Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, отчита Съветът на ЕС

ЕК с тежка критика за България: Корупция, пране на пари, непрозрачност, липса на осъдени политици!

30199 | 5 юни 2019 | 17:33

Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта


С остро критичен доклад за България излезе Европейската комисия, която на практика критикува всички сектори на управлението у нас.

- Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите, пише в документа. 

- Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, което се отразява в голяма степен върху техните икономически показатели, се отчита в препоръката. 

- На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари. 

- Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта.

- Реформите в публичната администрация и електронното управление
продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес  средата остава слаба. 

- Секторът на здравеопазването все още се характеризира с ниски публични разходи. Хората в България са изправени пред ограничен достъп до здравеопазване, причинен от неравномерното разпределение на ограничените ресурси и слабото покритие на здравното осигуряване.

- Образователните резултати са ниски и продължават да бъдат силно повлияни от социално-икономическия статус на родителите. Това отразява предизвикателствата, свързани с качеството и приобщаващия характер на системата на образование и обучение. България инвестира недостатъчно средства в образованието, особено в предучилищното и началното образование - две области, които са от решаващо значение за създаването на равни възможности от ранна възраст. 

 

Това са част от изводите на ЕК, които фактически са тежка оценка за състоянието на държавата.

 

Европейската комисия препоръчва на България и още няколко страни-членки да засилят борбата си срещу прането на пари. Това обяви еврокомисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис като част от специфичните препоръки при оповестяването на пролетния пакет от Европейския семестър за тази година. 


„На няколко страни, по-точно България, Дания, Естония, Латвия, Малта и Швеция ние препоръчваме да предприемат специфични мерки в борбата срещу прането на пари. Ако те не се справят с недостатъците, то това би могло сериозно да подкопае доверието в европейския банков сектор. По тази причина това е европейски проблем и ние трябва да работим върху него като такъв“, каза Домбровскис, цитиран от БНР.

В тази връзка Комисията препоръчва да се засили ефективният надзор върху сектора, да се направи адекватна оценка на активите, в т.ч. да се дадат допълнителни банкови гаранции и да се задейства работещ вторичен пазар за необслужвани кредити. Комисията препоръчва също така да се вземат мерки срещу недекларирания труд и незаконната търговия с горива.

В препоръката на Съвета на Европейския съюз относно националната програма за реформи на България за 2019 г. се правят няколко констатации. В нея се подчертава, че Комисията може да поиска от дадена държава членка да преразгледа своето споразумение за партньорство и съответните програми и да предложи промени в тях. Като цяло, становището на Съвета е, че се очаква България да спази разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж през 2019 и 2020 г.

Данъчните приходи и спазването на данъчното законодателство се подобряват и са въведени редица инициативи. Въпреки това събирането на данъци не изглежда да се подобрява навсякъде със същото темпо. Това се отнася особено за свързаните с труда данъци, вноските за социална сигурност и някои категории акцизи. Съществуват също така данни, че недекларираният труд и незаконната търговия с горива продължават да бъдат предизвикателство. Продължаването на усилията за подобряване на събирането на данъци и предприемането на допълнителни целенасочени мерки за справяне с предизвикателствата в специфични области на данъчната система е от първостепенно значение за допълнително намаляване на все още големия дял на сивата икономика, пише в документа.

Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, което се отразява в голяма степен върху техните икономически показатели, се отчита в препоръката.

България е приела законодателни изменения през 2018 г. и работи за пълното транспониране на Директива 2015/849 (Четвърта директива относно борбата с изпирането на пари). Следва да се обърне внимание на ефективното прилагане на тези мерки. Органите все още не са приключили и не са уведомили на националната оценка на риска, която е крайъгълен камък в разработването на адекватни национални политики за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Освен това последните събития в банковия сектор показват, че е необходимо да се засили националният надзор върху международните финансови сделки и да се гарантира ефективното прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари. Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Използването на финансовите разследвания и финансовото профилиране е ограничено, пише в препоръката.

Въпреки увеличението на държавния бюджет за научни изследвания през 2018 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност остават много ниски както в частния, така и в публичния сектор. Частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност са монопол на големи мултинационални дружества и са концентрирани в региона на столицата, констатира Съветът на ЕС.

