТТ предоставя експертиза по интелектуална собственост и технологичен трансфер въз основа на подписани споразумения с на Изпълнителната агенция за насърчаване развитието на МСП (ИАНМСП), София Тех Парк, Фонд Мениджър на финансови инструменти в България, Българско търговско-промишлена палата (БТПП), български университети и няколко института на БАН.

 

Академичният състав участва експертно, в областта на нашите компетенции, в разработването на стратегически документи и национални изследвания в областта на образованието, икономиката и културата.

 

- По кои теми ИИСТТ е предоставял експертиза на последък?

 

- Дейността ни е интензивна и широкоспектърна, затова ще се опитам само да маркирам, без да навлизам в дълбочина по посочените теми:

  • Проект между СОИС, Патентно ведомство на РБългария и Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС от 2019 г. за състоянието на технологичния трансфер в България. Проектът ползва международна експертиза и е от национално значение. В проекта е ангажирано вниманието на Министерство на икономиката и Министерство на образованието, университетите и изследователските институти, БТПП, ИАНМСП и други;
  • ПМС № 61 от 2 април 2020 за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научните изследвания и обекти на интелектуална собственост;
  • Проект на Стратегия за развитие на висшето образование за периода 2021-2030 година;
  • Експертни консултации и посредничество между изобретатели и представители на бизнеса по повод закрилата като интелектуална собственост и трансфера на иновативни разработки, свързани с Covid-19 и тяхното бизнес приложение, и други.

 

- Как ще се отрази преминаването към онлайн обучение на дейността на Института?

 

- Всяка промяна има своите трудности, но и нови възможности. Онлайн средата несъмнено предоставя много повече възможности за интерактивно обучение, за бързи и лесни контакти с чуждестранни партньори, като част от научноизследователския и образователния процес.

 

Основен недостатък на онлайн средата е социалната дистанция, която в сферата на науката и образованието се нарича академизъм. Академизмът е особено явление, което е характерно само за университетската среда. Комуникацията в академичната среда както между колегите, така и със студентите, а и между тях има особено очарование. То е в основата на будителството, създава чувство за принадлежност, приемственост, единомислие, идеологии, целеполагане в науката и образованието. Предоставя усещането за развитие, за бъдеще, като изгражда определени образователни ценности в студентите, които в онлайн среда трудно биха били достъпни и предадени.

 

Екипът на Института е с разпознаваема национална и международна експертиза, който работи с академична и експертна отдаденост дори и в условията на дигитален порядък.  Допълнителна сила и увереност ни дава и обстоятелството, че УНСС е водещ бизнес университет, и най-иновативен по отношение дигитализацията на висшето образование.

 

Доказателство за това е Патент № 67041 за изобретение с наименование "СИСТЕМА И МЕТОД ЗА ДВУМЕРНО ЦИФРОВО ПОДПИСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА СТУДЕНТСКА КНИЖКА“, за което сме обявили лицензионна готовност и сме уведомили Министерство на образованието за предимствата от неговото внедряване в работата на университетите.


От категорията

Валерия Велева: Откъде имат пари Кирил Петков и Асен Василев, за да купуват цели партии?

Валерия Велева: Откъде имат пари Кирил Петков и Асен Василев, за да купуват цели партии?-1448546816.jpg

Как Радев ще отговори на въпроса - защо скри, че в покоите на президентството ...

16 септ. 2021 | 16:01

Скандал! Кирил Петков искал да „купи” „Екогласност”: Зад проекта ни стоят хора от президентството

Тримата служебни министри в офиса на Емил Георгиев пазаруват депутатски места-1631727630.jpg

Г-н Копринков, един от секретарите на президента, ме попита дали продължаваме ...

15 септ. 2021 | 20:49

Александър Симов: Нищо лично против Кирил Петков и Асен Василев, въпреки че пиратстват партии

-1612443083.jpg

Идва ми да се заселя в някой противоядрен бункер и да изляза от там след ...

16 септ. 2021 | 19:44

Христо Панчугов: Ще играят ли министрите за президентската кампания на. Радев, това е важен въпрос

-1619536434.png

По думите му, както предишното служебно правителство, така и това няма да успее ...

16 септ. 2021 | 19:42