Реформите в публичната администрация и електронното управление продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес средата остава слаба. Бяха приети редица мерки за реформа, но тяхното прилагане на практика изостава. Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите, пише в документа.

Управлението в публичния сектор се нуждае от повече прозрачност, по-ясни правила и дългосрочна перспектива. Забелязват се недостатъци и в областта на изпитването и безопасността на продуктите, дължащи се на ограничени финансови и човешки ресурси. Честото използване на пряко възлагане на обществени поръчки и големият брой единични оферти представляват заплаха за прозрачността и ефективността на системата. Административният капацитет на сектора на обществените поръчки продължава да бъде предизвикателство. Значителното забавяне на въвеждането на електронни обществени поръчки не позволява по-нататъшно подобряване на прозрачността и ефикасността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, отчита още Съветът на ЕС.

Съветът на Европейския съйз препоръчва на България да предприеме следните действия през 2019 и 2020 г.:

1. Да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда. Да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство.

2. Да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми. Да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. Да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище. Да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност. Да насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости.

3. Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.

4. Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения. Да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение. Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи.

Да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.

 

Пълния текст на документа можете да прочетете ТУК

 


От категорията

Петър Младенов, 1989: Провалихме се! Живков наложи кланова диктатура, създаде условия за мафии

Петър Младенов, 1989: Провалихме се!  Живков наложи кланова диктатура, създаде условия за мафии-1575988097.jpg

Признанието на БКП за състоянието на икономиката на България, изнесено на ...

10 дек. 2019 | 16:38

Проф. Иво Христов: Продажбата на земя ще е последният пирон в ковчега на България! (ВИДЕО)

Снимка Кадър БСТВ-1576065390.png

След влизането в ЕС нашите български разбойници откриха себеподобни в Брюксел и ...

11 дек. 2019 | 13:48

Отнемат деца без съд. В Закона за социалните услуги “цъка нова Истанбулска бомба”

-1574525646.png

Опасенията на родители и учители са: Чужди НПО-та ще сложат ръка върху огромни ...

11 дек. 2019 | 22:35

Иво Христов: ЕС няма оценка на риска за здравето от 5G технологиите. Безотговорно е!

Иво Христов открива конференцията за предимствата и рисковете на 5G технологията.-1576064435.png

Европейската комисия зае позиция, че такава оценка не е необходима, въпреки ...

11 дек. 2019 | 13:39

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Сурвакар Балкански


6 юни 2019 | 17:33Той дори не в зе ма предвид и не работи по препоръките ,които му прави Съвета на Европа!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Сурвакар Балкански


6 юни 2019 | 17:28Откровено казано Агри.бг и д р Михайлов е прав!След този доклад на Европейската комисия ,не може да се твърди,че премиера има адекватно отношение към посочените от ЕК проблеми. Той изцяло ги пренебрегва ,неглижира и ни говори за друга илюзорна ,виртуална и невидима България ,която само той вижда,а целия български народ не я вижда!Ето. защо той отдавна не заслужава мястото за което някога сме го избрали или и службите са помогнали за избора му!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Катя


6 юни 2019 | 11:09А Габриел защитила ли е България или се е права, че не е от тук? Усещане за срам? И то точно когато лееше бодряшки предизборни клишета!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Величков Любомир


6 юни 2019 | 10:50Тия от ЕК нещо са се заблудили . Или не са слушали големия политик от Банкя. Ама ТОЙ ще им разкаже играта , когато след 100 години ги настигнем . АКО НИ ЗАЧАКАТ , РАЗБИРА СЕ


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Българина


6 юни 2019 | 10:35Защо няма спрени фондове, както уж за корупция го спряха на тройната. ББ все това повтаря! А да, защото сега герб делят с началниците и всичко е точно


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Българина


6 юни 2019 | 08:02Въпросът е защо еврофондовете не са спряни???? Щото ако бяха бсп щяха да ги спрат завинаги! А по улиците едни млади и красиви щяха да спят пред парламента...... Защото и ек е в кюпа с краденето, бб се е отчел в брюксел и му пускат гювеч! Ние не сме матриал, ние сме подложките на матриала в калта!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Mari Paunova


7 юни 2019 | 14:37Много точно, споделям!!!


Иван Иво Иванов


6 юни 2019 | 07:15Оценката за "успехите на ГЕРБ" от ЕК са еднозначни! Тия, на които правеха евроатлантически дудуци, им го нафарфориха в бекдора. Сбогом Шенген, гудбай Еврозона, нанай си мерикански визи форевър. Хората ни го казват в очите, нямате образование, здравеопазване, финансовата ви система е разграден двор..из който шетат корупционери, колекциониращи апартаменти и къщички за гости.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Стършел


6 юни 2019 | 07:06Що така бе боко?Оти се разминава толкоз тоз доклад от твойте лакърдии?Сега на кого ще се караш?Народе български,не разбра ли най сетне какво ни е дереджето?Дори и тези дето го тупат боко по рамото и на тях им омръзна ,а на теб не ти пука ,как те грабят и ти дават по 7 лв отгоре на 120 лв.пенсия.Банките си разпределят 450 млн. печалба,в забатачената енергетика всеки месец си вземат по 370 лв бонуси,а на теб всяка година ти увеличават ток,парно,вода.До кога ще траеш народе?


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Българина


6 юни 2019 | 08:04Сещате ли се как герб обясниха че последния мониторингов доклад бил положителен? Но при шайката както винаги ние не сме разбрали правилно и някой друг е виновен


Незабравка


6 юни 2019 | 00:09Ей сега като си вземете лилиту в банката, съвсем ще ви светне за пране на пари и 'усещане за корупция"! Голем икономист е! От нейните "икономии" ще стигнете до просешка тояга, като нас българите!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


шибания сайт на велева дълбае дъното


5 юни 2019 | 22:44Бабуняк Велева, бързо скрий тази статия... бързо докато кралят слънце и другите прасета не са я видели. Оляла си се, .... ами сега? Изгоря като факла!!! БББ потроши сума пари и бензин да обяснява колко е стабилна държавата, как заводите ги преминава като селски тарби... колко сме щастливи, че живеем тук... А ТИ СЕ ИЗ РА НА МЕТЕНОТО.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Лулчев


5 юни 2019 | 22:18Cпокоен съм, защото Майдел, Габриел и бойлерът Лили са обещали да се борят с голи телеса срещу неправдите в името на народа български.Бойко Тиквата ще е "невинен", защото прие оставки на някакви плюнчовци, а раздялата му с Цецо Олигофрено се интерпретира едва ли не като героизъм и проява на морал.Това е официалната версия, а неофициалната сега ще я напиша. Мили Господи, не ти ли додея Господи, да гледаш как ни еб@ват майката бандити и уруспии, не ти ли е мъчно за България, Господи? Горещо те моля, мили Господи, набий им го в з@дниците дебели и ги разкарай завинаги от земята българска!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Лулчев


6 юни 2019 | 00:09Не трябва да им се мълчи, Незабравке! Бой по Тиквата и подопечните му тиквеници! Газ до дупка!


Незабравка


5 юни 2019 | 23:59Ей Лулчев! Богат речник имаш! И за хората и за свинете. Искрено ме разсмиваш, от душа се смея! Благодаря ти!


сара


5 юни 2019 | 21:27Хахаха! Кпрупцията тук е кокошкарска. Ако трябва да стигне европейско ниво, много има да се учат!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Българина


6 юни 2019 | 08:07Така е но ецб е у франкфурт не у софия, така че нищо не можеш да им направиш. Има един шанс, по турски, или влизаме в шенген, давата ни безплатнин150 самолета, строим ЮП Белене и падат визите за сащ и изравняват субсидиите с фенските или напускаме ес и нато


Васил Здравков


5 юни 2019 | 21:10Документът е представен като такъв на ЕК. Искам да знам дали оная габриел го е подписала като комисар.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Орда Капичева


5 юни 2019 | 21:05И СА КО ПРАИМ.......


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Орда Капичева


5 юни 2019 | 21:04с това шайково управление ......толкоз!!!!!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.